Apocalipsis 18

1Ea jaska watanaya nai tsuma betsa nai anua butukidankin kushipajaida jaya jawen chaxawen mai chaxawakin 2jancha kushipawen sai ikin yuikin: “Babilonia maewan ken ewa ana jawama jawen kushipa ma bextekeaki. Janu Satanásan tsumabu inun, jatun yushin chakabubu inun, peiyabun pisi pimisbu inun, yuinaka atimapa piama nun dananmis ma jabu jawen jiwekanikiki. 3Ja inun, mai pakea tibi anua bea jawen jamapai tibi kemu pae jawenduawen kemui jabe chutanamei keskaibu inun, xanen ibu kushipa betsa betsapa tibidi chai jiwea midimabun Babiloniabe atiai keskai jabe yubakamisbuki. Ja inun, ja mabu inanananmisbu mai jidabi anuadi bea janua mabuwanyain jabun mabu inankin pei midima bimisbuki”, ikaya 4janua jui betsa nai anua taxnikin yuikin: “Enabuun, ja maewan anua taxnidibainkanwen, jau jabun chakabu akaibube man jusiama inun jau Diosun atimapawen jatu kupikin matu dikabis jau matu kupiyamaxanunan”, iwanan, 5“Jabun chakabudan, jamapai ichawakin maspuwakubainkin nai anu mati aka keska waibu juneama ma xabakabi Diosun jatun chakabu betsa betsapa uinkiki. 6Jaskawen taexun Babilonia ainbu keskakin ibubis daui jamapai mabu pepa shadabu bi kenkin yuikin: ‘Tsuabuda ebe detenamekin ea maematidumaki. Ja inun, jawawenda dabanan en kaxama ixanaii. Jakia dasibi pepa shadabu jaya xanen ibu ainbu keska en jiweaki’, imiswen taexun jawen chakabuwen inun jatu chakabuwamiswen taexun dabeki kupikin ja maewan ainbu keska jabias keska wakin kupichakayamakanwen, nuitapawakinan. Babilonia maewan anuabun yuda betsabu kemumakin kenwanmamiswen taexun ichakawakin jabiaskadi wakin jatu nuitapawa chakayamadiakanwen, jau ana betsa betsapa bikajaida tenenunbunan. ‘Jakia dasibi pepa shadabu jaya xanen ibu ainbu keska en jiweaki’, imiswen taexun jawen chakabuwen inun jatu chakabuwamiswen taexun dabeki kupikin ja maewan ainbu keska jabias keska wakin kupichakayamakanwen, nuitapawakinan. 8Jabun chakabuwakubainmisbuwen taexun nukun Xanen Ibu Dios kushipajaidatun ja maewan ainbu jininipa keska kupikin jabias xabatian yuda ichapa tenankin betsabu bika tenemakin inun buni tenemakin maewan kuaxanikiki. Manayukanwen”, iwanan, 9ana nai tsumapan ea yuikin: “Maewan kuaya chi kuin nuyabainai xanen ibu betsa betsapabu jawen jamapaiwen kemui jabe chutanamei itsai kemui jabe jawen jawenduamisbu chakabu jatubetan akubainmisbun uin jawen nui sain iki kaxachakayamakin 10ja keska tenekatsis ikama datei chai mapubaunxun yuikin: ‘Yuu, yuu. Babilonia min maewan ewapa kushipabiaken jawaida Diosun kupikin mia yamawaxuki.’ 11Oro mane inun, plata mane inun, nenkati jawendua kadujaida inun, chudi mane juxupa bemisbu ana tsuan biama ixankanikiki. Ja inun, tima tadi pepajaida inun, chaxa tadi betsa uxna duakabi betsa tashipa bemisbu inun, ji ininipa mabu inun, elefante makuxpi itsa jawen mabu inun, ji pepa mabu kadu betsa betsapa bemisbu inun, bronce mane inun, hierro mane inun, epa juxupa pejaida mabu bemisbu ana tsuan biama ixankanikiki. Ja inun, betsabun canela jawen piti nis pejaidawati inun, piti nis wati betsa betsapa inun, ininti betsa betsapa bemisbu inun, uva vino inun, piti xeni pepa inun, xekiwan dudu pepa bemisbu ana tsuan biama ixankanikiki. Ja inun, ina