1 San Pedro 4

1Cristo nin baácboó jʉm láa, yeejép yapna yʉhna, ã íipdih páantjeh ãt jepahap wʉt jĩ. Pánihna, yeebbʉ́t biíc yoobó jenah joinít, wẽp ñʉhnit panihnit ñi jʉmʉʉ́. Pánih jenah joiníboó yeejép yapna, ã yéej chãjatdih ã cádahna caá. 2Nin baácboó jʉm jwʉhna, Diosdih jéihcannit ĩ yéej chãjatdih ĩ ñinahat pah ñinahcan, Dios ã weñat pínahdihjeh ã chãjbipna caá. 3Cristodih ñi jepahat pínah jã́tih, Diosdih jéihcannit ĩ chãjat biíc yoobó ñit chãj jwʉhʉp taga. Dedé yeejép chãjíhna, ñit chãj jwʉhʉp taga. Babh máihna, míic jʉ̃ih ñaácnit, bʉ́dí ií náah ñit chãj jwʉhʉp taga. Diosdih yap yohna, ñi pãpniboodíh wẽinit, yeejép ñit chãj jwʉhʉp taga. Bʉʉ Cristoíhwã jʉmna, páant maatápdih ñi chãjatjidih ñi cádahaá. 4Ñijeéh yeejép chãj pej jʉmnitjiboó bʉʉ ĩjeéh ñi jwʉ́ʉb yeejép chãjcat enna, “¿Dépanih tigaá jwĩjeéh ĩ jwʉ́ʉb pej jʉmcan?” ĩ niíj jenah joiná caá. Páant niíj jenah joinít, ĩjeéh ñi jwʉ́ʉb pej jʉmcatdih enna, yeebdíh yeejép ĩ wéhena caá. 5Dios báadhnitdih wʉnnitdihbʉt ñíonit, ded pah ã peéh chãjat pínahdih ã naóhbipna caá. Páant ã naóhni yeó jáap queét yeejép chãjnitdih “¿Dépanih tibeé wã wehdih yeejép ma chãj?” Dios ã niíj jʉ̃ihñʉchah, queétboó ĩ jéih jepahcan niít. 6Cã́acwã ĩ wʉnat pínah jã́tih Dioíh tʉ́ini doonádih ĩt joijíp taga. Pánih joinítji biquína ĩ jepahcah, bitaboó ĩt tʉ́i jepahap tajĩ. Pánihna, jepahnitjiboó ĩ́ih bácah ã wʉnʉchah yʉhna, ĩ́ih caolih Diosjeéh ã tʉ́i jʉmna caá. 7Péeni yeó jáap ã tóah jʉ̃ʉ́wátdih náhnina, tʉ́i jenah joinít, yéej chãjat jenah joyát ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, ñi jʉmah bojoó. Pánih jʉmnit, Dios ã náahat pah ñi jéih ʉʉ́bhbipna caá. 8Bitadih ñi tʉ́i míic oyat pínahdih yeebdíh bʉ́dí wã náah yacna caá. Pánih míic oinit, jwiítdih bita ĩ yeejép chãjatdih íijcan, quíib bʉʉdnít, jwĩ míic teo wáacbipna caá. 9Pánih míic oinit, bita Jesúíhwã ñíih mʉʉná ĩ jʉibínachah, yeejép jenah joicánjeh, queétdih ñi wẽi jwãáá. 10Dios yeéb biquínadih ded pah ñi chãjat pínahdih ãt jéihyanap taga. Páant ã jéihyanachah, ã wʉ̃hni wẽpatjĩh bita Jesúíhwãdih ñi tʉ́i teo wáacá. 11Ded Dios naáwátdih naóhni Dios ã naáwát tʉ́ʉtat pahjeh ã naáwá naáh. Ded bitadih teo wáacni Dios ã wʉ̃hni wẽpatjĩh ã teo wáaca naáh. Páant ñi chãjachah ennit, bitaboó “Queét Jesucristoíhwã ã wẽpatjĩh ĩ míic tʉ́i teo wáacna caá”, niíj naóhnit, Diosdih ĩ wẽi naóhbipna caá. “Meém caá chah Maáh. Ma wẽpat ã bʉʉdcán niít”, Diosdih páantjeh jwĩ niíj wẽi naóh jĩíh. Páant tií ã jʉmʉ nah. 12Wã oinitá, yeéb Jesúíhwã tʉbit yeejép yapna, “¿Dépanihna weemdíhjeh yeejép ãpĩ́ yap?” ñi niíj jenah joicá bojoó. Yoobópdih Jesúsdih ñi tʉ́i jenah joyátdih jʉ́ʉtat tʉ́ʉt niijná, “Páant ã yapa naáh”, Dios ã niijná caá. 13Obohjeéhtih, yeejép yapna yʉhna, bʉ́dí ñi weñeé. “Cristobʉt tʉbit yeejép ãt yapjip taga”, niíj jenah joinít, yeebbʉ́t yeejép yapna, ñi jéih wẽibipna caá. Pánih wẽinit, Cristo ã yeh iigátjĩh ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wátdih nihat cã́acwã ĩ enechah, bainí ñi wẽican niít. 14Yeéb Cristoíhwã ñi jʉmat jíib bitaboó yeejép ĩ deoh naáwáchah yʉhna, Diosboó ã́ih Tʉ́ini Espíritujĩh yeebdíh ã teo wáacachah, ñi weñeé. 15Cã́acwãdih mao yohnit, nʉʉmnít, yeejép chãjnit, bitaíh tewatdih en naóhnitbʉt ĩ jʉmat jíib yeejép ĩpĩ́ yapna caá. Yeébboó páant ñi chãjca bojoó. 16Obohjeéhtih Cristoíhwã ñi jʉmat jíib yeejép yapna, tíiccanjeh, ã́ihwã ñi jʉmatdih wẽina, “Tʉ́ina caá, Paá”, Diosdih ñi niíj weñeé. 17Dios jwiít ã́ihwãdih peéh chãjna, yeejép ã yapat tʉ́ʉtna caá, jwĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. Jwiítdih jwíih peéh chãjna, ã́ihwã jwĩ jʉmʉchah yʉhna, ¿ded pah ã́ih doonádih jepahcannit ĩ yapbi? Queétdih chah yeejép ã peéh chãjbipna caá. 18Dios naáwátdih naóh yapaniji nin pah ãt niíj naóh daacáp tajĩ: “Tʉ́i chãjnit yeejép ĩ yapachah yʉhna, Dios queétdih ã tʉ́i ʉbbipna caá. Obohjeéhtih, Diosdih náahcan, yeejép chãjnitdih bʉ́dí ã peéh chãjachah, chah yeejép ĩ yapbipna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 19Pánihatdih jéihnit, Dios ã náahat pah yeejép yapna yʉhna, bitadih tʉ́i chãjatdih ñi cádahca bojoó. Dios nihat chãjni, ã niijátji pah péani ã jʉmʉchah, caán ã teo wáacatdih ñi jenah joí cádahca bojoó.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\