1 Corintios 9

1Jesús ã bohénitji biíc yoobó weembʉ́t Jesúsdih wã enep jĩ. Páant caandíh wã enechah, weemdíhbʉt ã naáwát tʉ́ʉtʉp jĩ. Pánihna, ded pah wã chãjíhichah, Jesúsboó ã wʉtʉchah, ã tʉ́ina caá. Weém caandíh teo wʉ̃hni yeebdíh ã́ih doonádih wã naáwáchah joinít, ñi jepahap jĩ. 2Ã́ih doonádih jepahnit jʉmna, bitaboó “Pablo Jesús ã naáwát tʉ́ʉtni nihcan caá”, ĩ niíj jenah joyóchah yʉhna, yeébboó weemdíh ã wahatjidih ñi jéihna caá. Wã bohénachah joinít, jepahna, “Jesús ã wẽpatjĩh jwiítdih ã bohénap jĩ”, ñi niíj jéihna caá. 3Bitaboó nin pah ĩpĩ́ niijná caá: “Caánboó Jesús ã naáwát tʉ́ʉtni nihcan caá”, ĩ niijíchah yʉhna, queétdih bohéna, ñi tʉ́ʉt nʉʉmátjidih wãpĩ́ naóhna caá. 4Cã́acwãdih jwĩ bohénachah, jeémátdih babhbatdihbʉt queétboó jwiítdih wʉ̃hat caá náahap. 5Jesús ʉ́ʉdwã, Pedrobʉt, nihat bita Jesús ã naáwát tʉ́ʉtnitbʉt ĩ weha mána yaádh biícdih ĩ bohé jibichah, ded pah ĩ náahatdih ĩpĩ́ wʉ̃hna caá. Jwiítbʉt áa jʉmna nihna, queét yaádhdihbʉt jwĩ nʉmah jibichah, jwĩ náahatdih yeebdíh wʉ̃hat ãta náahcan tagaá. 6Nihat bohé jibnitdih ĩ bohénitboó dedé ĩ náahatdih ĩpĩ́ wʉ̃hna caá. Pánihna, weém Bernabéjĩh jwĩ bohénachah, biíh tewatdih jwĩ teocat pínah niijná, jwiít chénat pahdih jwĩ náahatdih yeebdíh wʉ̃hat caá náahap. 7Soldadowã queétjeh ĩ náahatdih ĩpĩ́ jíib chãjcan caá. Ĩ maátaboó queétdih ĩpĩ́ wʉ̃hna caá. Iguíh momnitboó ĩ́ih iguíh quehechah, ĩpĩ́ jeémpna caá. Nihat ovejawãdih en daonítboó ĩ́ih ovejawãdih ĩpĩ́ mao jeémpna caá. 8- 9Páant wã niiját jwiít cã́acwã jwĩ jenah joyátjeh nihcan caá. Moisésji nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Momo jiwi trigo tíibnadih ã caóh chʉñʉchah, ã́ih jacdih ñi chéoca bojoó, tíibnadih jeémíhna, ã jeémát pínah niijná”, ãt niíj daacáp tajĩ. ¿Páant ã niíj daacát tʉ́ʉtna, momo jiwidihjeh niít Dios ãt jenah joijíp? 10Nihcan caá. Jwiít bohé jibnitboodíh ãt jenah joyóp tajĩ, cã́acwãdih jwĩ bohénachah, jwiítdih ĩ tʉ́i en dawát pínah niijná. Wápchidih teonit, jeémátdih ĩpĩ́ bidna caá. 11Jwiítbʉt momnit dée, yeebdíh Jesúíh doonádih jwĩ tʉ́i bohénap jĩ. Páant jwĩ chãjachah, jwĩ náahatdih yeebdíh wʉ̃hat ãt náahap ta yʉh jĩ. 12Pánihna, bita bohénitdih ñipĩ́ wʉ̃hat pah, jwiítdihbʉt wʉ̃hat caá náahap. Obohjeéhtih, páant wʉ̃hat yeebdíh ã náahachah yʉhna, ñi wʉ̃hcah ennit, jwiítboó jwĩ ʉʉ́bh tac bʉʉgácap jĩ. Pánih ʉʉ́bhcanjeh, bʉ́dí jwĩpĩ́ tewep jĩ. Jwĩ ʉʉ́bʉ́chah, nin pah