Tito 1:16

16Jaskawen taexun jabun yuikin: “Dios en ikunwaiin”, ibiakin jamapai chakabu betsa betsapa akin Diosun jaska bechipaimis akama dananmisbuki. Jabunan, eska tibi wakinan, jatuki sinatakin tsua bechipaiama inun, juinti kushi sinadanwan jawa jatun shinan pepamawen taexun jawada pepa wakin Dios axuntidubumaki.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More