1 Corintios 6

1Bʉʉ biíh yeejép yapat doonádih joinít, bainí wã naóhbipna caá. Yeéb Jesúsdih jéihnit jʉmna yʉhna, chénewã míic jʉ̃ihnit, ¿Dépanihna, ã yoobáát pínah niijná, Jesúsdih jéihcanni maáh pebhboó ñi bej? Jesúsdih jéihni pebhna ñi bejechah, yeebdíh ã tʉ́i yoobáát pínah niijná, Dios caánboodíh ãta teo wáac taga. 2- 3Nindih ñi tʉ́i náhninaá: Jwĩ Maáh Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, yéejnitdih caán biícdih jwiít ã́ihwãboó jwĩ wʉtbipna caá. Ángelwãdihbʉt jwĩ wʉtbipna caá. Nin baácboó jwĩ jʉm jwʉhʉchah, ¿Dépanihna, bainí míic jʉ̃ihñat ã jʉmʉchah yʉhna, yeéb Jesúíhwãjeh ñi jéih yoobácan? 4Queét maátadih wẽi encan yʉhna, ¿Dépanihna, nihat yeéb Jesúíhwã míic jʉ̃ihnit, ĩ yoobáát pínah niijná, queétdihjeh naáwádih ñipĩ́ bej? 5Ñi tíicat pínah niijná, nindih wã naóhna caá: “Jwiít tʉ́i jéihnit caá”, niíj jenah joiná yʉhna, míic jʉ̃ihnitdih naóh yoobáni pínah ñijeéh ã wihcat pah ñi jʉmna caá. 6Jesúíhwã míicjeh míic jʉ̃ihnit, Jesúsdih jéihcannit maáta pebhna naáwádih bejna, Jesúsdih jepahcannitbʉt ĩ joyóchah, ñipĩ́ naóh yacna caá. ¿Pánih chãjna, ñi tíiccan niít? 7Yeéb Jesúíhwã míicjeh míic jʉ̃ihnit, yeebdíh yoobáni pínah maátadih ñi bid bejechah, ã tʉ́ican caá. Caanná bejcanjeh, yeebjéh ñi yoobánachah, ãta tʉ́i tagaá. Obohjeéhtih, jéih míic ámohcan, “Ã jʉmʉ naáh”, ñi niijíchah, chah ãta tʉ́i tagaá. Bita ĩ jéih chãj nʉʉmʉ́chah, yeebjéh ñi jéih yoobácah, “Ã jʉmʉ naáh”, yeebdíh niiját caá náahap. 8Obohjeéhtih, páant niijcánjeh, yeébboó chah yeejép ñipĩ́ chãjna caá. Bita ĩ yeejép chãjatdih, ĩ jéih chãj nʉʉmátdih, biíc yoobó yeéb ñipĩ́ chãjna caá. Yeéb Jesúíhwã míic jʉmna yʉhna, páant ñipĩ́ chãjna caá. 9- 10Nindih ñi tʉ́i náhninaá: Det yeejép chãjnit Dios pebhboó ĩ bejcan niít. Yeebjéh míic yeecanjeh, yoobópdih ñi jenah joyoó. Nin pah chãjnit, Dios pebhboó ĩ bejcan niít: ií náah chãjnit, pãpnidih ʉʉ́bhnit, ĩ áa nihcannitjĩh yéej chãjnit, neoná míicjeh chãjnit, yaádh míicjeh chãjnit, nʉʉmnít, bií déedih en ñinahnit, máihnit, bitadih yeejép doonádih táoh naóhnit, jéih chãj nʉʉmnítbʉt Dios pebhboó ĩ bejcan niít. 11Páant ĩ chãjat pah biquína yeébboó ñi jʉmʉp jĩ. Obohjeéhtih, Jesucristodih ñi jepahachah, ã wʉn wʉ̃hnit, ñi yéejatdih ãt yohop taga. Pánihna, bʉʉ, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacachah, Dioíhwã ñi jʉmʉchah, yeebdíh yéejat jíib ã wihcan caá. 12Bʉʉ biíh yeejép yapatdih bainí wã naóhbipna caá. Biquína yeéb “Jesucristodih jepahni jʉmna, ‘Ma chãjca bojoó’, niiját weemdíh ã wihcan caá”, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, jwĩ yéej chãjachah, ã tʉ́ican caá. Biíh jwĩ chãjachah, tʉ́ini jʉmna yʉhna, jwĩ́ih bácahdih, jwĩ jenah joyátdih yéejana, jwiítdih ã teo wáaccan caá. Biquí láana, páant chãjatdih cádahíhna yʉhna, jwĩ jéih cádahcan caá. Páant chãjcat caá jwiítdih náahap. 