1 Corintios 12

1Bʉʉ Tʉ́ini Espíritu ã jéihyaatnadih ñi ʉʉ́bh joyátdih wã jepahbipna caá, ñi tʉ́i jéihyat pínah niijná. 2Nindih ñi náhninaá: Yeéb Jesucristodih ñi jepahat pínah jã́tih, nemépwã ĩ maáh ñi nʉowãdih yeenit, ã jéih jepahcah yʉhna, yeéb Corinto tʉ́tchidih moondíh pãpnitdih ãt ʉʉ́bát tʉ́ʉtʉp tajĩ. 3Ded Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh naóhni, ded nemépwã ĩ wẽpatjĩh naóhnidihbʉt ñi jéihyat pínah niijná, nin pah wã niíj daácna caá: “Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh naóhnit, ‘Jesucristo yeejép caá’, ĩ niijcán niít. Obohjeéhtih, nemépwãboó ĩ wẽpatjĩh naóhnit, ‘Jesucristo Dios wʉ̃ʉ́h, jwĩ Maáh caá’, ĩ jéih niijcán niít”, wã niijná caá. 4Tʉ́ini Espírituboó jwiít Jesúíhwãdih teo wáacna, mácah jéihyatnadih ãpĩ́ wʉ̃hna caá. Obohjeéhtih, jéihyatna mácah ã jʉmʉchah yʉhna, caán Tʉ́ini Espíritujeh páant ãpĩ́ teo wáacna caá. 5Ded pah bitadih jwĩ teo wáaquíhichah, mácah ã jʉmʉchah yʉhna, jwĩ Maáh Jesúsjeh jwiít nihatdih ã teo wáacat tʉ́ʉtna caá. 6Bitadih mácah jwĩ teo wáacachah yʉhna, Dios ã wẽpatjĩhjeh jwiít nihat jwĩ jéih teo wáacna caá. 7Jwiít nihat Jesúíhwãdih Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh ãpĩ́ teo wáacna caá, jwiítbʉt bita ã́ihwãdih jwĩ teo wáacat pínah niijná. 8Biquína ã wẽpatjĩh, “Nin pah meemdíh chãjat caá náahap”, ĩ niíj jéih naóh yapana caá. Bita ã wẽpatjĩh ded pah yapatdih, ded pah yapat pínahdihbʉt ĩ tʉ́i jéih naóh yapana caá. 9Bita ã wẽpatjĩh, Diosdih chah jenah joinít, biíhdih ĩ jéih teo wáacna caá. Bitabʉt wʉnnitdih teo jã́hanit, ĩ jéih booana caá. 10Bitabʉt cã́acwã ĩ jéih chãjca naáhdih ĩ chãjna caá. Bita Dios ã naáwáchah, ĩ jéih naóh yapana caá. Bita ded Tʉ́ini Espíritu jʉmnidih, ded nemép jʉmnidihbʉt ĩ beh enna caá. Bitabʉt ã wẽpatjĩh mácah wéheatjĩh ĩ jéih naóhna caá. Bita mácah wéheatjĩh ĩ naáwáchah joinít, ĩ jéih naóh yapana caá. 11Pánihna, nihat mácah ã jʉmʉchah yʉhna, Tʉ́ini Espíritujeh ã weñat pínahdih chãjnit, queét nihatdih ãpĩ́ teo wáacna caá. 12Jwĩ́ih bácah biícjeh ã jʉmʉchah yʉhna, téihyana jʉm, quíib dahna jʉm, jítchana jʉm, moli chóonabʉt ã jʉmna caá. Obohjeéhtih, dawá ã jʉmʉchah yʉhna, nihat jwĩ́ih bácahdih jʉmnijeh caá. Pánihat pah, jwiít Jesúíhwã dawá jʉmna yʉhna, jwiít nihat biícdih ã́ih bácah dée jwĩ jʉmna caá. 13Biquína judíowã, bita judíowã nihcannitbʉt jʉm, biquína teo wʉ̃hnit, bita teo wʉ̃hcannitbʉt jwĩ jʉmna caá. Obohjeéhtih, jwiít nihat mácah jwĩ jʉmʉchah yʉhna, jwiítdih teo wáacni Tʉ́ini Espíritu biícjeh jʉmna, jwiítdih waadnít, jwiít nihatdih biíc bácah pah ãt chãjap taga. 14Jwĩ́ih bácahdih jʉmni biícjeh nihcan, dawá ã jʉmna caá. 15Jwĩ́ih jítcha wéheni nihna, “Caán téihya chah tʉ́ini caá. Weémboó téihya nihcan, nin bácahdih jʉmni pínah nihcan caá”, ã niijíchah yʉhna, bácahdih jʉmni páantjeh ãta jʉm tagaá. 16Jwĩ́ih molítboó “Weém quíib dah nihcan, nin bácahdih jʉmni pínah nihcan caá”, ã niijíchah yʉhna, bácahdih jʉmni páantjeh ãta jʉm tagaá. 