2 Corintios 13

1Jon yeebdíh chéneji jʉibí enniji bʉʉ bejna, biíc peihcanni láa bejat tʉ́ʉt caá wã chãjap. Pánihna, ñi yéej chãj cádahna, tʉ́iniboodíh tʉ́ʉt nʉʉmnít, weemdíh ñi tʉ́i páñaá. Ñijeéh jʉmnitdih ĩ yéej chãjatdih cádahat tʉ́ʉtnit, Moisés nin pah ã niíj naóh daacátjidih ñi tʉ́i náhninaá: “Deddih ñi peéh chãjat pínah jã́tih, caán ã yéej chãjachah ennit, chénewã, biíc peihcannit ĩ enatji pahjeh ĩ naáwá naáh. Páant moonjéh ĩ naáwát tʉ́ttimah, ñi peéh chãjachah, ã tʉ́ibipna caá”, Moisés ãt niíj daacáp tajĩ. 2Ñi pebhna wã jwʉ́ʉb jʉibí láa yéej chãjnitdih nin pah wã niíj naáwáp jĩ: “Ñi yéej chãjatdih cádahnit, tʉ́iniboodíh ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́. Ñi cádahcah, jwʉ́ʉb jʉibína, wã peéh chãjbipna caá”, wã niijíp jĩ. Páant wã niijátji pah, bʉʉ ñijeéh jʉmcan yʉhna, queét páantjeh yéej chãjnitdih, yeéb nihatdihbʉt, wã jwʉ́ʉb naóhna caá. Páant bóojeh, ñi yéej chãjatdih cádahnit, tʉ́iniboodíhjeh ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́. Ñi pebhna jʉibínit, ñi cádahcatdih enna, bʉ́dí wã peéh chãjbipna caá. Yʉʉ́p wã jʉmʉchah, “ ‘Wã peéh chãjbipna caá’, niijná yʉhna, ã peéh chãjcan niít”, ñi niíj jenah joicá bojoó. 3Cristo ã naáwátdih naóh yapani wã jʉmatdih ã jʉ́ʉtat pínahdih bidna, páant wẽpép weemdíh ã peéh chãjat tʉ́ʉtʉchah enna, ñi jéihbipna caá. ¿Bʉ́dí ã wẽpatjĩh yeebdíh ã teo wáacatjidih ñi náhnican niít? .Yeéb yéej chãjnitdih ã peéh chãjat pínahbʉt biíc yoobó wẽpép ã jʉmbipna caá. 4Jwiít cã́acwã jwĩ wẽpcat pah Cristo wẽpcanni jʉmna, cruzboó ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉ̃t jĩ. Pánih wʉnna yʉhna, Dios ã wẽpatjĩh boo pʉd jʉ̃óhniji, bʉʉ páantjeh báadhni ã jʉmna caá. Cruzboó ñʉhna, wẽpcanni ã jʉmat pah weembʉ́t wẽpcanni wã jʉmna caá. Wã jenah joyátjĩhjeh yeebdíh wãta jéih teo wáaccan tagaá. Obohjeéhtih, Cristo wãjeéh jʉmna, Dios ã wẽpatjĩh yeebdíh teo wáacadih wã jʉibíbipna caá. 5Yeéb míicjeh nin pah ñi míic niíj ʉʉ́bh joyoó: “¿Ded pah wã chãjatji? ¿Yoobópdih Jesúsdih wã jenah joí niít? ¿Caán ã náah yacatdih wã tʉ́i jepah niít?” ñi míic niíj ʉʉ́bh joyoó. Caandíh yoobópdih jenah joiná, ã náah yacatdih ñi tʉ́i jepahachah, Jesús ñíih caolihboó ã jʉmna caá. Obohjeéhtih, yoobópdih caandíh jenah joicán, ã náah yacatdih jepahcan, ã́ihwã ñi nihcan caá. 6Weémboó caandíh tʉ́i jenah joiní, ã náah yacatdih jepahni wã jʉmatdih wã jéihna caá. “Weém Jesúíh caá”, niíj