1 San Juan 4

1Wã oinitá, “Tʉ́ini Espíritu weemdíh nin pah ã niíj naáwát tʉ́ʉtna caá”, niíj yeenit, dawá ĩ jʉmna caá. Pánihna, Dios ã naáwát tʉ́ʉtni ã jʉmatdih jéihyat tʉ́ʉt niijná, ded pah ã naáwátdih ñi tʉ́i joyoó. Dios naáwát biíc yoobó ã naóhcah, ñi joyáh bojoó. 2Yoobópdih Tʉ́ini Espíritu ã naáwát tʉ́ʉtni nin pah ã niíj naóhbipna caá: “Jesucristo jwiít panihni cã́ac jʉmna yʉhna, Diosjeh ãt jʉmʉp wʉt jĩ”, ã niijbípna caá. Páant niijní Dios ã wahni ã jʉmna caá. 3Obohjeéhtih, nemépwã ĩ maáh ã wahniboó, “Jesús Dios nihcan caá”, ã niijbípna caá. Páant niijní Dios ã wahni nihcan, Cristodih en jʉ̃ihniíh caá. Cristodih en jʉ̃ihniíhwã dawá ĩ jʉmat pínah doonádih ñitát joi tágaá. Bʉʉ nin baácboó dawá ĩ jʉmna caá. 4Obohjeéhtih, yeébboó, wã oinitá, Dioíhwã ñi jʉmʉchah, Tʉ́ini Espíritu ñijeéh ã jʉmna caá. Jesúsdih jepahcannit, nemépwã ĩ maáh ã wẽpat chah, Tʉ́ini Espírituboó ã wẽpna caá. Pánihna, yeebdíh ĩ yee naáwáchah yʉhna, caán ã wẽpatjĩh queétdih yap yohnit ñi jʉmna caá. 5Queétboó Dioíhwã nihcah, ĩ bohéátbʉt Dioíh nihcan caá. Bita Dioíh nihcannit, ĩ bohéátdih ĩ tʉ́i wẽi joiná caá. 6Obohjeéhtih, Dioíhwã jʉmna, ã naáwátdih jwĩ bohénachah, ã́ihwãboó jwiítdih ĩ tʉ́i wẽi joiná caá. Diosdih jéihcannitboó, jwĩ naáwáchah, ĩ joííhcan caá. Pánihna, Dios naáwátdih ded yoobópdih bohéni, ded yee bohéni ã jʉmatdih ñi jéihbipna caá. 7Wã oinitá, oyat wẽpat Dios jwiítdih ã wʉ̃hʉchah, bita ã́ihwãdih jwĩ oi jĩíh. Det bitadih tʉ́i oinit Dios weh ĩ jʉmna caá. Pánih jʉmnitjeh Diosdih jéihnit, ãjeéh ĩ tʉ́i jʉmna caá. 8Dios oini ã jʉmʉchah, bitadih oicannit, Diosdih jéihcan, ãjeéh ĩ jʉmcan caá. 9Dios ã wʉ̃ʉ́h biíc jʉmnidih nin baácboó ãt wah deyanap tajĩ, ã wẽpatjĩh Diosjeéh wẽinit, páantjeh jwĩ jʉmat pínah niijná. Pánih chãjna, ded pah ã oyatdih jwiítdih ãt jéihyanap tajĩ. 10Oyat yoobát nin pah caá ã jʉmʉp: Diosdih jwĩ oyat pah nihcan, jwiítdih Diosboó ã oyat pah caá oyat yoobát ã jʉmʉp. Jwiítdih bʉ́dí oinit, jwĩ yéejat jíib iiguípna bejat déejidih tʉ́i ʉbat tʉ́ʉt niijná, Dios ã wʉ̃ʉ́hdih ãt wʉn wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 11Wã oinitá, Dios jwiítdih caan páh bʉ́dí ã oyochah, jwiítbʉt tʉ́i míic oyat caá náahap. 12Nihat Diosdih encannit jwĩ jʉmna caá. Obohjeéhtih, jwĩ míic oyochah, Diosjeh jwĩjeéh ã jʉmna caá. Páant ã jʉmʉchah, ã náah yacat pah ã oyatjĩh bitadih jwĩ tʉ́i teo wáacna caá. 13Dios jwiítdih ã́ih Tʉ́ini Espíritudih ãt wʉ̃hʉp taga. Páant jwĩjeéh ã jʉmʉchah, “Dios biícdih wã jʉmna caá. Wãjeéh caanbʉ́t ã jʉmna caá”, jwĩ niíj jéihna caá. 14Jwĩ íip ã wʉ̃ʉ́hdih nin baácboó ãt cã́ac jʉmat tʉ́ʉtʉp tajĩ, cã́acwãdih ã tʉ́i ʉbat pínah niijná. Páant ã cã́ac jʉmat tʉ́ʉtnijidih jwiítjeh jwĩ enep jĩ. Pánih ennitji, bitadih jwĩ jéih naóhna caá. 15“Jesús Dios wʉ̃ʉ́h caá”, niijníjeh Diosjeéh ã tʉ́i jʉmna caá. Diosbʉt ãjeéh ã tʉ́i jʉmna caá. 16Dios jwiítdih ã oyatdih jwĩ jéihna caá. Pánih jéihnit, caandíh jwĩ tʉ́i jenah joiná caá. Dios nihat cã́acwãdih bʉ́dí ã oina caá. Pánihna, ded bitadih oini Dios biícdih ã jʉmna caá. Diosbʉt ãjeéh ã jʉmna caá. 17Pánih Dios biícdih jʉmna, caandíh, bitadihbʉt jwĩ tʉ́i oina caá. Pánih oina, cã́acwã ĩ yéejat jíib peéh chãjat yeó jáapdih ʉ́ʉmcanjeh, jwĩ tʉ́i jʉmbipna caá. Cristo ã íip Dios biícdih ã jʉmʉchah, jwiítbʉt nin baácboó jʉm jwʉhna, biíc yoobó caán biícdih jwĩ jʉmna caá. Pánih jʉmnit, ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, jwĩ ʉ́ʉmcan niít. 18Ded Diosdih oini ã oyatdihbʉt jéihna, caandíh ã ʉ́ʉmcan niít. Pánih tʉ́i oina, jwĩ oinidih jwĩ ʉ́ʉmcan caá. Obohjeéhtih, biíhdih ʉ́ʉmna, caán ã peéh chãjat pínahdih jwĩ ʉ́ʉm jenah joiná caá. Pánihna, jwĩ ʉ́ʉmnidih jwĩ oican caá. 19Dios jwiítdih ã oi waáwáchah, jwiítbʉt caandíh, bitadihbʉt jwĩ jéih oina caá. 20Ded ã dée panihnidih eníhcan, “Weém Diosdih wã oina caá”, niijná yʉhna, ã yeena caá. Biíhdih enna yʉhna, ã oican, Dios ã enca naáhdih ã jéih oican caá. 21Pánihna, nin pah jwiítdih Jesucristo ã niíj wʉtʉp jĩ: “Ded Diosdih oina, ã dée panihnidihbʉt oyat caá náahap”, ã niijíp jĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\