13“Jwĩ́ih wʉdah jeémp yacat pínah caá”, niijnít, nʉʉgʉ́p tʉbʉchah, jwĩpĩ́ jeémpna caá. Páant jwĩ chãjachah, ã tʉ́ina caá. Nin baácboó jʉm jwʉhna, bid jeémpna, jwĩ tʉ́i jʉmna caá. Obohjeéhtih, Dios pebhboó jwĩ jʉmʉchah, bid jeémát ã wihcan niít. Biquína “Jwĩ́ih bácah yaádhdih metat pínah caá”, ñi niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, pánihcan caá. Dios jwĩ́ih bácahdih chãjna, caandíh jwĩ teo wʉ̃hat pínah niijná, ãt chãjap tajĩ. Caanjéh caá jwĩ Maáh. 14Dios Jesucristodih boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtnit, jwiítdihbʉt biíc yoobó ã wẽpatjĩh ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtbipna caá. 15- 16Nindihbʉt ñi tʉ́i náhninaá: Jwiít Jesúíhwã jʉmna, caán biícdih biíc bácah dée jwĩ jʉmna caá. Génesisboó Dios nin pah ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ: “Newé yadjĩh biíc bácah dée ĩ jʉmbipna caá”, ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ. Caandíh jéihnit, nin pahbʉt yeebdíh tʉ́i náhniat caá náahap: Ded newé yadjeéh ã jʉmʉchah, queét biíc bácah dée ĩ jʉmna caá. Pánihna, deoh nah jʉmnih wilijeéh ñi jʉmʉchah, mijeéh biíc bácah dée ñi jʉmna caá. Mi jenah joyát pahjeh, yeebbʉ́t ñi jenah joibípna caá. ¿Dépanihna yeéb Jesúíhwã, ãjeéh biíc bácah dée jʉmna yʉhna, yeejép wilijeéh biíc bácah dée ñi jʉmíh? Páant chãjat yeejép caá. 17Obohjeéhtih yeébboó Jesúíhwã jʉmnit, ãjeéh biíc bácah dée jʉmna, Tʉ́ini Espíritu ñíih caolihboó ã jʉmʉchah, caán ã jenah joyát pahjeh yeebbʉ́t ñi jenah joiná caá. 18Yeebdíh ñi áa nihcannitjĩh yeejép chãjcat caá náahap. Pánih yéej chãjnit nihna, chah jwĩ́ih bácahdih, jwĩ jenah joyátdihbʉt jwĩ yéejana caá. Páant jwĩ chãjat tʉ́ttimah, jwiítdih tʉ́ʉt nʉʉmát chah ã bʉona caá. Dedé biíh jwĩ yéej chãjachah yʉhna, tʉ́ʉt nʉʉmát nʉmp ã bʉona caá. 19- 20Nindih ñi tʉ́i náhninaá: Jwĩ́ih caolihboó ã jʉmat pínah niijná, Dios jwiítdih Tʉ́ini Espíritudih ãt wahap jĩ. Páant ã wahachah, jwiítboó ã́ih mʉʉ pánihni caá jwĩ jʉmʉp. Dios Jesucristodih wah deyanit, jwiítdih ã wʉn wʉ̃hat pínah niijná, jwiítdih ã jíib chãjap jĩ, ã́ihwã jwĩ jʉmat pínah niijná. Pánih ã́ihwã jʉmna, caán jwĩ maáh ã jʉmʉchah, jwĩ weñat pínahdih jenah joicánjeh, ã weñat pínahdihjeh chãjat caá náahap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\