1 Corintios 4

1Jwiít yeebdíh bohénitdih “Queét Jesucristodih teo wʉ̃hnitjeh caá. Dios cã́acwãdih ã jéihya jwʉhca naáhdih Pablowãdih ãt bohé jibat tʉ́ʉtʉp taga”, niíj jenah joyát caá náahap. 2Det teo wʉ̃hnitdih ĩ maátadihjeh tʉ́i jepahat caá náahap. Pánihat pah, jwiít Jesúsdih teo wʉ̃hnit jʉmna, jwĩ Maáh ded pah ã bohéát tʉ́ʉtʉchah, jwiítdih yoobópdih bohéát caá náahap. 3“Caán Pablo tʉ́i yoobópdih ã bohécan caá”, yeéb ñi niijíchah yʉhna, weémboó wã jĩ́gahcan caá. Bitabʉt biíc yoobó ĩ niijíchah yʉhna, biíc yoobó wã jĩ́gahcan niít. Weemjéhbʉt “Dios ã bohéát tʉ́ʉtatjidih wã tʉ́i bohécan beé”, wã niíj jenah joicán caá. 4“Diosdih jepahnit, yoobópdih wã bohécan caá”, niíj jenah joicán yʉhna, “Weém tʉ́i yoobópdihjeh bohéni caá. Dedé yéejat jíib weemdíh ã wihcan caá”, wã jéih niijcán caá. Jwĩ Maáh Jesucristojeh weemdíh ennit, “Meém ma tʉ́i bohénap be”, niijní pínah caá. 5Jwĩ Maáh Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah jã́tih, yeébboó ded pah jwĩ bohéát, bita ĩ chãjatdihbʉt ennit, “Caánboó jwĩ Maáh ã wʉtatdih ã tʉ́i chãjcan caá”, niijcát caá náahap. Obohjeéhtih, jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhnit, Jesúsboó ded pah jwĩ bohéátjidih jwiítdih ã naóhbipna caá. Jwiít cã́acwãboó ded pah biíh ã chãjatdih, ã jenah joyátdihbʉt jwĩ jéihcan caá. Jwiítjehbʉt jwĩ jenah joyátdih jwĩ jéih beedácan caá. Diosjeh caá ã jéihyep. Pánihna, Jesús jwʉ́ʉb jʉ̃óhnit, nihat jwĩ chãjatjidih, nihat jwĩ jenah joyátjidihbʉt ã naóhbipna caá. Caán láajeh caá “Meém ma tʉ́i chãjap jĩ”, jwiítdih ã niíj naóhbipna caá. 6Wã ʉ́ʉdwã panihnitá, pánih naóhna, ñi tʉ́i beh joyát pínah niijná, ded pah jwiít Apolosjĩh jwĩ jʉmatdihjeh wã naáwáp be. Ded pah jwĩ jʉmatdih ennit, biíc yoobó yeebbʉ́t ñi jéih jʉmbipna caá. Dios ã daacát tʉ́ʉtatdih jepahna, “Yeebdíh bohéni ã jéihyat chah jwiítdih bohéni ã jéihna caá. Pánihna, meém ma jéihyat chah caá wã jéihyep”, ñi míic niijcá bojoó 7“Caán bohéniboó chah jéihni ã jʉmʉchah, caandíh caá jwĩ náahap”, ñi niijcá bojoó. Nihat ñi bíbohatdih Dios yeebdíh wʉ̃hnijeh caá. Jwĩ bohéátdih ñi joyóchah, Dios caá yeebdíh ãt beh joyánap taga. Ñi jenah joyátjĩhjeh ñi beh joicáp be. Pánihna, ĩ jéihyatjĩhjeh beh joinít dée, yeebdíh nin pah niijcát caá náahap: “Weemdíh bohéni tʉ́i jéihni ã jʉmʉchah, weembʉ́t tʉ́i jéihni jʉmna, Jesúíh doonádih weemjéh wã tʉ́i beh joyóp be”, niijcát caá náahap. 8Yeéb nin pah ñi niíj jenah joiná caá. “Jwiítboó Dioíh doonádih tʉ́i jéih beedánit caá. Jwiítdih dedé jʉdhdat wihcan caá. Tʉ́ini Espíritu nihat ã wʉ̃hni wẽpat jwiítdih ã jʉmna caá. Pablowã ĩ wihcah yʉhna, jwiítjeh maáta jwĩ jʉmna caá”, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, jwĩ Maáh Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, caán biícdih maáta yoobópdih ñi jʉmʉchah, ãta tʉ́i taga. Pánih jʉmna nihna, jwiítbʉt ñijeéh maáta jwĩta jʉm taga. Nihat yeejép yapat ãta péa taga. Obohjeéhtih, páant ã yap jwʉhcan caá. 9Weémboó nin pah wã niíj jenah joiná caá: “Jwiít Dios ã naáwát tʉ́ʉtnitdih oboh jʉmnit, peéh mawat pínahdih pã́init pah bitaboó ĩ enna caá. Nihat cã́acwã, nihat Dioíh ángelwãbʉt ded pah jwiítdih ã yapat pínahdih jéihyat tʉ́ʉt niijná, jwiítdih enna caá