1 Corintios 11

1Weém Jesucristo ded pah ã chãjatjidih jenah joinít, biíc yoobó wãpĩ́ chãjna caá. Páant wã chãjat pah, yeebbʉ́t ded pah wã chãjatdih ennit, biíc yoobó ñi chãjaá. 2Ded pah wã chãjatjidih náhninit, yeéb biíc yoobó ñi tʉ́i chãjna caá. Jesúíh doonádih jwĩ bohénachah joinít, páantjeh ñi tʉ́i jepahna caá. Páant ñi chãjachah, yeebdíh wã wẽina caá. 3Bʉʉ biíhdih wã naóhbipna caá, yeéb Jesúíhwã míic wáacnit, ded pah ñi chãjatdih ñi tʉ́i jéihyat pínah niijná. Nindih ñi náhninaá: Jwĩ íip Dios Jesucristo ã maáh caá. Jesús neoná ĩ maáh caá. Neoná ĩ weha mána yaádh ĩ maáh caá. 4Ñíih baácdih moón biíhdih jepahat jʉ́ʉtna, ñíih waojíh yégueh chóojĩh ñipĩ́ cáagna caá. Pánihna, Jesúíh neonáboó ʉʉ́bhnit, Dios naáwátdih naóh yapanitbʉt jih cáagna, “Biíh caá wã maáh. Jesús nihcan caá”, niiját jʉ́ʉtat dée chãjnit, jwĩ Maáh Jesucristodih yeejép ĩ chãjna caá. 5Yaádhboó ʉʉ́bhna, Dios naáwátdih naóh yapanit, jih cáagcan, “Wãjeéh bóodih wã jepahcan niít”, niiját jʉ́ʉtat dée chãjnit, ĩ weha mánadih yeejép ĩ chãjna caá. Mi áa nihcannijeéh yeejép chãjnih wili, nihat miíh waó yoóc boj yohnih dée mi jʉmna caá. 6Yaádhboó ĩ́ih waojíh yégueh chóojĩh cáaguíhcan, waó yoóc boj beedánih ĩ jʉmʉ naáh. Obohjeéhtih, boj beedáátdih tíicnit, ĩ jih cáaga naáh. 7Diosdih ʉʉ́bhna, neonáboó Dios ã nihat panihni jʉmna, ĩ́ih wao dáhjih cáagcat caá náahap. Páant ĩ cáagcan, “Diosjeh caá wã maáh. Caánboó chah tʉ́ini caá”, ĩ niiját jʉ́ʉtna caá. Yaádhboó cáagnit, “Wãjeéh bóo tʉ́ini caá. Caandíh wã wẽi jepahna caá”, ĩ niiját jʉ́ʉtna caá. 8Dios cã́acwãdih jwíih chãjna, newédih ãt jwíih chãjap wʉt jĩ. Tʉ́ttimah ã́ih páwájĩh yaddih ãt chãjap wʉt jĩ. 9Newédih chãjnit, yaddih teo wáacni pínah nihcan wʉt jĩ. Obohjeéhtih, yadboodíh newédih teo wáacnih pínah ãt chãjap wʉt jĩ. Páant tigaá neoná maáh panihnit ĩ jʉmna caá. 10Yaádhdih wao dáh jih cáagat caá náahap, ĩ weha mánadih ĩ jepahat jʉ́ʉtat tʉ́ʉt niijná, Dioíh ángelwã ĩ wẽi enat pínah bʉt niijná. 11Obohjeéhtih, neoná ĩ weha mána yaádh ĩ maáh ĩ jʉmʉchah yʉhna, Jesúíhwã jʉmna, Dios queét chénat pahdih biíc yoobó ã enna caá. Pánihna, queétdih míic teo wáacat caá náahap. 12Dios newédih jwíih chãjna, ã́ih páwájĩh yaddih ãt chãjap wʉt jĩ. Bʉʉ yaádh caá neoná pínahdih ĩ weh jʉmna caá. Obohjeéhtih, Dios caá nihatdih ã chãjap. 13Míic wáacnit, ded pah ñi jʉmat pínahdih tʉ́i jéihyat tʉ́ʉt niijná, yeebjéh ñi jenah joyoó. Ñíih tʉ́tchinadih moón bitadih ĩ jepahat jʉ́ʉtíhna, ĩ́ih waojíh yégueh chóojĩh ĩpĩ́ cáagna caá. Pánihna, yaádhboó Diosdih ʉʉ́bhnit, ĩ weha mánadih ĩ jepahat jʉ́ʉtna, queétdih waojíh cáagat caá náahap. 