1 Thessalonians 3

1- 2Pánihna, yeebdíh bʉ́dí náhni dahwanit, yeebdíh ã enat pínah niijná, Timoteodih ñi pebhna jwĩ wah bojop be. Caán jwĩ ʉ́ʉd panihni, weemdíh pej jʉmni, Cristoíh tʉ́ini doonádih ãpĩ́ naáwáp jĩ. Diosjeh caandíh ã wahachah, weemdíh bʉ́dí ã teo wáacap jĩ. Pánihna, yeebdíh ã bohéát pínah niijná, ñi pebhna caandíh wahniji, Atenas tʉ́tchiboó biícjeh wã páñap jĩ. 3Jesúsdih ñi jepahatji jíib bita yeebdíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, Diosdih ñi cádahcat pínah niijná, yeebdíh wã bohéát tʉ́ʉtʉp jĩ. “Jesucristodih jwĩ jepahachah, jwĩ tʉ́ʉt nʉʉmátdih íijnit, ã́ihwã nihcannitboó jwiítdih yeejép ĩ chãjbipna caá”, jwĩ niíj jéihna caá. 4Ñijeéh jʉmna, páant jwĩ yapat pínahdih dawá láa yeebdíh jwĩ naáwáp jĩ. Bʉʉ jwĩ naáwátji pah ã yapatdih ñi jéihna caá. 5Pánihna, ded pah ñi jʉmatdih bʉ́dí jéihíhna, Timoteodih wã wahap jĩ. “Nemépwã ĩ maáh queétdih ã yee naáwáchah, ¿queétboó caandíh yehna ĩ niijná niít? Yehna ĩ niijcáh, nihat conboó jwĩ bohéát bʉ́dí jwĩ tewatji bʉʉdní ã jʉmbipna caá”, wã niíj jenah joyóp jĩ. 6Bʉʉ Timoteo, ñi pebhboó jʉibíniji, ã jwʉ́ʉb jʉyʉ́p jĩ. Jwʉ́ʉb jʉinít, “Nihat Tesalónica tʉ́tchidih moón meemdíh bʉ́dí ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtʉp be. Queét Dios naáwátdih tʉ́i joiná beé ĩ chãjap be. Tʉ́i joinít, Diosdih bʉ́dí oinit, ĩ míic tʉ́i oina beé. Yeebdíh náhninit, bʉ́dí wẽinit, yeebdíh ĩ bidna beé. Yeéb queétdih bidnit, bʉ́dí enedih ñi bejíhat pah mʉntih, queétbʉt yeebdíh ĩ bidna caá”, weemdíh ã niíj naáwáp jĩ. 7Páant ã niíj naáwáchah, yeebdíh jwĩ náhni dahwaat ã yayáh bejep jĩ. Yeéb Dios naáwátdih jepahnit, ñi tʉ́i jʉmat doonádih joinít, bita jwiítdih yeejép ĩ chãjachah yʉhna, bʉ́dí jwĩ wẽina caá. 8Yeéb jwĩ Maáh Jesúsdih ñi tʉ́i péenachah, jwĩ́ih caolih bʉ́dí ã wẽina caá. 9Pánihna, “Paá, ma teo wáacatjĩh queét Jesúsdih ĩ tʉ́i péeatdih jéihna, bʉ́dí wã wẽina caá. Páant weemdíh ma weñaat ã tʉ́ina caá”, Diosdih wã niijná caá. 10Pánih wẽinit, yeó jáap, cheibʉt Diosdih bʉ́dí jwĩ ʉʉ́bhna caá, yeebdíh enat tʉ́ʉtna, jwiítdih ã wahat pínah niijná. Yeéb Jesúíhwã ded pah ñi tʉ́i chãjat pínahdih beh joyát yeebdíh páantjeh ã jʉdhdʉchah, ñi pebhna jwʉ́ʉb bohénadih jwĩ bejíhna caá. 11Yeebdíh jwʉ́ʉb enedih jwĩ bejat pínah niijná, Satanás ã jãhat panihatdih ĩ yohat pínahdih jwĩ íip Diosdih, jwĩ Maáh Jesucristodihbʉt bʉ́dí jwĩ ʉʉ́bhna caá. 12Pánih ʉʉ́bhna, jwĩ Maáh yeebdíh ã teo wáacat pínahdih jwĩ ʉʉ́bhna caá, chah míic oinit, nihatdihbʉt ñi oyat pínah niijná. Pánihna, yeebdíh bʉ́dí jwĩ oyat pah mʉntih, yeebbʉ́t biíc yoobó ñi oyat pínahdih wã náah yacna caá. 13“Paá, queétdih ma tʉ́i teo wáacá, ma weñat pínahdihjeh ĩ chãjat pínah niijná”, jwĩ niíj ʉʉ́bhna caá. Páant ã teo wáacachah, jwĩ Maáh Jesucristo nihat ã́ihwãjeéh jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhnit, Jesús jwĩ íip Diosdih nin pah ã niíj naóhbipna caá: “Queét tʉ́init ĩ jʉmʉchah, queétdih dedé peéh chãjat pínah ã wihcan caá”, ã niijbípna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\