1 Corintios 5

1Bʉʉ yeebdíh bainí wã jwʉ́ʉb naáwát tʉ́ʉt caá. Ñi pebh chah yeejép chãjat doonádih wã joyóp be. Ñi cãtíh tʉbit yéej chãjni ã íip áadihjeh ãt bíbohop wʉt be. Jesúsdih jéihcannit páant yeejép ĩpĩ́ chãjcan caá. Obohjeéhtih, yeébboó Jesúsdih jéihnit jʉmna yʉhna, páant ã chãjatdih ñi enah bojna caá. 2“Jwĩ Maáhdih tʉ́i jepahnit, jwiítdih dedé yéejat wihcan caá”, niíj jenah joiná yʉhna, tíiccan, jĩ́gahcan, caán yeejép chãjnidih ñi tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ʉtcap be. Páant ñi tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ʉtcan, bʉʉ páantjeh ã yéej chãjat jíib, yeéb ñi míic wáac jʉinít, caandíh ñi jwʉ́ʉb waadát tʉ́ʉtca bojoó. 3Weémboó ñijeéh wihcan yʉhna, caán doonádih joinít, bʉ́dí ʉʉ́bhna wã chãjap be. Pánihna, ñijeéh wã jʉmat pahjeh, ded pah caandíh ã yéejat peéh chãjat pínahdih Jesús weemdíh ã jéihyanap be. 4- 5Páant ã jéihyanachah, nin pah yeebdíh wã niíj naóhna caá: Caandíh ã yéejat peéh naáwát tʉ́ʉt niijná, yeéb ñi míic wáacá. Pánih míic wáacna, ñijeéh wã jʉmat pah, Jesús ã wẽpatjĩh nin pah caandíh ñi niijí: “Jwĩ jwʉ́ʉb míic wáacachah, ma waadcá bojoó. Nemépwã ĩ maáh ded pah meemdíh yeejép ã chãjíhna, ã chãja naáh, ma jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. Pánih tʉ́ʉt nʉʉmnít, Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, ãjeéh ma bejat pínahdih meemdíh jwĩ náah yacna caá”, caandíh ñi niijí. 6Pánih yéej chãjni ñijeéh ã míic wáacachah, yeébboó “Jwiít Jesúíhwã jwĩ tʉ́i jʉmna caá”, ñi niíj jenah joyóchah yʉhna, ã tʉ́ican caá. Nin pah jwĩpĩ́ niíj naáwátdih ñi tʉ́i jéihna caá: “Bʉ́dí pan pínahdih ã paáát pínah bainíbitjeh jwĩ widichah yʉhna, nihat ãpĩ́ paa béjna caá”, jwĩ niijná caá. Pánihat pah, biícjeh ã yéejatdih cádahíhcan, nihat Dioíhwã biícdih míic wáacna, queétdihbʉt ã yéejabipna caá. 7Jwiít judíowã Pascuadih jeémát pínah chãjnit, nihat paáát pínahdih jwĩ́ih mʉʉmánt yohnit, paacánni pandihjeh jwĩpĩ́ chãjna caá. Diosdih jwĩpĩ́ mao wʉ̃hni oveja wʉ̃ʉ́h pah, Dios ã enechah, yéejat wihcannit jwĩ jʉmat pínah niijná, Jesucristo jwiítdih ãt wʉn wʉ̃hʉp tajĩ. Pánihna, paáát pínahdih jwĩ yohat pah yeebdíhbʉt nihat ñi yéejatdih, ñi cãtíh jʉmni yéejat cádahíhcannidihbʉt yohat caá náahap. Pánih yohna, paacánni pan dée, Dios ã enechah, yéejat wihcannit ñi jʉmbipna caá. 8Pánihna, tʉ́i wẽinit, biícdih jʉmat tʉ́ʉt niijná, nihat yeejép chãjatdih, yeejép jenah joyátdihbʉt cádahnit, yoobópdih jenah joinít, jwiítdih tʉ́i chãjat caá náahap. 9Wã jwíih daác wahni nʉ́odih wã niijátji pah mʉntih, bʉʉ wã jwʉ́ʉb niíj daácna caá, ñi tʉ́i beh joyát pínah niijná. “Ĩ áa nihcannitjĩh yeejép chãjnit biícdih ñi jʉmca bojoó”, wã niíj daacáp jĩ. 10Páant niíj daácna, “Jesúsdih jéihcannit yeejép chãjnit”, niijná wã chãjcan be. “Jesúsdih jéihcannit bií déedih en ñinahnitdih, nʉʉmnítdih, pãpnidih ʉʉ́bhnitdihbʉt”, niijná wã chãjcan be. Pánih chãjnit nihat pebhboó ĩ jʉmna caá. Ĩjeéh jʉmíhcan, dedboó ñi jweyát pínah ãta wihcan taga. 11Obohjeéhtih, nin pah niijná wã chãjap be: “ ‘Weém Jesúíh caá’, niijná yʉhna, nin pah chãjnit biícdih ñi jʉmca bojoó: ĩ áa nihcannitjĩh yeejép chãjnit, en ñinahnit, pãpnidih ʉʉ́bhnit, bitadih yee naóh yacnit, máihnit, nʉʉmnít ĩ jʉmʉchah, queét biícdih ñi jʉmca bojoó”, niijná wã chãjap be. Pánih chãjnitdih nʉmah jeémpcat caá yeebdíh náahap. Queétbʉt yeebdíh ĩ nʉmah jeémíhichah, ñi jepahca bojoó. 12- 13Weém Jesúsdih jéihcannitdih ĩ yéejat peéh wã chãjcan niít. Diosboó queétdih ã peéh chãjbipna caá. Obohjeéhtih jwĩjeéh wáac jʉinít Jesúíhwã ĩ yéej chãjachah, jwiítboó queétdih peéh chãjat caá náahap, ĩ tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. Pánihna, ñijeéh jʉmni tʉbit yeejép chãjnidih ñi yohoó. Caandíh ñijeéh biícdih ñi jʉmat tʉ́ʉtca bojoó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\