1 Corintios 13

1Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh mácah wéheatjĩh wéhenit, bita ĩ wéheat, ángelwã ĩ wéheatjĩh wéhena yʉhna, bitadih jwĩ oicah, dedé pínah nihcan caá. Yéej yáaatjeh caá. 2Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh Dios ã naáwáchah, jwĩ jéih naóh yapana yʉhna, bitadih jwĩ oicah, dedé pínah nihcan caá. Ded pah Dios ã jʉmatdih, ã chãjat pínahdihbʉt tʉ́i jéihna yʉhna, bitadih jwĩ oicah, dedé pínah nihcan caá. Jwiít cã́acwã jwĩ jéih chãjca naáhdih Dios ã wẽpatjĩh jwĩ jéih chãjat pínahdih tʉ́i jenah joiná yʉhna, bitadih jwĩ oicah, Dios ã enechah, dedé pínah nihcan caá. 3Nihat jwĩ bíbohatdih moh yéejnitdih jwĩ wʉ̃hʉchah yʉhna, Jesúíh doonádih jwĩ naáwát peéh bita jwiítdih ĩ cáwachah yʉhna, bitadih jwĩ oicah, Dios jwiítdih wẽi encan, tʉ́inidih ã wʉ̃hcan niít. 4Bitadih oina, ded pah jwiítdih ĩ yéej chãjachah yʉhna, yéej chãj jwʉ́ʉbacan, tʉ́inijeh jwĩ jʉmbipna caá. Bitadih oina, jĩ́gah ennit, jwĩ teo wáacbipna caá. Queétdih oina, ĩ́ih bií déedih en ñinahcan, ded pah ĩ tʉ́i yapachah, jwĩ íijcan niít. Pánih oina, queét jwiítdih ĩ wẽi enat pínah niijná, ded pah jwĩ tʉ́i jʉmat, jwĩ tʉ́i yapat, jwĩ tʉ́i chãjatdihbʉt jwĩ naóhcan niít. “Weém nihat jéihni caá. Dedé jʉdhdat weemdíh wihcan caá”, niijní pah jwĩ jʉmcan niít. 5Bitadih oina, queétdih jwĩ tíicacan niít. Pánih oina, chah tʉ́inidih jwiítjeh bíbohat tʉ́ʉt niijná, jwĩ bidcan niít. Pánih oina, ded pah jwiítdih bainí yeejép ĩ chãjachah yʉhna, waícanjeh jwĩ íijcan niít. Jwiítdih ĩ yéej chãjatjidih jwĩ quíib bʉʉdbípna caá. 6Bitadih oina, yeejép ĩ yapachah, yeejép ĩ chãjachahbʉt, jwĩ wẽican niít. Obohjeéhtih, tʉ́ini ĩ yapachah, yoobópdih ĩ chãjachahbʉt, jwĩ wẽibipna caá. 7Bitadih oina, ĩ yéej chãjat doonádih bitadih naóhcan, ĩ tʉ́i chãjíhatdih jenah joinít, Dios queétdih ã tʉ́ʉt nʉʉmát pínahdih jwĩ tʉ́i jenah joí cádahcan niít. Pánihna, ded pah jwĩ yapachah yʉhna, jwĩ oi cádahcan niít. 8“Ñi míic oyoó”, niíj wʉtnit, Dios “Páant bóojeh tigaá. Yeebdíh bʉʉ oyat náahcan caá”, ã niijcán niít. Obohjeéhtih tʉ́ttimah, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh Dios naáwátdih naóh yapaat, mácah wéheatjĩh naáwátbʉt, ded pah yapatdih, ded pah yapat pínahdih jéihyatbʉt dedé náahat ã wihcan niít. 9Nin baácboó jʉm jwʉhna, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacachah yʉhna, nihatdih tʉ́i jéih beedácan, nihat Dios naáwátdihbʉt tʉ́i yoobópdih jwĩ jéih naóh yapacan caá. 10Obohjeéhtih, Jesucristo, tʉ́ini yoobát jʉmni, ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, nihatdih jwĩ jéih beedábipna caá. 11Nin pah jwĩ jʉmna caá: Weém wébít jʉmna, wébít ĩ jenah joyát, ĩ wéheat pahbʉt, weembʉ́t jenah joinít, wã wéhenap jĩ. Obohjeéhtih, bʉʉ behe jʉmna, wébít ĩ chãjat pah wã chãjcan caá. 12Nin pahbʉt ã jʉmna caá: Máa quenalih naajĩ́h jwĩ tʉ́i míic encan caá. Pánihat dée Diosdih bʉʉ jwĩ jéih encan caá. Tʉ́ttimah, jwiít chénaboó caandíh jwĩ míic jwãáh enbipna caá. Nin baácboó jʉm jwʉhna, Diosdih jwĩ jéih beedácan caá. Obohjeéhtih, ã pebhboó jʉibína, jwiítdih bʉʉ ã jéih beedáát pah, jwiítbʉt caandíh jwĩ jéih beedábipna caá. 13Nin baácboó jʉm jwʉhna, jwiítdih nin pah chãjat caá náahap: Diosdih tʉ́i jenah joí cádahcan, jwiítdih ã tʉ́i chãjat pínahdih páantjeh náhnina, caandíh, bitadihbʉt oi cádahcat caá náahap. Obohjeéhtih, oyat caá jwiítdih chah náahap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\