awa inun, chaxuwan inun, caballo inun, jawen tadanbainti inun, yuda betsa jau tsuanda tsuma wanun bibidan jatu inanmisbu ana tsuan biama ixankanikiki. Jaskaken inanananmisbu mai jidabi anu Babilonia maewanwen taea kaxachakayamai jawen taea sain ixankanikiki, ana janixun jatun mabu jadi buxun inantimawen taeadan, akin yuixankanikiki”, iwanan, 14jabun maewan ana yuikin: “Babilonia anuabuun, jamapai bimi shadabu man jawen kemujaidamis inun man bechipaimis man ana jayamaki. Dasibi jawen mabu jawendua tibi inun mabu kadu tibi ma benui keyuaki.” 15Janua jamapai pepa shadabu inananankin pei ichapa bikubainshinabu ja maewan anuma nanta mapua ana inananantidubuma uin inun jatu kupiaiwen taea jatuwen datei nui kaxai sain ikin 16yuikin: “Aitaa. Aitiin. Maewan kushipa ja ainbu jawendua keska janu jiweabun tima tadi pepajaida sawekin tadi uxna duakabi inun tashipa sawekin jawen daui oro mane inun, chudi mane juxupa inun, nenkati pepa mane kadujaida sawebiabu 17¿jatun mabuwan jawaida jaskaxumen?” ikaibun jabun xaxuwan yunumisbu inun, jabun xaxuwan tuenbainkin buxken buxken abainmisbu inun, xaxuwanwen bumisbu inun, ianenwan anu dayamisbu nanta mapubaunxun 18maewan kuaya chi kuin nuyabainai uin sai sai ikin yuikin: “Aitaa. Aitiin. Maewan betsa ana jaska keska jayanakamaki”, iwanan, 19jatun beya chibain mai mishpu kudu maputukui kaxai sain ikin bis ikin yuikin: “Aitaa. Aitiin. Dasibi xaxuwanyanbu Babilonia anu kaxun jatun mabu pepa jawendua inananantan pei midima bibidan bibidanaibu ja maewan ma jawaida yamaxuki”, akin yuixankanikiki, ea waya 20jaskaya jui betsa kain chanii: “Nai anuabu inun, man Diosunabu medibibu inun, man jawen jancha yuixunikabu inun, man Jesúsun kushipayabudan, Diosun na maewan chakabujaida kupikin matuwen dabanan xunska sinatakin axanaiwen taea matudan, benimai shinan chankankubainxankanwen”, ikai ninkatan en matu kenexunaii. 21Januxun nai tsuma betsa kushipajaidatun jawen deneti mishkipawan binibainkin ianenwan anu udenkin pukuxun yuikin: “Na mishkipawan ianenwanu en pukuxu keska ja maewan Babilonia tsuan ana uintiduma ipakexanikiki. 22Ana benimakin arpa mimawati mawaibu inun, tepe dewe shadabu mawaibu inun, trompeta mimawati mawaibu inun, mimawati betsa betsapa mawaibu matun maewan anuxun ana jawa mimawabuma ixankanikiki. Ja inun, jamapai mabu betsa betsapa wamisbu matun maewan anu ana jaska tibi daya jayama idiaxankanikiki. Ja inun, piti pepawai mishki denetiwen dayaibu jawen jui denke ikai tsuan ana ninkabuma idiaxankanikiki. 23Ja inun, junin ainbu ainwankin jawen jaibuaibu beyusmaya benimai chikishtapamisbu tsuan ana ninkama idiaxankanikiki. Ja inun, matun mabu inanananika kushipabun mai jidabi anu jatu paxkaxunmis inun jabianuxundi mai pakea tibi anua beaibu mukayakin jatu padanmisbuwen taea matun maewan anu tsua ana jayamaken ana tsuan bin chaxawakin dekuabuma idiaxankanikiki”, jatu jaska waxanai uinmakin ana ea yuikin: 24“Ja mae Babilonia anuxun Diosun jancha yuixunikabu inun ikunwainbu betsabun Jesús chibainbu inun yuda betsabu jatu tenankin jabun jimi jaba wamisbuwen taexun na maewan jaki sinatakin Diosun kupikin yamawaxanikiki”, ea wa


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\