Apocalipsis 3:2

2Janua jaska Diosun matu shinanmakin jawen jancha matu chibanmakatsis ikai chibankin man keyudiamajaida unankin matu yununun ninkakanwen. En jancha unanjaidabiakin man akin pewamaki. Ana chibanma man jakimakin man ma jeneaii, mawai keskaidan. Man tsuabuda jaskadan, uxa bestein keskatan matun juintinin shinan mestenwantan ana en Dios chibanjaidakubainkanwen.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More