1 Corintios 3

1Yeéb wã ʉ́ʉdwã panihnitá, Jesucristodih jepahna yʉhna, páantjeh jáap jéihnit pah ñi jʉmna caá. 2Yeebdíh maatápdih wã bohénachah yʉhna, wébít páantjeh nom jwʉhnit dée pah ñi jʉmna caá. Páant ñi jʉmʉchah, ñi tʉ́i beh joyát pínah niijná, bʉocannidihjeh yeebdíh wã naóhna caá. Pánihna, nom jwʉhnitdih jeémátdih jwĩ wʉ̃hcat pah, bʉoni bohéátdih yeebdíh wã jéih naóh jwʉhcan caá. ¿Dépanihna, páant ñi jʉm? 3¿Dépanihna Tʉ́ini Espíritu wihcannit pah Dios ã weñat pínahdih ñi chãjcan? Tʉ́ini Espíritu wihcannit pah jʉmna, tʉbit míic jʉ̃ihnit, míic íijanitbʉt ñi jʉmna caá. Jesucristodih jepahcannit biíc yoobó ñi chãjna caá. 4Yeéb biquína “Weém Pabloíh caá”, niijnít, bita “Weém Apoloíh caá”, niijnít, tʉbit ñi míic íijana caá. Pánih míic íijana, Diosdih jéihcannit dée pah ñi jʉmna caá. 5Biquína “Pablo caá chah jéihni”, niíj jenah joí, bitabʉt “Apolos caá chah jéihni”, ñi niíj jenah joiná caá. Páant ñi niíj jenah joicá bojoó. Jwiít bohénit nihat biíc yoobó Diosdih teo wʉ̃hnitjeh jwĩ jʉmna caá. Ded pah ã wʉtʉchah, caandíh jepahnitjeh, yeebdíh jwĩ bohénap jĩ. Páant ã wʉtʉchah, jwĩ bohénachah joinít, Jesucristodihjeh yeéb ñi jepahap jĩ. 6Nin pah ã jʉmna caá: Pácahidih momni dée, weém jĩí yeebdíh Jesúíh doonádih wã jwíih naáwáp jĩ. Páant ã momat tʉ́ttimah, pácahi en daoní dée, Apolos yeebdíh ã jwʉ́ʉb bohénap be, chah ñi jéihyat pínah niijná. Obohjeéhtih, momnidih Diosjeh chíihanit, ã behana caá. Pánihat pah Diosjeh tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ʉtnit, yeebdíh ã jéihyana caá. 7Momni, en daoníbʉt oboh jʉmnitjeh caá. Diosjeh ã chíihana caá. Pánihna, weém wã tʉ́i naáwáchah yʉhna, Apolosbʉt ã tʉ́i bohénachah yʉhna, Dios yeebdíh ã jéihyacah, ñita beh joicán tagaá. Páant ñi beh joicán, caandíh ñita jepahcan tagaá. 8Pácahidih momni, en daoníbʉt, Dios ã enechah, biíc yoobó ĩ jʉmna caá. Dios ã wẽpatjĩh biíc ã tʉ́i bohéátdih ennit, ã pebhboó ã jʉibínachah, Dios chah ã jíib chãjbipna caá. Obohjeéhtih biíhboó ã tʉ́i bohécatdih ennit, nʉmp ã jíib chãjbipna caá. 9Jwiít nihat Dios ã wʉtatdih jepahnit, yeebdíh jwĩ bohéna caá. Yeébboó Dioíh pácahi dée, ã́ih mʉʉ́ dée ñi jʉmna caá. 10Dios weemdíh ã tʉ́i teo wáacachah, weémboó yeebdíh wã jwíih bohénap jĩ. Mʉʉ́ chãjna, tʉ́ini jíhlo jwio náhdih ñíonit, ĩ dodhdat dée, weémboó yeebdíh wã jwíih tʉ́i bohénap jĩ. Tʉ́ttimah, mʉʉ́ chãjnit dée bita yeebdíh ĩt jwʉ́ʉb bohénap taga. Tʉ́ini mʉʉ́ chãjnit dée, jwiít bohénitboodíh Dios ã wẽpatjĩhjeh tʉ́i bohéát caá náahap. 11Tʉ́ini jagáp nahdih ĩ dodhdat dée, Jesucristo ã wʉn wʉ̃hatjidih wã jwíih bohénachah, ñi jepahap jĩ. 12Maatápdih jʉmni pínah mʉʉdíh chãjíhna, tʉ́ini máa nahnadih ñíonit, tʉ́i chãjat caá náahap. Pánihat pah, yeéb Dioíh mʉʉ́ dée ñi jʉmʉchah, ñi jepah cádahcat pínah niijná, wã tʉ́ttimah jʉ̃óhnitdih Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh yoobópdih bohéát caá náahap. 