1 Corintios 14

1Míic oyat jwiítdih chah ã náahachah yʉhna, Tʉ́ini Espíritu ã jéihyaatnadihbʉt jwiítdih bidat caá náahap. Dios naáwátdih naóh yapaat wẽpatdih chah bidat caá náahap, míic wáac jʉinít, ñi jéih míic teo wáacat tʉ́ʉt niijná. 2Mácah wéheatjĩh naóhnitboó cã́acwãdih wéhecan, Diosdihjeh ĩ wéhena caá. Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh, Dios ã jéihyaatdih ĩ naáwáchah yʉhna, nihat cã́acwã ĩpĩ́ beh joicán caá. 3Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh Dios naáwátdih naóh yapanitboó cã́acwãboodíh ĩ wéhena caá. Diosdih chah ĩ tʉ́i jenah joyát pínah niijná; ded pah queétdih ã chãjat tʉ́ʉtatdih chah tʉ́i beh joinít, ĩ jepahat pínah niijná; ĩ jĩ́gahatdih, ĩ ʉ́ʉmatdihbʉt ã yayát pínah niijná; páant ĩ niíj naóh yapana caá. 4Mácah wéheni ã́ih caolihdihjeh Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacna caá. Obohjeéhtih, Dios naáwátdih naóh yapaniboó Dioíhwã wáac jʉinítdih ã teo wáacna caá. 5Yeéb nihat mácah wéheatjĩh ñi wéheatdih náah yacna yʉhna, Dios naáwátdih naóh yapaatdih chah wã náah yacna caá. Naóh yapaniboó Dioíhwãdih chah ã teo wáacna caá. Obohjeéhtih, mácah wéheatjĩh naóhni, caandíh jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmníjĩh biícdih naóhnit, Dios naáwátdih naóh yapani biíc yoobó ã́ihwãdih ĩ teo wáacna caá. 6Wã ʉ́ʉdwã panihnitá, weém ñi pebhboó jʉibínit, mácah wéheatjĩhjeh wã naáwáchah, yeebdíh ãta teo wáaccan tagaá. Obohjeéhtih, ded pah Dios ã jéihyaatdih naóh yapanit, ded pah jwĩ chãjat pínahdih naóh bohénit, yeebdíh wã tʉ́i teo wáacap jĩ. 7Nin pah ã jʉmna caá: Pelatdih, chío nahdih yoobópdih jwĩ póojcah, joinítboó jwĩ póojatdih ĩ beh joicán niít. Bíitatdihbʉt yoobópdih jwĩ bíitcah, bitaboó jwĩjeéh ĩ jéih eocan niít. 8Póojat nahdih yoobópdih jwĩ póojcah, joinítboó beh joicán, míic mawatdih teo wáacadih ĩ bejcan niít. 9Pánihat dée, joinítíh wéheatjĩh yoobópdih ñi naóhcah, ĩ beh joicán niít. Ñi naáwáchah yʉhna, queétdih dedé pínah nihcan niít. 10Nin pahbʉt ã jʉmna caá: Nin baácboó dawá wéheatna ã jʉmna caá. Cã́acwã ĩ́ih wéheatjĩhjeh wéhena, ĩ míic beh joiná caá. 11Obohjeéhtih, weemdíh naóhniíh wéheatdih beh joicán, jwĩ jéih míic wéhecan caá. 12Pánihat pah, joinítíh wéheatjĩh naóhcan, ĩ beh joicáh, yeebbʉ́t queétdih ñi jéih teo wáaccan caá. Pánihna, Dioíhwãdih teo wáacat pínah niijná, Tʉ́ini Espíritu ã wʉ̃hni jéihyaatnadih bʉ́dí ñi bidií. 13Dioíhwãdih teo wáacat tʉ́ʉt niijná, mácah wéheatjĩh naóhniboodíh jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmát pínahdihbʉt ʉʉ́bát caá náahap. 