1 San Juan 5

1Det Jesúsdih “Dios ã wahni Cristo caá”, niijnít, Dios weh ĩ jʉmna caá. Det jwĩ íip Diosdih tʉ́i oinit, ã wehdihbʉt ĩ oina caá. 2Diosdih oina, ã wʉtatdih jepahnit, ã wehdihbʉt jwĩ oyat yoobópdih ã jʉmatdih jwĩ jéihna caá. 3Ã wʉtatdih jepahnajeh, Diosdih jwĩ tʉ́i oina caá. Caandíh oina, jwiítdih ã wʉtat wái náah jʉmni nihcan caá. 4Det Dios weh jʉmna, yéej chãjatdih ĩ jéih yap yohna caá. Jesucristo ã wẽpatdih tʉ́i jenah joiná, Diosdih jéihcannit ĩ jenah joyát pah, jwĩ jenah joicán niít. 5“Jesús Dios wʉ̃ʉ́h caá”, niíj jenah joiníjeh yéejatdih náahcan, ã yap yohna caá. 6Jesucristo nin baácboó ãt cã́ac jʉmʉp tajĩ. Ã tewat pínah jã́tih, Juan Daabánidih ã daabáát tʉ́ʉtʉp jĩ. Tʉ́ttimah, cruzboó wʉn wʉ̃hna, ã́ih meépdih ã yohop jĩ. Pánihna, mahjĩh ã daabáátdih, cruzboó ã́ih meép ã yohatdihbʉt náhninit, Dios wʉ̃ʉ́h ã jʉmatdih jwĩ jéihna caá. Tʉ́ini Espíritubʉt “Nin Dios wʉ̃ʉ́h tigaá”, jwiítdih ã niíj jéihyana caá. Caán Tʉ́ini Espíritu yeecan, yoobópdih naóhni caá. 7- 8Pánihna, Jesús Dios wʉ̃ʉ́h ã jʉmatdih nit biíc peihcannit jéihyanit ĩ jʉmna caá: Tʉ́ini Espíritu jwiítdih ã jéihyanachah, mahjĩh ã daabáátjidih, ã́ih meép ã yohatjidihbʉt jenah joinít, Jesús Dios wʉ̃ʉ́h ã jʉmatdih jwĩ jéihna caá. 9Cã́acwãjeh ĩ naáwáchah joiná, “Caán yoobópdih tigaá”, jwĩ niijná caá. Páant niijnítdih jwĩ joiná yʉhna, jwĩ íip ã wʉ̃ʉ́hdih naóhna, cã́acwã ĩ naáwát chah ã jʉmʉchah, caánboodíh tʉ́i joyát caá náahap. 10Dios wʉ̃ʉ́hdih ded tʉ́i jenah joiní “Jesús Dios wʉ̃ʉ́h ã jʉmat dooná yoobópdih tigaá”, ã niíj jéihna caá. Obohjeéhtih, Dios ded pah ã wʉ̃ʉ́hdih ã naáwátdih joyáh bojni “Dios yeeni caá”, ã niijná caá. 11Nin pah Dios jwiítdih ã niíj jéihyana caá: “Wã wʉ̃ʉ́hdih tʉ́i jenah joinít, páantjeh wãjeéh ñi jʉmbipna caá”, ã niijíp jĩ. 12Dios wʉ̃ʉ́h Jesúsdih ded tʉ́i jenah joiní, Diosjeéh páantjeh ã jʉmna caá. Obohjeéhtih, ded Jesúsdih jepahcanni, Diosjeéh ã jʉmcan niít. 13Yeéb Dios wʉ̃ʉ́hdih tʉ́i jenah joinítdih naóh daácna caá wã chãjap, páantjeh Diosjeéh ñi jʉmat pínahdih ñi jéihyat pínah niijná. 14Dios ã náahat pah caandíh jwĩ ʉʉ́bʉ́chah, jwiítdih ã joyátdih jwĩ tʉ́i jéihna caá. Pánih jéihna, ʉ́ʉmcanjeh caandíh jwĩ ʉʉ́bhna caá. 15Páant ã joyátdih jéihna, “Wã ʉʉ́bátdih ãt wʉ̃h tagaá”, jwĩ niíj jéihna caá. 16- 17Yeéb ñi dée panihni ã yéej chãjachah ennit, Diosdih ñi ʉʉ́bʉ́, ã yéejat jíib caandíh iiguípna ã wahcat pínah niijná. Páant ñi ʉʉ́bʉ́chah, Dios caandíh ã tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá, ãjeéh páantjeh ã jʉmat pínah niijná. Obohjeéhtih, ded Cristodih páantjeh náahcan, yap yohnit, ã́ihwãdihbʉt eníhcan, iiguípna ã bejbipna caá. Pánihniboodíh ñi ʉʉ́bát pínahdih wã wʉtcan caá. Nihat yéej chãjat Diosdih yap yohat míic caá. Obohjeéhtih, biíh yéej chãjat iiguípna ã bejat tʉ́ʉtcan caá. Pánih chãjnitdih caá ʉʉ́bát náahap, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. 18Dios wʉ̃ʉ́h Jesús ã́ihwãdih ã tʉ́i en daoná caá, nemépwã ĩ maáh queétdih ã yéejacat pínah niijná. Pánihna, “Dios weh páantjeh ĩ yéej chãjcan caá”, jwĩ niíj jéihna caá. 19“Jwiítboó Dioíhwã jwĩ jʉmna caá. Obohjeéhtih, nihat Diosdih náahcannitdih Satanás caá ã wʉtʉp”, jwĩ niíj jéihna caá. 20“Dios wʉ̃ʉ́h nin baácboó cã́ac jʉmnit, Dios yoobátdih jwĩ jéihyat pínah niijná, jwiítdih ã jéihyanap jĩ”, jwĩ niíj jéihna caá. Pánihna, Diosjeéh tʉ́i jʉmnit, ã wʉ̃ʉ́h Jesucristojeéhbʉt jwĩ tʉ́i jʉmna caá. Jesucristo Dios yoobát jʉmna, páantjeh Diosjeéh jwiítdih ã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtna caá. 21Wã weh panihnitá, ¡ñi tʉ́i chãja chaáh! Pãpnidih ñi wẽi ʉʉ́bhca bojoó. Páant bóojeh tigaá wã naáwát. Juan


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\