ĩ chãjap”, wã niíj jenah joiná caá. 10Pánih ennit, “Jesucristoíh doonádih naóhna, queét dedé pínah nihcan caá”, jwiítdih ĩ niíj enna caá. Obohjeéhtih, “Queét Jesúíhwã jʉmna, dedé jéihcat pínah wihcan caá”, yeébboodíh ĩ niíj enna caá. “Queét wẽp naóhnit nihcah, queétdih jwĩ jepahcan niít”, jwiítdih ĩ niíj jenah joiná caá. Obohjeéhtih, “Queét ĩ tʉ́i wẽp naáwáchah joinít, nihat cã́acwã ĩ tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá”, yeébboodíh ĩ niíj jenah joiná caá. Pánihna, dawá yeebdíh wẽi naóhnit, jwiítboodíh ĩ iiná caá. 11Jwiít jwĩ bohé jibichah, nʉʉgʉ́p tʉbna, ãpĩ́ taca joótna caá. Jwiítdih tʉ́ini yégueh wihcan, mʉʉbʉ́t wihcan caá. Jwĩ naáwáchah joinít, íijna, jwiítdih dawá láa bita ĩ mawap be. Jwĩ jib bohé jwíihipmant, bʉʉbʉt biíc yoobó ã yapna caá. 12Jwĩ náahatdih jíib chãjat tʉ́ʉt niijná, bʉ́dí teonit, jwĩpĩ́ chʉʉná caá. Cã́acwã jwiítdih yeejép ĩ naáwáchah joinít, yeejép naóh jwʉ́ʉbacanjeh, Dios queétdih ã teo wáacat pínahdih jwĩpĩ́ ʉʉ́bhna caá. Yeejép ĩ chãjachah yʉhna, jwĩpĩ́ enah bojna caá. 13Yeejép dooná ĩ naáwáchah joinít, “¿Biícdih jwĩ jéih jʉmcan niít?” jwĩpĩ́ niíj jwʉ́ʉbana caá. Nihat cã́acwã ĩ yohni pah jwiítdih ĩpĩ́ enna caá. Jwĩ bohé jwíihipmant bʉʉbʉt biíc yoobó jwiítdih ĩ jenah joiná caá. 14Caandíh daácna, ñi tíicat pínah nihcan, yeéb wã weh panihnitdih oina, ñi tʉ́ʉt nʉʉmát pínahdih náah yacnit, páant wã niíj daacáp be. 15Nin wã naáwát pínahdih ñi jenah joyoó: Weém ñi íip panihni caá. Yeebdíh wã bohéát tʉ́ttimah, dawá Jesúíh doonádih bohénit ĩ jʉmʉchah yʉhna, weemjéh beé yeebdíh jwíih naóhni. Páant wã jwíih naáwáchah joinít, Jesucristodih ñi jepahap jĩ. 16Ñi íip panihnijeh yeebdíh oinit, páant wã niíj naáwáp be. Ĩ mána ded pah ĩ jʉmatdih ennit, wébítbʉt biíc yoobó ĩpĩ́ chãjna caá. Pánihna, ñi íip panihni ded pah wã jʉmatdih ennit, yeebbʉ́t biíc yoobó ñi chãjaá. 17Páant ñi chãjat pínahdih náah yacnit, Timoteodih ñi pebhna wã wahna caá. Jesúíh doonádih wã naáwáchah joinít, caanbʉ́t ã jepahachah, wã wʉ̃ʉ́h pah wã oini ã jʉmna caá. Nihat tʉ́tchinadih moón Jesúíhwãdih ded pah bohéna, biíc yoobó wãpĩ́ chãjna caá. Ded pah wã chãjachah enniji yeebdíhbʉt ã jwʉ́ʉb náhniabipna caá. 18Obohjeéhtih, biquína yeéb nin pah ñi niíj jenah joiná caá: “Jwiít chah jéihnit caá. Dedé pínah Pablo jwiítdih ã jéih bohécan niít. Jwiítdih ʉ́ʉmnit, ã jʉ̃óhbican nacaá”, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. 19Obohjeéhtih, jwĩ Maáh ã wahachah, waícanjeh ñi pebhna wã jʉibíbipna caá. Jʉibínit, páant niíj naóhnitabeh ded pah ĩ chãjatdih wã enbipna caá. Jesúíh doonádih ĩ naáwáchah, ¿Bita ĩ tʉ́ʉt nʉʉ́m niít? ¿Oboh ĩ niijátjeh caá? 20Queét Dios ã wẽpatjĩh yoobópdih ĩ naáwáchah, queétdih joinítboó jepahnit, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá. Obohjeéhtih, páantjeh ĩ naáwáchah, cã́acwã ĩ jepahcatdih wã jéihbipna caá. Jesúíhwã jʉmna, ded pah naóhna, Dios ã wẽpatjĩh ĩ chãjbipna caá. Oboh naóhna, ĩ chãjcan niít. 21Pánihna, ñi pebhna jʉibínit, wã jʉ̃ihñatdih náahcan, ñi tʉ́ʉt nʉʉ́m páñaá. Páant ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah, ñi íip pah yeebdíh oinit, chaíhjeh wã naóhbipna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\