ñita niíj jenah joi tágaá: “Pablowã bií déedih náahnitjeh, ĩ bohéna caá”, niíj jenah joinít, jwĩ bohénachah, ñita joííhcan tagaá. Pánihna, yeebdíh bohéna, ded pah jwĩ náahatdih jwĩpĩ́ ʉʉ́bhcap jĩ. 13Obohjeéhtih, nindih ñi tʉ́i náhninaá: Dioíh mʉʉná jʉibínit, jwiít judíowã sacerdotewãdih nʉñʉ́pwãdih jwĩpĩ́ wʉ̃hna caá, Diosdih ĩ cáo wʉ̃hat pínah niijná. Dios queét sacerdotewãdih, bita caánboó teonitdihbʉt ĩ cáo jʉdhni déepdih ãt jeémát tʉ́ʉtʉp tajĩ. 14Pánihna, biíc yoobó jwĩ Maáh Jesucristo jwiít ã́ih doonádih naóhnitdih jwĩ bohénitdih ãt en dawát tʉ́ʉtʉp tajĩ. 15Páant ã wʉtʉchah yʉhna, weémboó yeebdíh wãpĩ́ ʉʉ́bhcap jĩ. Bʉʉbʉt páant niíj daácna yʉhna, “Weemdíh ñi teo wáacá”, niijná wã chãjcan caá. Weém nʉʉgʉ́p wʉnna yʉhna, wãta ʉʉ́bhcan tagaá. Wã ʉʉ́bʉ́chah joinít, ñi wʉ̃hʉchah, “Weém jíib wihcanni Jesúíh tʉ́ini doonádih wãpĩ́ bohéna caá”, wãta jéih niijcán tagaá. 16“Jesúíh tʉ́ini doonádih wã bohéát jíib, Dios ã enechah, weém chah tʉ́ini caá”, wãpĩ́ niíj jenah joicán caá. Obohjeéhtih, Dios weemdíh ã bohéát tʉ́ʉtatdih chãjcan, tʉbit wãta jĩ́gah tagaá. 17Wã náahat pahjeh ã́ih doonádih wã bohéna, wã bohénitboó weemdíh ĩ jíib chãjat pínahdih wãta bid tagaá. Obohjeéhtih, wã bohéíhichah, wã bohéíhcah yʉhna, biíc yoobó ã́ih doonádih weemdíh bohéát caá náahap. Ã wʉtʉchah joinít, ã́ih tʉ́ini doonádih wãpĩ́ bohéna caá. Pánih jepahnit, weemdíh ã wʉ̃hni tewatjeh ã jʉmʉchah, wã bohéát jíib wãpĩ́ bidcan caá. 18Pánihna, jíib bidcanjeh bohéna, bʉ́dí wã wẽina caá. Yeebdíh bohénitdih en dawát ã náahachah yʉhna, weémboó wãpĩ́ ʉʉ́bhcan caá. 19Páant wã bohénachah, cã́acwã jíib wʉ̃hcan, weemdíh ĩ jéih wʉtcan caá. Bita ĩ weñat pínahdih chãjcan, Dios ded pah ã bohéát tʉ́ʉtat pahjeh wãpĩ́ bohéna caá. Obohjeéhtih, pánih chãjna yʉhna, bita ded pah ĩ jʉmatdih ennit, biíc yoobó wãpĩ́ jʉmna caá, weemdíh wẽi ennit, tʉ́ini doonádih wã naáwáchah joinít, ĩ jepahat pínah niijná. 20Pánih chãjna, wã ʉ́ʉdwã panihnitá, bita judíowãdih Jesúíh doonádih bohénit, ded pah ĩ chãjat biíc yoobó weembʉ́t wãpĩ́ chãjna caá, wã naáwáchah wẽi joinít, Jesúsdih ĩ jepahat pínah niijná. “Nihat jwiít judíowã jwĩ nʉowã ĩ wʉtatdih wã jepahcah yʉhna, Dios weemdíh ã tʉ́i enna caá”, wã niíj jéihna yʉhna, queétdih bohénit, jwĩ nʉowã ĩ wʉtatdih wãpĩ́ jepahna caá. 21Bita judíowã nihcannit Moisés ã wʉtatjidih jéihcannitdih bohéna, ded pah ĩ jʉmat pah biíc yoobó wãpĩ́ jʉmna