13- 14Pánih chãjna, Jesús jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhna, mʉʉdíh ĩ tʉ́i chãjat dée, ĩ tʉ́i bohéátji jíib, Dios ã tʉ́i chãjbipna caá. 15Obohjeéhtih, mʉʉdíh ĩ tʉ́i chãjcat dée, ĩ tʉ́i bohécatji jíib, ã tʉ́i chãjcan niít. Queét tʉ́i bohécannitboó Dios pebhna ĩ jʉibínachah yʉhna, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh ĩ bohécah, Dios queétdih ã tʉ́i chãjcan niít. 16Pánihna, “Jwiít biícdih Dioíh mʉʉ́ dée jwĩ jʉmʉchah, Tʉ́ini Espíritu jwĩjeéh ã jʉmna caá”, ñi tʉ́i niíj jenah joyoó. 17Pánih jʉmna, ã́ihwãjeh jwĩ jʉmʉchah, ded yeéb biícdih ñi jʉmatdih ã yéejanachah, Dios caandíh bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá. 18Biquína nin pah ñi niíj jenah joiná caá: “Weém tʉ́i jéih beedáni caá. Dedé weemdíh jʉdhcan caá”, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, páant niíj jenah joinít, yeebjéh ñi míic yeena caá. Páant ñi niíj jenah joyátdih yeebdíh cádahat caá náahap. Pánih cádahnit, tʉ́ʉt nʉʉmná, nin pah ñi jwʉ́ʉb niíj jenah joyoó: “Weém bainí jéihnijeh jʉmna, yoobópdih jéihyat tʉ́ʉt niijná, Dios ã teo wáacatdih bʉ́dí wã náahna caá”, ñi niíj jenah joyoó. 19Diosboó caandíh jepahcannit ded pah ĩ jenah joyátdih ennit, “Dedé pínah nihcan caá”, ã niijná caá. Páant niijná, nin pah jon jã́tih ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ: “ ‘Jwiít chah jéihnit caá’, niíj jenah joinítdih wã yohbipna caá”, ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ. 20Davidjiboodíh biíc yoobó nin pah ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ: “Weemdíh jéihcannit ĩ jenah joyátdih ennit, ‘Dedé pínah nihcan caá’, ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ. 21- 22Biquína yeéb nin pah ñi niíj jenah joiná yʉh caá: “Pablo chah jéihni ã jʉmʉchah, weém ã́ih jʉmna, weembʉ́t chah jéihni wã jʉmna caá”, ñi niíj jenah joiná caá. Bitabʉt Apolosdih, Pedrodihbʉt biíc yoobó ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, páant ñi niíj jenah joyát yoobópdih nihcah, tʉ́ʉt nʉʉmát caá náahap. Yeéb jwĩ́ihwã nihcah, jwiít yeebdíh bohénitboó ñíihwã jwĩ jʉmna caá. Dios jwiítdih yeéb nihatdih ãt wʉ̃hʉp taga. Páant yeebdíh ã wʉ̃hʉchah, jwiít nihat yeebdíh teo wáacnit jwĩ jʉmna caá. Yeebdíh teo wáacnitdih wʉ̃hnit, nin baácboó ñi jʉm jwʉhʉchah, páantjeh ã tʉ́i chãjbipna caá. Wʉnnit, ã pebhboó ñi jʉibínachah, chah tʉ́ini ã wʉ̃hbipna caá. Bʉʉ láa Dios yeebdíh tʉ́i teo wáacna, tʉ́ttimah bóo láabʉt, chah ã teo wáacbipna caá. Pánihna, nihat tʉ́ini ã wʉ̃hni ñíih ã jʉmna caá. 23Yeéb Cristoíhwã jʉmna, caánboó Dioíh ã jʉmʉchah, yeebbʉ́t Dioíhwã ñi jʉmna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\