1 San Pedro 3

1- 2Bʉʉ áa jʉmnit yaadá, yeebdíhbʉt bainí wã naáwát tʉ́ʉt caá. Ñi weha mána yeebdíh ĩ wʉtʉchah, jípónih niijcánjeh, ñi tʉ́i jepahaá. Biquína ñi weha mána Jesucristodih jepah jwʉhcannit, ã́ih doonádih ñi naáwáchah, joííhcanjeh, molít ĩ nem teona caá. Páant ĩ nem tewechah ennit, yeébboó jwʉ́ʉb naóhcanjeh, tʉ́inijeh queétdih ñi jepahaá. Tʉ́inijeh ñi jʉmʉchah ennit, ñi jwʉ́ʉb naóhcah yʉhna, queétboó Jesucristodih ĩta jepah tagaá. 3Chah ñi tʉ́i jígohat pínah niijná, bʉ́dí ñi míic jenah joicá bojoó. “¿Ded pah wã tʉ́i jígohbi? ¿Ded pah waó yoócdihbʉt wã tʉ́i yʉgh ámoh tajbi? ¿Bʉ́dí jíib jʉmni tʉ́i iigní tõpnadih, bʉ́dí jíib jʉmni yéguehdihbʉt ded pah wã dʉobí?” ñi niíj jenah joicá bojoó. 4Obohjeéhtih, Dios ã weh yatá jʉmna, ñíih caolih ã tʉ́i jʉmat pínahdih ñi tʉ́i jenah joyoó. Jʉ̃ihcan, tʉbit wʉtcan, tʉ́inijeh ñi jʉmʉʉ́. Páant ñi jʉmʉchah, Dios yeebdíh bʉ́dí ã wẽi enbipna caá. 5Jon jã́tih moón yaádh Diosdih tʉ́i jenah joiná, ĩ weha mánadih jepahnit, tʉ́i jígohnit panihnit ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. 6Jwĩ éet Saraji mijeéh bóo Abrahamdih “Maá”, niijnít, caandíh mipĩ́ tʉ́i jepahap wʉt jĩ. Pánihna, yeebbʉ́t tʉ́i chãjnit, ʉ́ʉmcanjeh, mi weh yatá panihnit ñi jʉmna caá. 7Bʉʉ áa jʉmnit neonádih jwʉh bainí wã naáwát tʉ́ʉt caá. Yeébboó ñi weha mána yaádhdih bʉ́dí oina, tʉ́inijeh ñi chãjaá, ĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Queét yaádhboó nʉmp wẽpnit ĩ jʉmʉchah jéihnit, queétdih ñi tʉ́i en dawaá. Queét yaádhbʉt jenah joinít ĩ jʉmʉchah jéihnit, ded pah ñi chãjat pínahdih ñi míic wéhenaá. Dios yeéb chénat pahdih oinit, ãt ñíojip taga, ã́ihwã ñi jʉmat pínah niijná. Pánih jʉmnit, Diosdih ñi ʉʉ́bʉ́chah, jãhat panihat wihcah, ã tʉ́i jepahbipna caá. 8Bʉʉ yeéb nihatdih bainí wã naáwát tʉ́ʉt caá. Biícdih tʉ́i jʉmnit, ded jĩ́gahnidih ennit, biíc yoobó jĩ́gahnit, caandíh ñi teo wáacá. Yeéb biíc weh panihnit jʉmna, míic oinit, ñi míic tʉ́i chãjaá. Oboh jʉmni pah ñi jʉmʉʉ́. 9Ded yeebdíh yeejép ã chãjachah yʉhna, yeejép ñi chãj jwʉ́ʉbaca bojoó. Ded yeebdíh yeejép ã niijíchah yʉhna, biíc yoobó niíj jwʉ́ʉbacanjeh, “Dios meemdíh ã tʉ́i chãja naáh”, caandíh ñi niijí. Páant ñi chãjat pínahdih Dios yeebdíh ãt ñíwip taga, yeebdíhbʉt ã tʉ́i chãjat pínah niijná. 10Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Ded tʉ́i wẽi jʉmíhni, yeejép wéhecan, ã yee naóhca bojo naáh. 11Yeejép chãjatdih cádahnit, tʉ́iniboodíh ã chãja naáh. Bitajeéh biícdih tʉ́i jʉmíhna, jʉ̃ihcanjeh, queétdih ã tʉ́i oyo naáh. 12Pánih chãjnitdih Dios wẽi enna, ĩ ʉʉ́bʉ́chah, ã tʉ́i jepahna caá. Obohjeéhtih, yeejép chãjnitdih ã eníhcan caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 13Páant ñi tʉ́i chãjíhichah, bita yeebdíh yeejép ĩ chãjcan niít. 14Obohjeéhtih, ñi tʉ́i chãjat jíib, biquí láana yeebdíh yeejép ĩ chãjbipna caá. Páant ĩ chãjatdih ennit, Diosboó yeebdíh ã tʉ́i chãjbipna caá. Pánihna, det yeebdíh yeejép chãjnitdih bʉ́dí jenah joicánjeh, ñi ʉ́ʉmca bojoó. 