14Beh joicán yʉhna, wĩ́ih caolihboó mácah wéheatjĩh wã tʉ́i ʉʉ́bhna caá. Páant wã ʉʉ́bʉ́chah, wĩ́ih caolihdih ã teo wáacna caá. Wĩ́ih wéheatjĩh wã ʉʉ́bʉ́chah, wĩ́ih jenah joyátboodíh ã teo wáacna caá. 15Pánihna, mácah wéheatjĩh ʉʉ́bhnit, wĩ́ih wéheatjĩhbʉt wã ʉʉ́bhbipna caá. Mácah wéheatjĩh eonit, wĩ́ih wéheatjĩhbʉt wã eobipna caá. 16Míic wáac jʉinít, mácah wéheatjĩhjeh Diosdih ñi weñechah, jéih jwʉhcanni ñi cãtíh jʉmna, ñi naáwátdih beh joicán, “Páant tigaá”, ã jéih niijcán niít. 17“Tʉ́ina caá, Maá”, yoobópdih ñi niijíchah yʉhna, ñi niiját caán jáap jʉiníboodíh ã teo wáaccan niít. 18Mácah wéheatjĩh yeéb ñi ʉʉ́bát chah weémboó pánih ʉʉ́bhna, wẽinit, “Tʉ́ina caá, Paá”, Diosdih wãpĩ́ niijná caá. 19Obohjeéhtih, pánih ʉʉ́bhna yʉhna, Jesúíhwã jwĩ míic wáac jʉinít, yeebdíh ã teo wáacat pínah niijná, daocánni jacnabitjeh ñíih wéheatjĩh naóhna, chah wãta wẽi tagaá. Diez mil jacnadih mácah wéheatjĩh wã naáwáchah yʉhna, yeebdíh ã teo wáaccah, wãta wẽican taga. 20Wã ʉ́ʉdwã panihnitá, wébít ĩ jenah joyát pah ñi jenah joicá bojoó. Obohjeéhtih, yéej chãjatdih jenah joicánnit ĩ jʉmat pah yeebbʉ́t biíc yoobó ñi jʉmʉʉ́. Behnit ĩ jenah joyát pah mácah wéheatna ded pah ã jʉmat pínahdih tʉ́i jenah joinít yeebdíh jʉmat caá náahap. 21Yeébboó nin pah ñipĩ́ niíj jenah joiná caá: “Dios weemdíh tʉ́i wẽinit, mácah wéheatdih ãt jéihyanap be”, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, Dios ã wẽi enat jʉ́ʉtat pínah nihcan caá. Dios naáwátdih naóh yapani Isaías nin pah ã niíj daacátjidih ñi tʉ́i jenah joyoó: “Dios nin pah ã niijná caá: ‘Wĩ́ih judíowãdih peéh chãjat tʉ́ʉt niijná, ĩ pebhna biíh baácdih moondíh wã wahbipna caá. Jã́tih wã naáwátdih naóh yapanit judíowã ĩ́ih wéheatjĩhjeh ĩ naáwáchah yʉhna, ĩ jepahcap jĩ. Bʉʉ peéh chãjat tʉ́ʉtna, judíowã ĩ wéheatdih wéhecannit ĩ naáwáchah, páantjeh weemdíh ĩ jepahcan niít’, jwĩ Maáh ã niijná caá”, Isaías ãt niíj daacáp tajĩ. 22Pánihna, mácah wéheatna Dios ã́ihwãdih ã wẽi enat jʉ́ʉtat pínah nihcan caá. Ñi míic wáac jʉyʉ́chah, caandíh jepahcannitboó mácah wéheatnadih joinít, Isaías ã daacátjidih náhninit, Diosdih ĩ jepahcatji jíib ã peéh chãjat pínahdih ĩ jenah joibípna caá. Obohjeéhtih, yeéb Jesúíhwãboó Dios naáwátdih ñi naóh yapanachah joinít, yeebdíh teo wáacnit, jepahcannitboodíh ã teo wáaccan niít. 23Míic wáac jʉinít, yeéb dawá mácah wéheatjĩh ñi naáwáchah, bita jéihcannit, Jesúsdih jepahcannitboó waád jʉinít, “Queét mácah wéheatjĩh naóhnit jenah joicánnitjeh caá”, ĩ niíj jenah joibípna caá. 24- 25Obohjeéhtih, yeéb Dios naáwátdih ñi naóh yapanachah joinít, Jesúsdih jepah jwʉhcanni nin pah ã niíj jenah joibípna caá: “Weém yéejni caá. Dios ninboó jʉmnit, wã jenah joyátdih jéih beedáni jʉmna, nitdihbʉt ãt jéihyanap taga”, ã niíj jenah joibípna caá. Páant niíj jenah joinít, bódicha caj yoh ñajnit, “Dios, meém nihat jéihni, tʉ́ini caá”, niijnít, Jesúsdih ã jepahbipna caá. 26Diosdih weñat tʉ́ʉt niijná, míic wáac jʉinít, tʉ́inijeh chãjat caá náahap. Yeéb nihat ñi naáwáchah, ã tʉ́ina caá. Obohjeéhtih, nihat biícdih ñi niijcá bojoó. Tʉ́ini Espíritu biquínadih ewat ã wʉ̃hʉchah, Diosdih wẽi ewat caá náahap. Biíhdih bohéátdih ã wʉ̃hʉchah, naáwát caá náahap. Biíhdih Tʉ́ini Espíritu ã jéihyanachah, caandíhbʉt naáwát caá náahap. Biíhdih Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh mácah wéheatjĩh ã naáwáchah, jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉ́m naáwát caá náahap. Pánihna, Tʉ́ini Espíritu ded pah ã teo wáacachah, Jesúsdih chah tʉ́i jenah joyát tʉ́ʉt niijná, yeebdíh naáwát caá náahap. 