14Ñi cãtíh newé waó yoóc maátni ã dʉwʉ́chah ennit, “¿Caánboó yad wili pah waó yoóc dʉoná, ã tíiccan niít?” ñipĩ́ niíj jenah joiná caá. 15Obohjeéhtih, yadboó waó yoóc maátni mi dʉwʉ́chah ennit, “Miíh waó yoóc maátni dʉoná, mi tʉ́i jígohna caá”, ñipĩ́ niíj jenah joiná caá. Pánihna, miíh waó yoóc maátni dʉonít, mijeéh bóodih jepahat jʉ́ʉtna caá mi chãjap. 16Páant wã naáwátdih ded biíhboó mácah ã naáwíhichah, nin pahjeh wã jepahna caá: Nihat jwiít yeebdíh bohénit wã naáwátdih biíc yoobó jwĩpĩ́ bohéna caá. Nihat nin baácnadih moón Dioíhwãbʉt Diosdih wẽinit, biíc yoobó ĩpĩ́ chãjna caá. 17Jesús ã wʉtni jeémátdih bʉʉ bainí wã naóhbipna caá. Míic wáacnit, Jesús ã wʉtni jeémátdih ded pah ñi jeémát doonádih joinít, yeebdíh wã wẽican caá. Jesús ã naáwátdih biíc yoobó chãjcan, caandíh ñi chah jenah joyát pínahdih míic teo wáaccanjeh, ñi míic yéejana caá. 18Pánih míic wáacnit, Jesús ã wʉnatdih náhninit, biícdih jeémát tʉ́ʉt niijná yʉhna, ¿Dépanihna, biícdih ñi jeémpcan? Biquína dawá bií dée bíbohnit moh yéejnit biícdih ĩ jeémíhcan caá. Bitaboó ĩ chéenwã biíc yoobó jenah joinítjeh biícdih ĩ jeémpna caá. Obohjeéhtih, biquína bitajeéh ĩpĩ́ tʉ́i jeémpna caá. Pánih nihat biícdih jeémpcan, ded pah Jesús ã bohéátdih ñi chãjcan caá. 19Obohjeéhtih, pánih jʉmna, det Jesúsdih tʉ́i jepahnitdih, det Jesúsdih tʉ́i jepahcannitdihbʉt ñi jéihna caá. Páant ñi chãjcan, ñita jéihcan tagaá. 20- 21Ñi jeéméchah, bitadih pã́icanjeh, ñi ʉb jʉ̃óhni jeémátdih ñipĩ́ jeémpna caá. Páant ñi jeéméchah, biquína moh yéejnitboó bainí jeémátdihjeh bíbohnit, tʉ́i jeémp chʉ̃ʉ́hcan, nʉʉgʉ́p ĩ wʉnna caá. Bitaboó bʉ́dí iguíh macdih ʉb jʉ̃óhnit, bitadih wʉ̃hcanjeh, ĩ babh máihna caá. Pánih chãjna, “Jesús ã wʉtni jeémátdih jeémpna caá jwĩ chãjap”, niijná yʉhna, yoobópdih ñi niijcán caá. Ã wʉtni jeémát ã jʉmʉchah, nihat ñi ʉb jʉ̃óhni jeémátdih pãáhnit, biícdih ñita wẽi jeémp tagaá. Pánih jeémpna, tʉ́i biícdih ã́ih bácah pah ñita jʉm taga. 22¡Ñi jenah joyoó bʉca! ¿Dépanihna tʉbit nʉʉgʉ́p tʉbʉchah yʉhna, ñíih mʉʉ́boojéh jʉm jwʉhna, ñi jeémpcan? ¿Dépanihna bita Jesúíhwã páant yeejép ñi chãj? ¿Dépanihna Jesúíhwã moh yéejnitdih jĩ́gah encanjeh ñi tíica? ¿Ded pah wã niijbí? ¿Páant ñi chãjachah, yeebdíh wã wẽimi naniít? Nihcan caá. Wã wẽican niít. 23Jesucristojeh nin pah weemdíh ã jéihyanap jĩ, ã wʉn wʉ̃hatdih náhninit, ded pah pandih jeémp, iguíh macdih babhnit, jwĩ tʉ́i jeémát pínah niijná: Caandíh eníhcannit ĩ teoni pínah chei Jesús ã bohénitdih ãt nʉmah jeémép wʉt jĩ. Pánih jeémpnit, jwĩ Maáh Jesús pan