1 Corintios 8

1Bʉʉ, biíh ñi ʉʉ́bh joí daacátjidih wã jepahbipna caá. Nin pah ñit niíj ʉʉ́bh joyóp tajĩ: “¿Pãpnidih ĩ wʉ̃hni déepdih jwiít Jesúíhwã jwĩ jeéméchah, ã tʉ́imi niít? ‘Ĩ pãpni cã́acwã ĩ chãjnijeh caá. Dedé wẽpat wihcan caá’, jwĩ niíj jéihna caá”, ñit niíj daacáp tajĩ. Páant niijnít, “Jwiít chah jéihnit caá”, niíj jenah joinít pah ñit daacáp tajĩ. Páant ñi niíj jenah joyát bitadih teo wáacat pínah nihcan caá. Bitadih oinit, queétdih tʉ́inijeh naáwát caá náahap. 2Ded “Weémboó nihatdih tʉ́i jéih beedáni caá”, niíj jenah joiná yʉhna, yoobópdih ã jéihcan caá. 3Obohjeéhtih, ded Diosboodíh jéihni, caandíh oina, bitadih ã teo wáacbipna caá. Páant ã oyochah, Dios caandíhbʉt jéihnit, “Caán wĩ́ih caá. Wã oini caá”, ã niijná caá. 4“¿Pãpnidih ĩ wʉ̃hni déepdih jwĩ jeéméchah, ã tʉ́imi niít?” ñi niíj daacátjidih bʉʉ jwʉh wã jepahbipna caá. “Pãpni báadhni nihcan caá. Dios biícjeh caá báadhni”, jwĩ niíj jéihna caá. 5Bitaboó dawádih “Nin wẽpni, jwiítdih teo wáacni caá”, ĩ niíj jenah joiná caá. Biquína widhdih, cʉ́iwãdih, yeodíhbʉt páant ĩpĩ́ niíj jenah joiná caá. Bita jeé doóbhnadih, máa nahnadih, nʉñʉ́pwãdihbʉt páant ĩpĩ́ niíj jenah joiná caá. “Nin jwiítdih wẽp teo wáacni caá”, ĩ niijní, dawá ã jʉmna yʉh caá. 6Obohjeéhtih, jwiítboó nin pah jwĩ niíj jéihna caá: “Dios biícjeh, caánboó jwĩ íip caá”, jwĩ niíj jéihna caá. Caán nihatdih ãt chãjap tajĩ. Jwiít cã́acwãdihbʉt ãt chãjap tajĩ, ã́ihwã jʉmna, caandíh jwĩ weñat pínah niijná. Jwĩ Maáh Jesucristo biícjeh caá. Caandíh Dios nihatdih chãjat tʉ́ʉtnit, jwiítdihbʉt ãt jʉmat tʉ́ʉtʉp tajĩ, Diosdih jwĩ weñat pínah niijná. 7Obohjeéhtih, “Pãpni báadhcan caá”, jwĩ niíj jéihyechah yʉhna, bitaboó, Jesúíhwã jʉmna yʉhna, páant ĩ niíj jéih jwʉhcan caá. Jesúsdih ĩ jepahat pínah jã́tih, pãpnidih “Jwiítdih wẽp teo wáacni caá”, niíj jenah joinít, caandíh wẽina, ĩ wʉ̃hni déepdih ĩpĩ́ jeémép tajĩ. Pánihna, bʉʉbʉt Jesúíhwã jʉmna yʉhna, pãpnidih wʉ̃hni déepdih jeémpnit, pãpnidih ĩ jenah joiná caá. Obohjeéhtih, yoobópdih ĩ tʉ́i beh joi jwʉ́hcan caá. Páant niíj jenah joinít, “Páant wã jeéméchah, yéejat jíib weemdíh ã jʉmbipna caá”, ĩ niíj jenah joiná yʉh caá. 8Obohjeéhtih dedédih jwĩ jeéméchah, jwĩ jeémpcahbʉt, Diosboó biíc yoobó jwiítdih ã enna caá. 9Caán déepdih jwĩ jeéméchah, ã tʉ́yʉchah yʉhna, bita Jesúsdih jáap jéihnitdih jwĩta yéeja tagaá. 10Pãpnidih ĩ weñat pebhna waadnít, caandíh ĩ wʉ̃hni déepdih bitajeéh jwĩ jeéméchah ennit, “Caánboó Jesúsdih tʉ́i jéihni páant ã jeéméchah, weemdíhbʉt ã tʉ́ina nacaá”, ã niíj jenah joibípna caá. Obohjeéhtih, “Pãpni ã wẽpna caá”, páantjeh niíj jenah joinít, jwʉ́ʉb jeémpna, ã tʉ́i chãjcan caá. 11“Weém tʉ́i jéihni caá”, niíj jenah joinít, jwĩ jeéméchah, ã tʉ́ina yʉh caá. Obohjeéhtih, tʉ́i jéihnit jwĩ jʉmatdih jwĩ jʉ́ʉtat jíib, bita Jesúíhwã jwĩ ʉ́ʉdwã panihnit, jáap jéihnitdih jwĩ yéejabipna caá. Jesús queétdih ã wʉn wʉ̃hʉchah yʉhna, bʉʉdnít ĩ jʉmbipna caá. 12Jwĩ ʉ́ʉdwã panihnitdih páant yéejanit, Jesucristodih caá jwĩ yéejanap. 13Pánihna, weémboó wã ʉ́ʉdwã panihnitdih oinit, queétdih yéejacat tʉ́ʉt niijná, pãpnidih wẽinit ĩ wʉ̃hni déepdih wã jeémpcan niít.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\