caá, wã bohénachah wẽi joinít, ĩ jepahat pínah niijná. Pánih jʉmna yʉhna, Dios ã wʉtatdih wãpĩ́ yap yohcan caá. Ded pah Jesucristo weemdíh ã wʉtʉchah, caandíhbʉt wãpĩ́ jepahna caá. 22Jáap jéihnitboodíh bohéna, “Weém Jesúsdih chah jéihni caá”, wãpĩ́ niijcán caá. Queétboó tʉ́i beh joi jwʉ́hcan, “Nin pah chãjnit, wãta yéej chãj tagaá”, niíj jenah joinít, ĩ chãjcatdih weembʉ́t wãpĩ́ chãjcan caá, queétdih teo wáacat tʉ́ʉt niijná. Pánihna, nihat ĩ jʉmat biíc yoobó wãpĩ́ jʉmna caá, wã bohéátdih ĩ tʉ́i jepahachah, Dios queétdih ã tʉ́i ʉbat pínah niijná. 23Jesúíh tʉ́ini doonádih nihat cã́acwã ĩ joyát pínah niijná, páant wãpĩ́ chãjna caá. Pánih chãjna, queét ĩ jepahachah, Dios pebhboó jʉmna, jwiít biícdih jwĩ tʉ́i wẽibipna caá. 24Dios pebhboó jʉibínit, chah tʉ́ini ã wʉ̃hat pínahdih bidnit, nin baácboó jʉm jwʉhna, ded pah ã wʉtatdih ñi tʉ́i jepahaá. Nin pah ã jʉmna caá: Cã́acwã ñáonit, nihat ĩ ñáwachah yʉhna, chah wẽpép ñáonidihjeh wẽinit, tʉ́inidih ĩpĩ́ wʉ̃hna caá. Pánihna, chah wẽpép ñáoni dée jwiítbʉt Dios ã wʉtatdih tʉ́i chãjnit, ã pebhboó jwĩ jʉibínachah, jwiítdih wẽinit, tʉ́inidih ã wʉ̃hbipna caá. Pánih wẽpép ñáoni dée, Dios ã weñat pínahdih tʉ́i chãjat caá náahap. 25Nin pahbʉt ã jʉmna caá: Ñáonitboó ĩ́ih bácahdih ĩpĩ́ wẽpana caá. Pánih wẽpana, ĩ́ih bácahdih yéejaat pínahdih ĩpĩ́ chãjcan caá. Cã́acwã queétdih wẽinit, nʉ́ojĩh péeb waoni jʉ́dʉdih ĩ wʉ̃hatdih ĩpĩ́ bidna caá. Obohjeéhtih, pánih wʉ̃hni jʉ́dʉ waícanjeh ãpĩ́ wʉnah bejna caá. Pánihat dée jwiítboó jwĩ́ih caolihdih yéejaíhcan, Diosdih ʉʉ́bhnit, ã naáwátdihbʉt jwĩpĩ́ jenah joiná caá. Pánih chãjnit, ã pebhboó jwĩ jʉibínachah, tʉ́inidih jwiítdih ã wʉ̃hbipna caá. Caán ã wʉ̃hni pínahboó ã bʉʉdcán niít. 26Weémboó yoobópdihjeh ñáoni dée, Dios ã weñat pínahdihjeh chãjat tʉ́ʉt niijná, caandíh wãpĩ́ tʉ́i jenah joiná caá. Míic mao tíohnit yoobópdih ĩ mao chʉ̃ʉ́át pah, weembʉ́t Jesús ã wʉtatdih tʉ́i chãjat tʉ́ʉt niijná, Diosdih wã tʉ́i jenah joiná caá. 27Ñáonit, míic mao tíohnit ĩ́ih bácahdih yéejacat tʉ́ʉt niijná, ĩ náahatdihjeh ĩpĩ́ chãjcan caá. Páant ĩ chãjat pah, weembʉ́t wĩ́ih caolihdih yéejacat tʉ́ʉt niijná, wã náahatdih chãjcan, Dios ã weñat pínahdihjeh wãpĩ́ chãjna caá. Pánih chãjnit, Dios pebhboó wã jʉibínachah, “Bitadih ma bohénachah yʉhna, dedé jíib wʉ̃hat pínah meemdíh ã wihcan caá”, weemdíh ã niijcán niít.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\