1 Corintios 16

1Bʉʉ biíh naáwátdih yeebdíh wã naóhbipna caá. Jerusalén tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih teo wáacat pínah dinerodih ded pah ñi chãjat pínahdih wã naóhbipna caá. Galacia baácdih moón Jesúíhwã míic wáacnitdih nin pah wã chãjat tʉ́ʉtat pah biíc yoobó ñi chãjaá: 2Chooát yeó jáap jʉmat pah débóo dinero ñi wʉ̃hat pínahdih yeéb nihat ñi jwejepboó ñi ámohoó. Det ĩ tewat jíib bʉ́dí bíbohnit, bʉ́dí ĩ ámoho naáh. Det bainí bíbohnit, bainí ĩ ámoho naáh. Pánih ámohna, ñi pebhna wã jʉibínachah, queét moh yéejnitdih ñi wahni pínah dinerodih ñi bíbohbipna caá. 3Wã jʉibíát pínah jã́tih, dinerodih ʉb bejnit pínah neonádihbʉt ñi ñíwií. Páant ñi ñíwichah, jʉibínit, Jerusaléndih moón Jesúíhwã queétdih ĩ tʉ́i jéihyat pínah niijná, wã daác wʉ̃hbipna caá. 4Weemdíhbʉt Dios ã wahachah, queét biícdih wã bejbipna caá. Obohjeéhtih, wã jéih jwʉhcan caá. 5Nin pah wã jib bejat pínahdih wã niíj jenah joiná caá: “Ninmant bejnit, Macedonia baácdih jʉmni tʉ́tchinadih jib bej péanit, Corinto tʉ́tchidih moón Jesúíhwã pebhna wã jʉibíbipna caá”, wã niíj jenah joiná caá. 6“Maatápdih ĩjeéh chão jwʉ́hnit, mah noój ã yapat tʉ́ttimah, biíh tʉ́tchina wã bejbipna caá. Pánih chãoníji wã yap bejat tʉ́ʉt chãjachah, weemdíh ĩ jéih teo wáacbipna caá”, wã niíj jenah joiná caá. 7Pánihna, ñijeéh maatápdih jʉmíhna, Macedonia baácdih wã jib bejat tʉ́ttimah ñi pebhboó wã jʉibíbipna caá. Bʉtéh bejna, maátcanjeh wãta jéih jʉm tagaá. Dios ã náahachah, tʉ́i maatápdih ñijeéh wã chão jwʉ́hbipna caá. 8Obohjeéhtih, bʉtéh nin Éfeso tʉ́tchiboó Pentecostés yeó jáapnadih páantjeh wã jʉm jwʉhbipna caá. 9Ninboó dawá wã bohéátdih íijnit, ĩ bohéát tʉ́ʉtcah yʉhna, Dios ã teo wáacatjĩh bʉ́dí wã bohénachah, dawá joiná caá ĩ chãjap. Pánihna, weemdíh ĩjeéh jʉmat caá náahap. Pánih jʉmniji Pentecostés tʉ́ttimah, ñi pebhna wã bejbipna caá. 10Timoteo ñi pebhna ã jʉibínachah, ã náhni dahwacat pínah niijná, ñi tʉ́i teo wáacá. Jwĩ Maáhdih teo wʉ̃hni wã jʉmat pah, caanbʉ́t Jesúsdih teo wʉ̃hni caá. Páant ã jʉmʉchah, caandíh ñi tʉ́i en dawaá. 11Caandíh yap yohcanjeh, yeéb nihatdih tʉ́i joyát caá náahap. Caandíh tʉ́i wẽinit, wã jʉmʉpna ã jwʉ́ʉb jʉ̃ʉ́wát pínah niijná, ñi tʉ́i teo wáacá. Caán, biíh Jesúíhwã biícdih ĩ jwʉ́ʉb jʉyát pínahdih wã bidna caá. 12Apolosdih “Bita Jesúíhwã biícdih Corinto tʉ́tchidih moón Jesúíhwãdih meembʉ́t enedih ma bejeé”, wã wẽp niijíp yʉh be. Obohjeéhtih, bʉʉ ã jéih bej jwʉhcan caá. Tʉ́ttimah, débólih ã bejíhna, ã bejmi dée caá. 13Bita ĩ yéejaat déedih yap yohat tʉ́ʉt niijná, tʉ́i jenah joinít jʉmat caá náahap. Nemépwãbʉt ĩ yéejaat déedih ʉ́ʉmcanjeh, yap yohat tʉ́ʉt niijná, Jesúsdih ñi tʉ́i jenah joí cádahca bojoó. 14Pánihna, oinit, bitadih tʉ́i chãjat caá náahap. 15Wã ʉ́ʉdwã panihnitá, nihat Acaya baácdih moón Jesúsdih ĩ jepahat pínah jã́tih, Estéfanaswã ĩ jepahatjidih ñi jéihna caá. Queét Jesúíhwãdih bʉ́dí ĩpĩ́ teo wáacna caá. 16Pánih teo wáacnit jʉmna, ĩ naáwáchah, ñi tʉ́i jepahaá. Bita queét panihnit maáta, bita Jesúsdih teo wʉ̃hnitdihbʉt tʉ́i jepahat caá náahap. 17Yeéb Corintodih moondíh bʉ́dí bidna wã chãjap be. Pánihna, ñi wahnit Estéfanas, Fortunato, Acaicojĩh ninna ĩ jʉyʉ́chah, bʉ́dí wã weñep be. 18Yeéb biícdih jʉmna, yeebdíh ĩt weñanap tagaá. Biíc yoobó ninna jʉinít, weemdíhbʉt ĩ weñanap be. Pánih teo wáacnitdih “Ñi tʉ́i chãjap be”, yeebdíh niiját caá náahap. 19Asia baácdih moón Jesúíhwã míic wáacnit yeebdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Aquila, Priscilajĩh ĩ́ih mʉʉ́boó míic wáacnit Jesúíhwãbʉt bʉ́dí ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. “Jwĩ Maáh Jesúsjeéh ĩ tʉ́i jʉmʉ naáh”, niijnít, ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. 20Nihat nin Éfeso tʉ́tchidih moón Jesúíhwãbʉt yeebdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Yeebbʉ́t Jesús ã oyatjĩh ñi tʉ́i míic ʉʉ́bʉ́. 21Bʉʉ nin péenibitdih weemjéh wã daácna caá. Weembʉ́t yeebdíh bʉ́dí wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. 22Ded jwĩ Maáhdih tʉ́i oicannidih Dios ã peéh chãja naáh. Jwĩ Maáh Jesús waícanjeh ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́ naáh. 23Jwĩ Maáh Jesús yeebdíh bʉ́dí oinit, ã teo wáaca naáh. 24Jesucristo ã oyatjĩh biícdih moon páh yeéb nihatdih bʉ́dí wã oina caá. Páant bóojeh tigaá wã naáwát. Pablo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\