1 Thessalonians 5:8

8Obohjeéhtih, jwiít baabáp panihipboó jʉmnitdih Dios naáwátdih tʉ́i jenah joyát caá náahap. Ã weñat pínahdih jenah joinít, yeejép chãjcat caá náahap. Soldado míic mawadih bejna, ĩtah wao chá páha páahnit, ã́ih bácahdih jãhat pínah niijná, ĩtah chóodihbʉt ã́ih tacamant ãpĩ́ dʉoná caá. Pánihna, soldado ã míic jãhat pah, jwiít Jesúíhwãdihbʉt míic jãhat caá náahap. Obohjeéhtih, jwĩ́ih bácahdihjeh pohba jãhatdih niijná wã chãjcan caá. Jwĩ́ih caolihdih jãhatdih niijná caá wã chãjap. Nin caá jwĩ́ih caolihdih jwĩ jãhat pínah: Jesucristodih tʉ́i jenah joinít, Diosdih cã́acwãdihbʉt tʉ́i oyat caá caolihdih jãhat ã jʉmʉp. “Jesús wã yéejatdih yohnit, weemdíh ãjeéh ã ʉb bejbipna caá”, niíj jenah joyátbʉt caolih jãhat ã jʉmna caá. Pánih jãhnit panihnit jʉmna, Satanás jwiítdih ã yéejat tʉ́ʉtʉchah, caandíh jwĩ jéih yap yohna caá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More