1 San Pedro 2

1Pánihna, bʉʉ Dios weh jʉmnit, nihat ñi yéej chãjatdih ñi cádah beedánaá. Ñi yeeatdih, “Weém chah tʉ́ini caá”, ñi niíj jenah joyátdih, bií déedih en ñinahnit ñi íijatdih, bitadih oboh ñi dooná jʉmatdihbʉt ñi cádahaá. 2Pánih cádahnit, Dios naáwátdih jéihíhna, caandíh bʉ́dí ñi bidií. Tʉ́ʉh jwʉhni wébít jõóh macdih bʉ́dí ãpĩ́ bidna caá. Pánih tʉ́i nomnit, ã tʉ́i behna caá. Caan pánihat pah jwiítbʉt Dios naáwátdih bʉ́dí bidnit, tʉ́i jenah joinít, ã tʉ́i behat pah jwiítbʉt jwĩ tʉ́i behna caá. 3Pánihna, yeebdíh wã naóhna caá: Dios ã oyatdih jéihnit jʉmna, ã naáwátdih tʉ́i náhninit, ñi tʉ́i jepahaá. 4Cristo choójboó wẽp teoni jee dáh panihni ã jʉmna caá. Mʉʉ́ teonit caán jee dáhdih ĩ náahcat pah, cã́acwã caandíh ĩ náahcah yʉhna, Diosboó caandíh wẽi ennit, ãt ñíwip wʉt jĩ. Pánihni ã jʉmʉchah, caandíh ñi tʉ́i jenah joyoó. 5Yeebbʉ́t mʉʉdíh ĩ chãjat pínah jee dáhna panihnit ñi jʉmna caá. Páant ñi jʉmʉchah, Dios yeebjĩ́h dʉʉj pã́p aabánit, ã́ih mʉʉ pánihni ã chãjna caá, Tʉ́ini Espíritu ã jʉmat pínah niijná. Yeéb Dioíh mʉʉ́boó teonit ã́ih sacerdotewã panihnitbʉt ñi jʉmna caá. Pánih jʉmnit, Jesucristo ã teo wáacatjĩh cã́acwãdih ʉʉ́bhnit pínah, Diosdih wẽi naóhnit pínahbʉt ñi jʉmna caá. Páant ñi chãjachah ennit, “Ñi tʉ́i chãjna caá”, Dios ã niijná caá. 6Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Weém Jerusalén tʉ́tchiboó mʉʉ pánihni wã chãjna caá. Yoobópdih jʉmni jeé, mʉʉ́ choójboó wẽp teoni panihnidih ñíonit, wã jwejna caá. Caandíh bʉ́dí wã wẽi enna caá. Ded caandíh tʉ́i jenah joiní ã jepahatdih ã jĩ́gahcan niít’, Dios ã niijná caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 7Yeéb Cristodih tʉ́i jenah joinít, caandíh ñi wẽi enna caá. Obohjeéhtih, jepahcannitboó caandíh ĩ náahcan caá. Páant ĩ náahcannidih nin pah Davidji ãt niíj naóh daacáp tajĩ: “ ‘Mʉʉ́ chãjnitboó ĩ yohni jee dáhdihjeh wĩ́ih mʉʉ pánihnidih chãjna, choójboó wẽp teoni panihnidih wã ñíwip be’, Dios ã niijná caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 8Isaíasjibʉt nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Caán cã́acwã ĩ tóoc bʉʉgát jee dáh panihni ã jʉmbipna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. Páant ĩ daacátji pah, Dios naáwátdih jepahcan, Cristodih cã́acwã ĩ náahcat jíib, tóoc bʉʉgnít panihnit ĩ jʉmna caá. Jon jã́tih Dios “Páant ã yapbipna caá”, ã niíj jenah joyátji biíc yoobó, Cristodih ĩ náahcap be. 9Obohjeéhtih, yeébboó Dios ã ñíonit jʉmna, ã́ihwãjeh ñi jʉmna caá. Pánih jʉmna, maáhdih teo wʉ̃hnit sacerdotewã panihnit bitadih ʉʉ́bhnit caá. Diosdihjeh teo wʉ̃hnit yéejat cádahnit ñi jʉmna caá. Pánihat pínahdih yeebdíh ãt ñíwip wʉt jĩ, ã tʉ́i chãjatdih ñi wẽi naáwát pínah niijná. Pánihna, “Dios weemdíh dʉpʉ́át panihipmant ʉb bacanit, baabát panihipboó ã jwejep be”, ñi niíj wẽi naóhna caá. 10Jon jã́tih oboh jʉmnit ñit jʉmjip taga. Bʉʉ ã́ihwã ñi jʉmna caá. Jon jã́tih Dios yeebdíh ãt jĩ́gah en teo wáaquíhichah yʉhna, ñit jéihcap tajĩ. Obohjeéhtih, bʉʉ ã jĩ́gah en teo wáacatdih jéihnit, caandíh ñit jepahap taga. 11Wã oinitá, nin baácboó táoh jibnit dée jwĩ jʉm jwʉhna caá. Dios pebhboó caá jwĩ yoób jʉmat pínah yoobát pohba. Páant jwĩ jʉmʉchah, nin pah yeebdíh wã wʉtna caá: Yeejép ñi chãjat jenah joyátdih ñi chãjca bojoó. Pánih jenah joinít, ñíih caolihdih ñita yéeja tagaá. 