1 San Juan 2

1Wã weh panihnitá, yeéb yeejép ñi chãjcat pínah niijná, nindih yeebdíh wã daác wahna caá. Obohjeéhtih, jwĩ yéej chãjachah, Jesucristo, yéejat wihcanni, ã íipdih jwiítdih ã naóh teo wáacbipna caá. 2Jwiít yéejnit jwĩ jʉmʉchah, jwĩ yéejat Diosdih ã jãhna caá. Dios biícdih jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná, Jesucristo jwiítdih ã wʉn wʉ̃hʉp jĩ. Jwiítdihjeh nihcan, nihat baácdih moón jwĩ yéejatdih yohat tʉ́ʉt niijná, ã wʉn wʉ̃hʉp jĩ. 3Dios ã wʉtat pah chãjna, “Ãjeéh wã tʉ́i jʉmna caá”, jwĩ niíj jéihna caá. 4Obohjeéhtih, bita “Diosjeéh wã tʉ́i jʉmna caá”, niijná yʉhna, ã wʉtat pah chãjcan, yeenit caá. Pánih yeenit, Dios naáwátdih ĩ jéihcan caá. 5Obohjeéhtih, biíhboó ã wʉtat pah chãjni Diosdih ã tʉ́i oina caá. Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmatdih nin pah jwĩ jéihbipna caá: 6Ded Diosjeéh tʉ́i jʉmni Jesucristo ã chãjatji pah mʉntih caanbʉ́t ã tʉ́i chãjbipna caá. 7Wã oinitá, yeebdíh bʉʉ wã daácni jáap wʉtat nihcan caá. Jon jã́tih ñi jéihni wʉtatjeh tigaá. Yeebdíh Jesúíh doonádih jwĩ naáwáchah, nin wʉtatdihbʉt ñi joyóp jĩ. 8Obohjeéhtih, máa wʉtat yʉhna, jáap wʉtatbʉt ã jʉmna caá. Cristo nin wʉtatdih jepahnit, jwiít cã́acwãdihbʉt ã oyat tʉ́ʉtʉp jĩ. Dʉpʉ́át panihipboó ñi jʉmʉchah, Cristo nin baácna jʉ̃óhnit, caán dʉpʉ́átdih ã baabánap jĩ. Pánihna, ã baabáát panihipboó jʉmnit, Cristo ã oyat tʉ́ʉtatdih ñi jepahna caá. 9“Weém baabápboó jʉmni Dios ã wʉtatdih jepahni caá”, niijná yʉhna, ã dée panihni Jesúíhdih eníhcan, Dios ã wʉtatdih jepahcan, dʉpʉ́napboó jʉmni caá. 10Ded ã dée panihnidih oini baabápboó ã jʉmna caá. Pánih oina, caandíh dedé bʉʉgát panihni ã wihcan caá. 11Obohjeéhtih, ded ã dée panihnidih eníhcan, dʉpʉ́napboó ã bejna caá. Pánih bejna, jéih encanni panihni ded pah ã chãjatdih ã jéihcan caá. 12Wébítá, Cristo ã wʉn wʉ̃hatjĩh ñi yéej chãjatdih ãt yohop taga. Pánih yéejat yohnit ñi jʉmʉchah, yeebdíh wã naóh daácna caá. 13Behnitá, yeéb biíhmahjeh jʉmni Cristodih ñi tʉ́i jéihna caá. Caandíh tʉ́i jéihnit ñi jʉmʉchah, yeebdíh wã naóh daácna caá. Japatá, yeéb nemépwã ĩ maáhdih ñit yap yohop taga. Pánih yap yohnit ñi jʉmʉchah, yeebdíh wã naóh daácna caá. 14Wébítá, jwĩ íipdih ñi tʉ́i jéihna caá. Caandíh tʉ́i jéihnit ñi jʉmʉchah, yeebdíh wã naóh daácna caá. Behnitá, biíhmahjeh jʉmni Cristodih ñi tʉ́i jéihna caá. Caandíh tʉ́i jéihnit ñi jʉmʉchah, yeebdíh wã naóh daácna caá. Japatá, Dios naáwátdih tʉ́i jepahnit, wẽp ñʉhnit panihnit ñi jʉmna caá. Pánih jʉmnit, nemépwã ĩ maáhdih ñit yap yohop taga. Páant ñi jʉmʉchah, yeebdíh wã naóh daácna caá. 15Diosdih jéihcannit ded pah ĩ en ñinahatdih ñi