1 San Juan 3

1Jwiítdih bainí oican, “Yeébboó wã weh caá”, Dios ã niijná caá. Ã oinit jʉmna, jwiít ã weh caá. Pánihna, yéej chãjnitboó Diosdih jéihcan, jwiít ã wehdihbʉt ĩ jéihcan caá. 2Wã oinitá, bʉʉ Dios weh jwĩ jʉmna caá. Obohjeéhtih, ded pah jwĩ jʉmat pínahdih jwĩ tʉ́i jéih jwʉhcan caá. Jesucristo ã jígohochah, caandíh ennit, ded pah ã jʉmatdih jwĩ tʉ́i jéihbipna caá. Pánih jéihnit, caán ã jʉmat pah mʉntih, jwiítbʉt jwĩ jʉmat pínahdih jwĩ jéihna caá. 3Det Jesucristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih pã́initboó yéej chãj cádahnit, ã tʉ́i chãjat pah mʉntih ĩ tʉ́ʉt nʉʉmná caá. 4Nihat yéej chãjnit Dios ã wʉtatdih yap yohnit caá. Dedé yéej chãjat Dios ã wʉtatdih yap yohat ã jʉmna caá. 5Cã́acwã ĩ yéej chãjatdih yohni pínah Cristo ã cã́ac jʉmatdih ñi jéihna caá. Caánboodíh yéejat wihcan caá. 6Ded Cristo biícdih jʉmni páantjeh ã yéej chãjca bojo naáh. Obohjeéhtih, ded yéej chãj cádahcan, Cristodih jéihcan, ã́ih nihcan caá. 7Wã oinitá, yeebdíh yeenitdih ñi joyáh bojoó. Nihat tʉ́i chãjnit Jesucristo yoobópdih ã jʉmat pah mʉntih, queétbʉt yoobópdih ĩ jʉmna caá. 8Obohjeéhtih, yéej chãjniboó nemépwã ĩ maáíh ã jʉmna caá. Nemépwã ĩ maáh bácah, biíhmahjeh yeejép chãjni caá. Páant ã chãjatdih yoh beedáni pínah Dios wʉ̃ʉ́h nin baácboó ãt cã́ac jʉmʉp tajĩ. 9Det Dios weh jʉmna, jwĩ íip Dios ã jenah joyát pah queétdihbʉt ãt jenah joyát tʉ́ʉtʉp taga. Pánih jenah joinít, ã wẽpat ĩjeéh ã jʉmʉchah, páantjeh ĩ yéej chãjcan niít. 10Nin pah Dios weh, nemépwã ĩ maáh wehbʉt ĩ jʉmatdih ñi jéihbipna caá: Tʉ́i chãjcannit, ĩ déewãdih oicannit Dios weh nihcan caá. Nemépwã ĩ maáh weh ĩ jʉmna caá. 11Yeéb Jesucristodih jwíih jepahnit, “Míic oyat caá náahap”, jwĩ niíj bohéátdih ñi joyóp jĩ. 12Caín ã jʉmatji pah ñi jʉmca bojoó. Caán nemépwã ĩ maáíh jʉmna, ã ʉ́ʉddih ãt mao yohop wʉt jĩ. ¿Dépanih tigaá ã ʉ́ʉddih ãt mao yohji? ñi jenah joyóchah. Caandíh yeebdíh wã naóhbipna caá. Caín yéej chãjni jʉmna, ã ʉ́ʉdboó tʉ́i chãjni ã jʉmatdih íijnit, caandíh ãt mao yohop wʉt jĩ. 13Páant tigaá yéej chãjnitboó yeebdíh ĩ eníhcan caá. Pánihna, ĩ en jʉ̃ihñʉchah, “¿Dépanih tigaá weemdíh ĩ en jʉ̃ih?” ñi niíj jenah joicá bojoó. 14Yeejép chãjnit, iiguípna bejnit pínah jwĩ jʉmʉp yʉh jĩ. Obohjeéhtih, bʉʉ jeáboó bejnit pínah jʉmna, tʉ́iniboodíh tʉ́ʉt nʉʉmná caá jwĩ chãjap. Jesúíhwãdih oina, jwiítdih ã tʉ́ʉt nʉʉmátdih jwĩ jéihna caá. Ded cã́acwãdih oicanni iiguípna bejni pínah ã jʉmna caá. 15Ded ã déedih eníhcan, mao yohíhat jenah joyát caá caandíh ã jʉmʉp. Pánih jʉmna, Dios ã enechah, cã́acdih mao yohni biíc yoobó ã jʉmna caá. “Ded mao yohni Diosjeéh páantjeh ã jʉmcan niít”, ñi niíj jéihna caá. 16Ded pah oyat ã jʉmatdih nin pah jwĩ jéihna caá: Jwiítdih bʉ́dí oina, Diosjeéh páantjeh jwĩ jʉmat pínah niijná, Jesucristo jwiítdih ã wʉn wʉ̃hʉp jĩ. Páant ã wʉn wʉ̃hatdih náhninit, “Caán oyat yoobát caá”, jwĩ niíj jéihna caá. Pánihna, jwiítbʉt wʉnna yʉhna, jwĩ déewãdih tʉ́i oinit, teo wáacat caá náahap. 17Dawá bií dée bíbohni, ã dée panihni moh yéejnidih enna yʉhna, caandíh jĩ́gah en teo wáaccan, Diosdih ã oican caá. 18Pánihna, wã weh panihnitá, “Bitadih wã oina caá”, niijná, jacjeh pohba niijcát caá náahap. 19Cã́acwãdih tʉ́i oina, Dioíhwã jwĩ jʉmatdih jwĩ jéihna caá. Pánihna, ã peéh chãjat pínahdih ʉ́ʉmcanjeh, ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmna caá. 20“Yéejat jíib weemdíh ã jʉmna nacaá”, jwĩ niíj jenah joyóchah yʉhna, Dios nihatdih jéihni jʉmna, jwĩ jenah joyátdihbʉt ã tʉ́i jéihna caá. Pánih jéihna, ã́ihwã jwĩ jʉmatdih jwĩ tʉ́i jenah joyát pínah niijná, jwiítdih ã teo wáacbipna caá. 21Wã oinitá, “Dios wã yéejatdih ãt yoh tagaá”, niíj jenah joinít, ʉ́ʉmcanjeh, Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmna caá. 22Pánih jʉmnit, Dios ã wʉtatdih jepahna, ã weñat pínahdih jwĩ chãjachah, caandíh dedé jwĩ ʉʉ́bátdih jwiítdih ã wʉ̃hbipna caá. 23Nin pah jwiítdih ã wʉtna caá: “Wã wʉ̃ʉ́h Jesucristodih tʉ́i jenah joinít, bita ã́ihwãdihbʉt ñi oyoó”, ãt niijíp wʉt jĩ. 24Dios ã wʉtatdih tʉ́i jepahnitboó ãjeéh ĩ tʉ́i jʉmna caá. Dios ĩjeéhbʉt ã tʉ́i jʉmna caá. “¿Dios wãjeéh ã jʉm niít?” jwĩ niíj jéihíhichah, Dios jwiítdih ã wʉ̃hni Tʉ́ini Espíritu “Jçjʉh, Dios majeéh ã jʉmna caá”, ã niíj jéihyana caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\