1 San Pedro 5

1Bʉʉ yeéb Jesúíhwãdih waóhnitdih bainí wã naóh daacát tʉ́ʉt caá. Weembʉ́t yeeb páh mʉntih Jesúíhwãdih waóhni wã jʉmna caá. Cristo yeejép ã yapachah, enniji wã jʉmna caá. Pánihna, yeh iigátjĩh ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, ã wẽpatdih ennit, bʉ́dí jwĩ wẽibipna caá. 2Dioíhwã ovejawã panihnit ĩ jʉmʉchah, queétdih ñi tʉ́i en daó bohénaá. “Queétdih wã bohéíhcah yʉhna, ĩ wʉtʉchah, wã bohébipna caá”, niíj jenah joicán, “Queétdih wã bohéát jíib weemdíh bʉ́dí ĩ jíib chãjbipna caá”, ñi niíj jenah joicá bojoó. Obohjeéhtih, Dios ã náahat pah, wẽinit, ñi bohénaá. 3Nihat jéihnit pah nihcan, jʉ̃ihcan, tʉ́inijeh ñi bohénaá. Pánih bohéna, ñi bohéát pah yeebbʉ́t biíc yoobó ñi chãjaá, queét yeebdíh ĩ en yacat pínah niijná. 4Páant ñi chãjachah, Cristo, ovejawãdih en daonít ĩ Maáh jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhnit, “Meémboó wĩ́ihwãdih ma tʉ́i bohénap be”, ã niijíchah joinít, bʉ́dí jwĩ wẽibipna caá. Ãjeéh jwĩ jʉmʉchah, jwĩ weñat ã yaicán niít. 5Yeéb japata Jesúíhwã, yeebdíh waóhnitdih ñi tʉ́i jepahaá. Yeéb nihatbʉt “Weém nihat jéihni caá”, niíj jenah joicánjeh, ñi míic tʉ́i teo wáacá. Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Weemdíh dedé jʉdhdat wihcan caá’, niijnítdih Dios ã jãhna caá, ĩ bʉʉjácat pínah niijná. Obohjeéhtih, páant niíj jenah joicánnitboodíh wẽi ennit, ã tʉ́i teo wáacna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 6Pánihna, “Dios chah wẽpni, nihat jéihnibʉt ã jʉmʉchah, weém oboh jʉmni caá”, niíj jenah joinít, ded pah Dios ã wʉtʉchah, ñi tʉ́i jepahaá. Páant ñi jʉmʉchah, Dios ã ñíoni yeó jáapdih yeebdíh maáta pah ã waadábipna caá. 7Ʉ́ʉmcanjeh “¿Dedé weemdíh ã yapbi?” ñi niíj jenah joicá bojoó. Obohjeéhtih, Diosdih tʉ́i jenah joinít, ñi ʉ́ʉmatdih caandíh ñi naáwá. Caánboó yeebdíh oinit, ã tʉ́i teo wáacbipna caá. 8Tʉ́i jenah joinít ñi jʉmʉʉ́. Jió nʉñʉ́pdih jeémíhna, ã ñʉʉ ñʉʉ́n péeat pah, yeebdíh eníhcanni nemépwã ĩ maáh Cristodih ñi cádahat pínah niijná, ã yee naáwátdih ãpĩ́ jepahat tʉ́ʉtna caá. 9Pánihna, nihat baácdih moón Cristoíhwã yeeb páh yeejép ĩ yapatdih jéihna, nemépwã ĩ maáh ã yeenachah yʉhna, Cristodih tʉ́i jenah joinít, caandíh ñi cádahca bojoó. 10Maátcanjeh yeejép ñi yapat tʉ́ttimah, Diosboó tʉ́i oinit, yeebdíh ã teo wáacbipna caá. Caandíh ñi tʉ́i jenah joí cádahcat pínah, bita yeebdíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, ñi tʉ́i yap yohat pínahbʉt niijná, yeebdíh ã teo wáacbipna caá. Yeéb Cristoíhwã biíc weh pah jʉmna, ãjeéh páantjeh ñi jʉmat pínah niijná, Dios yeebdíh ãt ñíojip taga. 11“Meém caá chah Maáh. Ma wẽpat ã bʉʉdcán niít”, páantjeh caandíh jwĩ niíj wẽi naóh jĩíh. Páant tií ã jʉmʉ nah. 12Weém, Pedro, caán yeebdíh wã naáwátdih Silvanodih wã daacát tʉ́ʉtʉp be. Caán Jesucristodih tʉ́i jenah joiní jʉmna, wã ʉ́ʉd panihni caá. Páant niíj naóh daác wahnit, yeebdíh wã weñaíhna caá. Dios yeebdíh bʉ́dí ã oina caá. Pánihna, yeejép yapna yʉhna, caandíh ñi cádahca bojoó. 13Nin Babilonia tʉ́tchidih moón Jesúíhwã yeebdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Yeebdíh Dios ã ñíwatji pah mʉntih, queétdihbʉt ãt ñíoji tagaá. Wã wʉ̃ʉ́h panihni Marcosbʉt yeebdíh ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. 14Jesúíhwãdih biíc weh pah jʉmna, ã oyatjĩh ñi ʉʉ́bʉ́. Yeéb nihat Cristoíhwã biícdih ñi tʉ́i jʉmʉʉ́. Páant bóojeh tigaá wã naáwát. Pedro


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\