en ñinahca bojoó. Ded queét panihni jwĩ íipdih ã oican caá. 16Diosdih jéihcannit nin pah ĩ jʉmna caá: Yeejép chãjatdih ĩ en ñinahna caá. Bií déedih wẽi ennit, ĩ bíbohíh jenah joiná caá. Dawá bií déedih bíbohna, “Weém bita chah tʉ́ini wã jʉmna caá”, ĩ niíj jenah joiná caá. Jwĩ íipboó páant ã jenah joyát tʉ́ʉtcan caá. 17Nin baác ã bʉʉdʉ́chah, ded pah cã́acwã yeejép ĩ náah jenah joyátbʉt ã bʉʉdbípna caá. Obohjeéhtih, Dios ã náahat pah chãjnitboó páantjeh ãjeéh ĩ jʉmbipna caá. 18Wehá, nin yeó jáapna bʉʉdát pínah tóah jʉ̃óhna caá ã chãjap. “Cristodih tʉbit en jʉ̃ihni ã jʉmbipna caá”, ĩ niijíchah, ñiát joiná jĩ. Pánihna, bʉʉ dawá ĩ jʉ̃ʉ́wátdih jéihnit, “Péeni yeó jáap bahnijeh ã jʉdhna caá”, jwĩ niíj jéihna caá. 19Queét Cristodih en jʉ̃ihnit jwĩ cãtíh jʉmna yʉhna, jwiítdih ĩ éemp yoh bacap jĩ. Páant ĩ bacatdih ennit, Jesúíhwã yoobát ĩ nihcatdih jwĩ jéihna caá. Queét ã́ihwã nihna, jwĩjeéh ĩta chão tágaá. Jwĩjeéh páantjeh ĩ jʉmʉchah nihna, Cristodih en jʉ̃ihnit ĩ jʉmatdih jwĩta jéihcan tagaá. 20Obohjeéhtih, yeebdíh Tʉ́ini Espíritu ã jʉmʉchah, yeéb nihat Cristoíh dooná yoobópdih ã jʉmatdih ñi tʉ́i jéihna caá. 21Yeebdíh naóhna, “Queét ĩ tʉ́i jéihcan caá”, wã niíj jenah joicán caá. Obohjeéhtih, tʉ́i jéihnit ñi jʉmʉchah, yeebdíh wã naóh daácna caá. Caán dooná dedé yeeat ã wihcatdih ñi tʉ́i jéihna caá. 22Nin pah caá yeeni ã niijíp: “Jesús Dios ã wahni nihcan caá”, ã niijná caá. Ded “Jesús Dios wʉ̃ʉ́h nihcan caá”, niíj naóhni Jesucristodih, jwĩ íip Diosdihbʉt en jʉ̃ihni caá. 23“Dios wʉ̃ʉ́h Jesús nihcan caá”, niijní jwĩ íip Diosjeéh ã tʉ́i jʉmcan caá. Obohjeéhtih, “Jesús Dios wʉ̃ʉ́h caá”, niijníboó jwĩ íipjeéh ã tʉ́i jʉmna caá. 24Yeéb Jesúsdih jwíih jepahnit, ded pah ã jʉmat doonádih ñi joyóp jĩ. Páant ñi joyátjidih ñi tʉ́i náhninaá. Pánih náhninit, Jesúsdih, ã íipdihbʉt ñi tʉ́i pej jʉmbipna caá. 25Nin pah Jesús jwiít ã́ihwãdih ã niíj naáwáp jĩ: “Yeéb wãjeéh páantjeh ñi tʉ́i jʉmbipna caá”, ã niijíp jĩ. 26Yeebdíh yeenitdih ñi joyáh bojat pínah niijná, wã naóh daácna caá. 27Jesucristo yeebdíh Tʉ́ini Espíritudih ãt wʉ̃hʉp taga. Ñijeéh jʉmnit, yeebdíh ã tʉ́i bohéna caá. Yoobópdih bohéna, yeeatdih ã naóhcan caá. Páant ã bohénachah, biíh bohénidih ñi náahcan caá. Pánihna, ã bohéátdih joí cádahcan, Cristojeéh páantjeh ñi tʉ́i jʉmʉʉ́. 28Páant tigaá, wehá, Cristojeéh páantjeh ñi tʉ́i jʉmʉʉ́. Pánih jʉmnit, ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, ʉ́ʉmcan, ñi tíiccan niít. 29Jesucristo tʉ́ini ã jʉmatdih yeéb ñi jéihna caá. Pánih jéihnit, nihat tʉ́i chãjnit Dios weh ĩ jʉmatdihbʉt ñi jéihna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\