jʉ́dʉdih ʉbnit, 24“Nindih ma wʉ̃hat tʉ́ina caá, Paá”, niíj péanit, ã bohénitdih ãt òi wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Pánih òi wʉ̃hnit, nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Nin pan wĩ́ih bácah panihni caá. Yeéb ñi yéejat jíib wã wʉn wʉ̃hbipna caá. Pánihna, nindih jeémpnit, wã wʉn wʉ̃hatdih ñi náhninaá”, ãt niijíp wʉt jĩ. 25Pánih jeémp péanit, Jesús pamapdihbʉt ʉb, ʉʉ́bhnit, nin pah queétdih ãt niijíp wʉt jĩ: “Nin iguíh mac wĩ́ih meép panihni caá. Wʉn wʉ̃hnit, jáap namá dée wã chãjbipna caá, Diosjeéh ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. Wã wʉn wʉ̃hatdih ñi tʉ́i jenah joyóchah, Dios ñi yéejatdih ã yohbipna caá, iiguípna bejnit déedih ã pebhboó ñi bejat pínah niijná. Pánihna, iguíh macdih babhnit, weemdíh ñi náhninaá”, Jesús ã bohénitdih ãt niijíp wʉt jĩ. 26Pánih pandih jeémp, iguíh macdih babhbat jʉmat pah “Jesús weemdíh ã wʉn wʉ̃hatdih wã tʉ́i jenah joiná caá”, niiját jʉ́ʉtna caá jwĩ chãjap. Pánihna, Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih páantjeh jwiít ã́ihwãdih pandih jeémpnit, iguíh macdih babhbat caá náahap. 27Jesucristo ã wʉn wʉ̃hatdih tʉ́i jenah joinít, bita Jesúíhwãdih oinit, pandih jeémp, iguíh macdih babhbat caá náahap. Ded jenah joicánjeh jeémpnit, babhna, Jesúíh bácahdih ã́ih meépdihbʉt “Dedé pínah nihcan caá”, niijnít, caandíh bʉ́dí ã yéej chãjna caá. 28Ded ã jeémát pínah jã́tih, ã yéej chãjatdih jenah joyát caá náahap. Pánih jenah joinít, ã yéejatdih Diosdih naóh péanit, ã jeémé naáh. 29Jeémpnit, nin pah jenah joyát caá náahap: “Nin pan Jesúíh bácah panihni, nin iguíh mac ã́ih meép panihnidih enna, wã yéejat jíib weemdíh ã wʉn wʉ̃hatdih wã náhnina caá”, niíj jenah joí, jeémpnit, ã babhba naáh. Páant niíj jenah joicán, dedé yéejatdih naóhcan, ã jeéméchah, Diosboó caandíh ã peéh chãjbipna caá. 30Jesús ã wʉtni jeémátdih tʉ́i jenah joicánjeh ñi jeémát jíib, dawá tʉbʉ́p chʉ̃ʉ́hnit, bitabʉt ĩt wʉnah bejep wʉt jĩ. 31Obohjeéhtih, yeebjéh ded pah ñi yéejatdih jenah joinít naáwáchah, Diosboó yeebdíh ãta peéh chãjcan tagaá. 32Pánihna, Dios bʉʉ yeebdíh peéh chãjnit, bohéna caá ã chãjap, tʉ́ttimah iiguípna ñi bejcat pínah niijná. 33Wã ʉ́ʉdwã panihnitá, Jesús ã wʉtni jeémátdih jeémát tʉ́ʉt niijná, míic wáacnit, nihatdih pã́init, biícdih ñi tʉ́i jeémé. 34Nʉʉgʉ́p tʉbanitboó ĩ́ih mʉʉ́boó jʉm jwʉhna, ĩ jeémp wʉd jʉmʉ naáh. Pánihna, tʉ́inijeh ñi jeémé, Dios yeebdíh ã peéh chãjcat pínah niijná. Ñi pebhna jʉibínit, biíh ñi ʉʉ́bh joí daacátjidih wã jepahbipna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\