1 Corintios 2:7

7Diosdih jéihcannit ĩ jenah joyát dedé pínah nihcah, Diosboodíh tʉ́i jenah joyát caá náahap. Diosdih tʉ́i jenah joinítdih nin pah wãpĩ́ niíj naóh bohéna caá: “Dios nihat jéihni jʉmna, jwiítdih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, Jesúsdih ãt wahjip taga. Pánih chãjna, jeáboó jwĩ jʉibínachah, chah tʉ́inidihbʉt jwiítdih ã chãjbipna caá”, wãpĩ́ niíj naóh bohéna caá. Nin baácdih moón maáta ĩ jenah joyát chah Dios ã jenah joyát caá. Queétboó ĩ wʉnʉchah, ĩ jenah joyátjidih bita ĩ náhnican niít. Obohjeéhtih, Diosboó nin baácdih ã chãjat pínah jã́tih, Jesúsdih ã wah deyaat pínahdih ãtát jenah joijíp taga. Jon jã́tih páant niíj jenah joiná yʉhna, jwiít cã́acwãdih ãt jéihya jwʉhcap taga.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More