1 Corintios 2

1- 2Wã ʉ́ʉdwã panihnitá, ñi pebhna jwíih jʉibína, ded pah wã jʉmatjidih ñi tʉ́i náhninaá. Ñi pebhboó wã bejat pínah jã́tih nin pah wã niíj jenah joyóp jĩ: “Jesucristo ded pah ã jʉmatjidih bohéna, jwiítdih ã wʉn wʉ̃hatjidih queétdih wã jéihyabipna caá”, wã niíj jenah joyóp jĩ. Páant niíj jenah joinít, Dios weemdíh ã jéihyani doonádih tʉ́inijeh yeebdíh wã naóh bohénap jĩ, “Pablo nihat jéihni caá”, ñi niíj jenah joicát pínah niijná. 3Ñijeéh jʉmna, nin pah wã niíj jenah joyóp jĩ: “¿Yoobópdih niít wã bohénap? ¿Jesúsdih ĩ tʉ́i jepahmi naniít? ¿Jepahcan, íijnit, weemdíh ĩ yoh bacami naniít?” niíj jenah joinít, bʉ́dí wã ʉ́ʉmʉp jĩ. 4Jwiít cã́acwã jwĩ jenah joyátjĩhjeh wã naóh bohécap jĩ. Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh yeebdíh tʉ́inijeh wã bohénachah joinít, Dios ded pah ã wẽpatdih ã jʉ́ʉtʉchah ennit, Jesúsdih ñi jepahap jĩ. 5Pánihna, “Pablo ã tʉ́i jéihyatjĩhjeh jwiítdih ã jepahat tʉ́ʉtcap jĩ. Obohjeéhtih, Dios ã wẽpatjĩh ã chãj jʉ́ʉtʉchah ennit, Jesúsdih jwĩ tʉ́i jenah joyóp jĩ”, ñi niiját pínah niijná, páant wã bohénap jĩ. 6- 7Diosdih jéihcannit ĩ jenah joyát dedé pínah nihcah, Diosboodíh tʉ́i jenah joyát caá náahap. Diosdih tʉ́i jenah joinítdih nin pah wãpĩ́ niíj naóh bohéna caá: “Dios nihat jéihni jʉmna, jwiítdih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, Jesúsdih ãt wahjip taga. Pánih chãjna, jeáboó jwĩ jʉibínachah, chah tʉ́inidihbʉt jwiítdih ã chãjbipna caá”, wãpĩ́ niíj naóh bohéna caá. Nin baácdih moón maáta ĩ jenah joyát chah Dios ã jenah joyát caá. Queétboó ĩ wʉnʉchah, ĩ jenah joyátjidih bita ĩ náhnican niít. Obohjeéhtih, Diosboó nin baácdih ã chãjat pínah jã́tih, Jesúsdih ã wah deyaat pínahdih ãtát jenah joijíp taga. Jon jã́tih páant niíj jenah joiná yʉhna, jwiít cã́acwãdih ãt jéihya jwʉhcap taga. 8Páant ã jenah joyátjidih nin baácdih moón ĩ maátaboó ĩt beh joicáp jĩ. Ĩ beh joiná nihna, nihat jéihni, chah wẽpni, jwĩ Maáh Jesucristodih ĩta mao yohcan taga. 9Dios páant ã niíj jenah joyátjidih cã́acwã ĩ beh joicáh yʉhna, ã naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Caandíh oinitdih ded pah Dios tʉ́ini ã chãjat pínahdih jwiít cã́acwãboó encan, joicán, jwĩ jenah joi jwʉ́hcan caá. Ded pah jwĩ jenah joyát chah ã tʉ́i jʉmbipna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 10Páant ã jéihya jwʉhcah yʉhna, ã jenah joyátjidih bʉʉ jwʉhna Tʉ́ini Espírituboó jwiítdih ã jéihyana caá. Caán Tʉ́ini Espíritu nihat jéihni, Dios ã jenah joyátdih ã tʉ́i jéih beedána caá. 11Jwiít cã́acwã biíh ã jenah joyátdih jwĩ jéihcan caá. Caanjéh caá ã jéihyep. Pánihat pah, jwiít cã́acwã Dios ã jenah joyátdih jwĩ jéihcan caá. Ã́ih Tʉ́ini Espíritujeh caá caandíh ã jéihyep. 12Diosdih jéihcannit ĩ jenah joyát pah jenah joiná, Dios ã jenah joyátdih jwĩ beh joicán caá. Páant jwĩ beh joicáh, ã́ih Tʉ́ini Espíritudih jwiítdih Dios ã wʉ̃hʉp jĩ, ded pah oinit, ã tʉ́i chãjatjidih jwĩ jéihyat pínah niijná. 13Páant ã jéihyanachah, ã wẽpatjĩh jwiítbʉt yeebdíh jwĩ jwʉ́ʉb bohéna caá. Diosdih jéihcannit ĩ jenah joyát pah jenah joinít, jwĩ bohécan caá. Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espíritu ã jéihyanachah, bitadih jwĩpĩ́ bohéna caá. 14Jesúsdih jepahcannit, Tʉ́ini Espíritu wihcannit, caán ã bohéátdih náahcan, “Dedé pínah nihcan caá”, ĩ niíj jenah joiná yʉh caá. Pánihna, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáaccah, ã bohéátdih queét ĩ jéih beh joicán caá. 15Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacachah, Dios ded pah ã bohéátdih jwiít Jesúíhwã jwĩ jéih beh joiná caá. Pánih beh joiná, ã weñat pínahdih jwĩ jéih chãjna caá. Obohjeéhtih, Jesúsdih jéihcannitboó páant jwĩ chãjachah ennit, Dios ã weñat pínahdih beh joicán, “¿Dépanih tigaá queétboó páant ĩ chãj?” ĩ niijná caá. 16Páant ã jʉmat pah jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani Isaías nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Dios nihat jéihni ã jʉmʉchah, jwiít cã́acwãboó ded pah ã jenah joyátdih jwĩ jéih beedácan caá. Pánih jéihcannit jʉmna, caánboodíh jwĩ jéih bohécan caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. Obohjeéhtih Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacachah, jwiítboó Jesucristo ded pah ã jenah joyátdih jéihna, ã weñat pínahdih jwĩ jéih chãjna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\