15“Cristo wã Maáh caá”, niíj jenah joinít, caandíhjeh ñi weñeé. Bitaboó “¿Ded pah chãj tigaá Dios pebhboó wã bejbi?” yeebdíh ĩ niíj ʉʉ́bh joyát pínah jã́tih, queétdih tʉ́i jepahat tʉ́ʉt niijná, Dios naáwátdih tʉ́i míic bohé pã́init ñi jʉmʉʉ́. 16Páant ĩ ʉʉ́bh joyóchah, queétdih oinit, tʉ́inijeh ñi jepahaá. Pánih jepahna, ñi naáwát pahjeh biíc yoobó ñi tʉ́i chãjaá. Páant ñi chãjachah yʉhna, bitaboó yeebdíh oboh yeenit, “Cristoíhwã ĩ tʉ́i chãjachah yʉhna, yeejép wã wéhenap be”, niíj jenah joinít, ĩ tíicbipna caá. 17Ñi tʉ́i chãjat jíib, yeejép yapna yʉhna, “Dios páant ã náahachah, ã tʉ́imi nacaá”, ñi niíj jenah joyoó. Obohjeéhtih, yeejép ñi chãjatji jíib yeejép ñi yapachah, “Wã yéejat jíibjeh tigaá”, niíj jenah joyát caá náahap. 18Jwĩ tʉ́i chãjachah yʉhna, yeejép jwĩ yapachah, Cristo biíc yoobó ã yapatjidih jenah joyát caá náahap. Caánboó dedé ã yéej chãjcap jĩ. Pánih yéej chãjcan yʉhna, jwĩ yéejat jíib biíc láajeh ã wʉn wʉ̃hʉp jĩ, Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Cã́acwã caandíh ĩ mao yohochah yʉhna, Tʉ́ini Espírituboó caandíh ãt booanap tajĩ. 19- 20Cristoíh bácah ĩ yohopji íitboó ã laj jwʉhʉchah, ã́ih caolihboó Noéji jʉm láa chĩíc wʉnnitji ĩ́ih caolih chéonit panihnit ĩ jʉmʉpna ãt jʉibínap wʉt jĩ. Caanná jʉibínit, ded pah ã chãjatjidih queétdih ãt naáwáp wʉt jĩ. Ĩ báadh jwʉhʉchah, Noéjiboó ĩ yéej chãjatdih queétdih ãtih cádahat tʉ́ʉtʉp wʉt yʉh jĩ. Noéwã bʉ́dí jãáj chóodih ĩ chãjat pónih, ã naóhnitji ĩ jepahat pínahdih Diosboó maatápdih pã́ina ãtih chãjap wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, ĩt jepahcap wʉt jĩ. Pánihna, pobyit ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, Noéwã ĩ chĩíc wʉncat pínah niijná, Dios queétdihjeh jãáj chóona ãt waadát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Queét ocho cã́acwãbitdihjeh ãt tʉ́i ʉbʉp wʉt jĩ. 21Caandíh náhninit, Jesucristodih tʉ́i jenah joinít, jwĩ daabáátdihbʉt jwĩ jenah joiná caá. Noéwã ĩ chĩíc wʉnat déejidih Dios caán jãáj chóojĩh queétdih ãt tʉ́i ʉbʉp wʉt jĩ. Pánihat dée pah, jwiít iiguípna jwĩ bejat déejidih Dios Jesucristo ã wʉn wʉ̃hatjĩh jwiítdih ã tʉ́i ʉbna caá. Jwiítdih ĩ daabánachah, jwĩ́ih bácahdih queí chocat panihni, jwĩ yéejatdih cádahatdih jwĩ jʉ́ʉtna caá. Jesucristo jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhna, jwĩ́ih caolihdih ãt booanap wʉt jĩ, jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. 22Caán Jesucristo ã boo pʉd jʉ̃ʉ́wát tʉ́ttimah, ã íip pebhboó pʉ́ʉh laáb jʉibínit, Dios ã jéihyepmant bóo bʉwámant chʉ́ʉdnit, nihat ángelwãdih, nihat nemépwãdih, nihat nin baácdih moón maátadihbʉt ã wʉtna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\