yeeni wã nihcan caá. Páant wã jʉmatdih yeebdíhbʉt wã jéihyaíhna caá. 7Ñi yéej chãjcat pínahdih náah yacna, Dios yeebdíh ã tʉ́i teo wáacat pínah niijná, bʉ́dí wã ʉʉ́bhna caá. Ñi pebhna jʉibínit, páant ñi yéej chãjcatdih wã enechah, weemdíh Dios yeebdíh ã peéh chãjat tʉ́ʉtcan niít. Páant ã peéh chãjat tʉ́ʉtcah, wã wẽibipna caá. Obohjeéhtih wã peéh chãjcatdih ennit, “Pablo Dios ã wẽpatjĩh queétdih peéh chãjcan, Dios ã wahni nihcan nacaá”, ñi niíj jenah joyóchah yʉhna, wã tʉ́i wẽibipna caá. Dios weemdíh ã bohé jibat tʉ́ʉtatjidih ñi jéihyat pínahdih wã náah yacna yʉhna, yeéb ñi tʉ́i chãjat pínahdih chah wã náah yacna caá. 8Ñi yéej chãjatdih cádahnit, tʉ́iniboodíh ñi tʉ́ʉt nʉʉmátdih enna yʉhna, yeebdíh wã peéh chãjachah, yoobópdih ãta nihcan tagaá. Pánihna, yoobópdih chãjíhna, yeebdíh wã bohébipna caá, Dios naáwátdih tʉ́i beh joinít, chah ñi jepahat pínah niijná. 9Yeéb Cristodih ñi tʉ́i jenah joyóchah, Dios ã wẽpatjĩh yeebdíh peéh chãjat ã náahcah, bʉ́dí wã wẽibipna caá. Pánihna, Diosdih bʉ́dí wã ʉʉ́bhna caá, ã weñat pínahdihjeh ñi tʉ́i chãjat pínah niijná. 10Dios ã wẽpatjĩh yeebdíh peéh chãjíhcan, ñi pebhna wã bejat pínah jã́tih wã daác wahna caá, yéej chãjatdih cádahnit, ñi tʉ́ʉt nʉʉ́m páñat pínah niijná. Dios ã wẽpatjĩh yeebdíh jĩ́gahaíhcan, wãpĩ́ tʉ́i bohéna caá, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. 11Bʉʉ wã ʉ́ʉdwã panihnitá, yeebdíh wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Cristodih chah jenah joinít, tʉ́inijeh ñi jʉmʉʉ́. Nin wã naóh daacátdih ñi tʉ́i jepahaá. Cristodih chah jenah joyát pínahdih ñi míic teo wáacá, biícdih tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná. Páant ñi tʉ́i jʉmʉchah ennit, Dios ñijeéh ã jʉmbipna caá. Caán jwiítdih bʉ́dí oinit, míic oyat tʉ́ʉtna, jwiít biícdih ã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtna caá. 12Jesúíhwã jʉmna, ñi tʉ́i wẽi ʉʉ́bʉ́. 13Nihat ninjĩh moón Jesúíhwãbʉt yeebdíh bʉ́dí ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. 14Yeebdíh bʉ́dí wã ʉʉ́bhna caá, jwĩ Maáh Jesucristo yeebdíh oinit, ã tʉ́i teo wáacat pínah niijná. Dios bʉ́dí ã oyatdih ñi jéihyat pínah, Tʉ́ini Espíritu ñijeéh ã jʉmat pínah, yeéb biícdih ñi tʉ́i jʉmat pínahdihbʉt wã ʉʉ́bhna caá. Pánih ʉʉ́bhnit, yeebdíh bʉ́dí wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Páant bóojeh tigaá wã naáwát. Pablo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\