17Obohjeéhtih, jwĩ́ih bácahdih quíib dahjeh jʉmna, molít wihcah, ¿ded pah tigaá jwĩta jéih joí? Molítjeh jʉmna, wʉʉ́c íit wihcah, ¿ded pah tigaá jwĩta jéih jõí? 18Pánihna, nihat bácah jʉmnidih jwĩ náahna caá. Diosboó tʉ́i jéihni jwiítdih chãjni ded pah ã náahatdih nihat jwĩ́ih bácahdih jʉmni pínahdih ãt chãjjip taga, jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. 19Jwĩ́ih bácahdih quíib dahjeh, jítchajeh, téihyajeh ã jʉmʉchah, jwĩta jéih jʉmcan tagaá. 20Pánihna, dawá bácahdih jʉmni ã jʉmʉchah yʉhna, biíc bácahjeh ã jʉmna caá. 21Jwĩ́ih quíib dahboó “Weém nihat jéihni caá. Dedé weemdíh jʉdhcan caá. Pánih jʉmna, caán téihya ã teo wáacat pínahdih wã náahcan caá”, ã niijíchah yʉhna, ã teo wáacat ã náahna caá. Jwĩ́ih wao dáhboó “Dedé weemdíh jʉdhcan caá. Pánih jʉmna, caán jítchadih wã náahcan caá”, ã niijíchah yʉhna, caandíh ã náahna caá. 22“Wĩ́ih bácahdih jʉmni tʉ́i wẽpcanni caá”, jwĩ niíj jenah joiníboó chah ã náahna caá. 23“Tʉ́i jígohcanni caá”, jwĩ niíj jenah joiná, tʉ́ini yéguehdih jwĩpĩ́ dʉoná caá, tʉ́i jígohat tʉ́ʉt niijná. Tíicnit, jwĩpĩ́ jãhna caá, bita ĩ encat pínah niijná. 24“Bita ĩ enechah, dedé pínah nihcan caá”, jwĩ niíj jenah joinídih jwĩpĩ́ jãhcan caá. “Wẽpcanni caá. Tʉ́i jígohcanni caá. Tíic náah jʉmni caá”, jwĩ niíj jenah joinídih chah jwĩpĩ́ tʉ́i en daoná caá. Páant tigaá Dios ãt chãjap taga, 25míic jʉ̃ihñat dée wihcanjeh, nihat ã tʉ́i míic teo wáacat pínah niijná. 26Pánihna, jwĩ́ih quíib dah tʉbna, nihat bácah ã tʉbana caá. Quíib tʉbat ã yayáchah, nihat jwĩ́ih bácah ã tʉ́ina caá. 27Yeéb nihat Corinto tʉ́tchidih moón Jesúíhwã ã́ih bácah dée ñi jʉmna caá. Pánihna, jwĩ́ih bácahdih jʉmni nihat ã chãjat pínah mácah ã jʉmat pah, yeebbʉ́t Jesúíh bácahdih jʉmnit dée, ñi chãjat pínahbʉt mácah ã jʉmna caá. 28Nihat Jesúíhwã biícdih jʉmnit, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh mácah jéihyatnadih Dios ãt wʉ̃hʉp taga. Dios ã jwíih ñíonitboó Jesús ã naáwát tʉ́ʉtnit ĩ jʉmna caá. Tʉ́ttimah, Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ jʉmna caá. Tʉ́ttimah, ã naáwátdih bohénit ĩ jʉmna caá. Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh cã́acwã ĩ jéih chãjca naáhdih biquína ĩ chãjna caá. Biquínaboó wʉnnitdih teo jã́ha ʉʉ́bhnit, ã wẽpatjĩh ĩ jéih booana caá. Bitaboó, bitadih jĩ́gah ennit, ĩpĩ́ teo wáacna caá. Bitaboó, cã́acwãdih tʉ́i waóhnit pínah ĩ jʉmna caá. Bitaboó, ã wẽpatjĩh, mácah wéheatjĩh ĩ naóhna caá. 29Yeéb nihat Jesús ã naáwát tʉ́ʉtnit nihcan caá. Nihat Dios naáwátdih naóh yapanit pínah, nihat ã naáwátdih bohénit pínah, nihat wẽp chãjnit pínahbʉt nihcan caá. 30Nihat booanit pínah, nihat mácah wéheatdih naóhnit pínah, nihat mácah wéheatdih jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉ́m naóh yapanit pínahbʉt nihcan caá. 31Jwiít biquínadih nihat jéihyatna ã wihcan caá. Diosjeh caá ã́ih cã́acwãdih ã jéihyana caá. Chah tʉ́ini jéihyat pínahdih bidna, jwiít nihatdih caandíh bʉ́dí ʉʉ́bát caá náahap. Obohjeéhtih, bitadih jwĩ oyat pínah caá chah náahap. Pánih oina, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh bitadih jwĩ tʉ́i teo wáacbipna caá. Jwĩ oican, Tʉ́ini Espíritu jwiítdih ã teo wáacachah yʉhna, bitadih jwĩ tʉ́i teo wáaccan niít.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\