27Mácah wéheatjĩh naáwíhna, chénewã, biíc peihcannitjeh biquínajeh ĩ naáwá naáh. Ĩ naáwátdih jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmníbʉt ã naáwá naáh, yeéb nihat ñi beh joyát pínah niijná. 28Obohjeéhtih, mácah wéheatdih jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmní pínah wihcah, wáac jʉinítdih ã naóhca bojo naáh. Caanjéh caolih diítboó Diosdih ã ʉʉ́bʉ́ naáh. 29Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacachah, Dios naáwátdih biquína ĩ naóh yapana naáh. Queét ĩ naóh yapanachah, joinítboodíh tʉ́i jenah joyát caá náahap, “¿Tʉ́ini Espíritu ã naáwát tʉ́ʉtni niít?” niíj jéihyat tʉ́ʉt niijná. 30Páant ã naáwáchahjeh, biíhdih Tʉ́ini Espíritu ã naáwát tʉ́ʉtʉchah, jwíih naóhniboodíh yayát caá náahap, biíh jwʉh ã naáwát pínah niijná. 31Nihat biícdih naóh yapacan, biquínajeh nihat naóh yapaat caá náahap, nihat míic wáac jʉinítboó ĩ bohéát pínah, ĩ weñat pínah, chah ĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. 32Tʉ́ini Espírituboó ã naáwát tʉ́ʉtʉchah joiná, naóhni pínahboó “¿Débólih caá wã naóhbi, queétdih wã tʉ́i teo wáacat tʉ́ʉt niijná?” niíj jenah joyát caá náahap. 33Páant niíj jenah joiná, Dios ã náah yacat pah tʉ́inijeh ñi naóh yapabipna caá. Diosboó nihat Jesúíhwã míic wáacnitdih tʉ́inijeh ã chãjat tʉ́ʉtat pah, yeebdíhbʉt biíc yoobó ã náah yacna caá. 34Pánihna, míic wáacna, Dios ã wʉtatji pah ĩ weha mánadih jepahna, ñi weha mána yaádh laihcanjeh ĩ joí chʉ́ʉdʉ naáh. 35Ʉʉ́bh joííhna, ĩ́ih mʉʉná jwʉ́ʉb jʉibínitjeh, ĩ weha mánadih ĩ ʉʉ́bh joyó naáh. Yaádhboó pánih wéhena, bita wáac jʉinít ĩ tʉ́i joí ñʉʉnátdih ĩ yéejanachah, ã tʉ́ican caá. 36Yeéb míic wáacnit, ded pah ñi tʉ́i jʉmat pínahdih páant wã naáwátdih joííhcan, nindih ñi tʉ́i jenah joyoó: Jesúíh tʉ́ini doonádih yeébboó naóh waóhnit nihcan caá. Yeebjéh caandíh jepahnit nihcan caá. Pánih waóhnit nihcan, nihat biíh tʉ́tchinadih moón Jesúíhwã yeebdíh ĩ waáwáchah, ded pah ĩpĩ́ chãjatdih náhninit, yeebbʉ́t biíc yoobó ñi chãjaá. 37Ded “Weém Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh Dios naáwátdih naóh yapani caá. Ã wẽpatjĩh weemdíh ãpĩ́ jéihyana caá”, niíj jenah joiníboó “Dios ã wʉtatdih ded pah jwĩ míic wáacatdih Pablo yoobópdih ã naóh yapanap be”, ã niijí naáh. 38Obohjeéhtih, wã naáwátdih ã joyáh bojochah, bita caandíhbʉt ĩ joyáh bojo naáh. 39Pánihna, wã ʉ́ʉdwã panihnitá, Dios naáwátdih naóh yapaat tʉ́ʉt niijná, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacat pínahdih bʉ́dí ñi ʉʉ́bʉ́. “Mácah wéheatjĩh ñi naóhca bojoó”, niijcát caá náahap. 40Ñi jenah joyát pahjeh chãjcan, Dios ã wʉtat pah tʉ́inijeh chãjat caá náahap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\