12Yeéb Diosdih jéihcannit cãtíh jʉmna, tʉ́inijeh ñi jʉmʉʉ́. Páant ñi jʉmʉchah ennit, “Queét yeejép chãjnit caá”, bʉʉ niijnítji yʉhna, Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhni yeó jáapdih Diosdih ĩ wẽi naóhbipna caá. 13- 14Jwĩ Maáh Jesús ã jepahat pah, ñíih baácdih moón ĩ maátadih tʉ́i jepahnit ñi jʉmʉʉ́. Chah jʉmni maáhdih, caán nʉmp jʉmnit maátadihbʉt ñi jepahaá. Yeejép chãjnitdih peéh chãjat pínah niijná, tʉ́i chãjnitdih wẽi naáwát pínahdihbʉt niijná, queétdih ĩ Maáh ãt wahap taga. Pánihna, Jesúíhwã jʉmna yʉhna, queétdih ñi jepahcah, bita yeebdíh ennit, jwĩ maáh Jesúsdih yeejép ĩ niijbípna caá. 15Tʉ́i chãjnit, ñi maátadih ñi jepahachah, tʉ́i jenah joicánnitboó “Queét yeejép chãjnit caá”, niíjíhna yʉhna, ĩ jéih niijcán niít. Páant ñi chãjatdih Dios yeebdíh ã náah yacna caá. 16Obohjeéhtih, biquína jwĩ cãtíh jʉmnit “Weemdíh wʉtni wihcan caá”, niíj jenah joinít, yeejép ĩta chãjíh taga. Yeébboó Diosdih teo wʉ̃hnit jʉmna, ã náahat pah ñi tʉ́i chãjaá. 17Pánih ã́ihwã jʉmna, bitadih “Caanbʉ́t Dios ã chãjni mʉn tigaá”, niíj jenah joinít, queétdih ñi tʉ́i chãjaá. Bita Jesúíhwãdihbʉt tʉ́i oinit, Diosdih ʉ́ʉmnit, caandíh ñi tʉ́i jepahaá. Ñíih baácdih moón ĩ maáhdihbʉt ñi tʉ́i jepahaá. 18Bʉʉ yeéb teo wʉ̃hnitdih bainí wã naáwát tʉ́ʉt caá. Ñi maáta tʉ́i chãjnitdih, jʉ̃ihnitdihbʉt biíc yoobó ñi tʉ́i jepahaá. 19Yeéb yeejép ñi chãjcah yʉhna, ñi maáh ã peéh chãjachah, Dios ñijeéh ã jʉmatdih jenah joinít, íijcah, Dios yeebdíh ã wẽi enbipna caá. 20Obohjeéhtih, yeéb yeejép ñi chãjat jíib ñi maáh ã pʉñʉchah, ñi íijcah yʉhna, Dios yeebdíh ã wẽi naóhcan niít. Ma yéejat jíibjeh caá. Obohjeéhtih, ñi tʉ́i chãjachah yʉhna, yeebdíh ã pʉñʉchah, ñi íijcah, Dios yeebdíh ã wẽi naóhbipna caá. 21Pánihnit pínahdih Dios yeebdíh ãt ñíwip taga. Cristoboó yéej chãjcan yʉhna, yeejép yapnit, jwiítdih ã wʉn wʉ̃hʉp jĩ. Páant yeejép ã yapatjidih náhninit, yeebbʉ́t yeejép yapna yʉhna, ñi íijca bojoó. 22“Caán Cristo yeejép chãjcan, ã yeecap jĩ”, Isaías ãt niíj daacáp tajĩ. 23Cã́acwã caandíh ĩ jʉ̃ihñʉchah yʉhna, ã jʉ̃ih jwʉ́ʉbacap jĩ. Ã tʉbana yʉhna, “Yeejép ĩ yapa naáh”, ãt niijcáp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, “Wã íip yoobópdih chãjni weemdíh, queétdihbʉt ã náahat pah ã chãja naáh”, ãt niíj jenah joyóp tajĩ. 24Caanjéh jwĩ yéejat jíib cruzboó ã wʉn wʉ̃hʉp jĩ, jwĩ yéej chãjatdih cádahnit, tʉ́iniboodíh jwĩ chãjat pínah niijná. Ã́ih yahwítjĩh jwiítdih ãt booanap tajĩ. 25Déhenit ovejawã panihnit yeéb iiguípna bejna ñi chãjap yʉh be. Obohjeéhtih, bʉʉ Cristo ovejawãdih en daoní panihnidih ñit jwʉ́ʉb jʉ̃óh tagaá, yeebdíh ã tʉ́i wapat pínah niijná.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\