2 Corintios 2

1Con láa yeebdíh enedih bejna nihna, ñi yéej chãjat peéh jʉ̃ihna, yeebdíh bʉ́dí wãta jĩ́gaha tagaá. Pánihna, Éfeso tʉ́tchiboó jʉmna, jib bejatdih jenah joinít, “Queétdih jwʉ́ʉb jĩ́gahaíhcan, ĩ pebhna wã bej jwʉhcan niít”, wã niíj jenah joyóp jĩ. 2Yeéb ñi jĩ́gahachah ennit, weembʉ́t bʉ́dí wãta jĩ́gah tagaá. Pánih míic jĩ́gahanit, jwĩta míic jéih jwʉ́ʉb weñacan tagaá. 3- 4Pánihna, ñi pebhna bej jwʉhcanjeh, ñi yéej chãjatdih ñi cádahat pínah niijná, wã daác wahap jĩ. Ñi míic ámohat pínah jã́tih bejna nihna, bʉ́dí wãta jĩ́gahap taga. Pánih bʉ́dí jĩ́gahna, jʉ̃inít, yeebdíh tíicaíhcan, yeebdíh bʉ́dí wã oyatdih ñi jéihyat pínah niijná, páant wã daác wahap jĩ. Jwĩ jwʉ́ʉb míic enna, tʉ́ʉt nʉʉmnít, tʉ́inijeh ñi jʉmʉchah enna, wã tʉ́i wẽibipna caá. Yeebbʉ́t ñi tʉ́i wẽibipna caá. “Queétboó tʉ́i jepahnit, tʉ́inijeh ĩ jʉmbipna caá”, wã niíj jenah joiná caá. 5Ñijeéh jʉmni tʉbit yéej chãjni weemdíh ã jĩ́gahanap jĩ. Yeebdíh bácah chah ãt jĩ́gahanap taga. 6Jáantjeh yeéb míic wáacnit, ã yéej chãjat peéh, caandíh bacanit, ñit jwʉ́ʉb waadát tʉ́ʉtcap wʉt jĩ. Páant ñi peéh chãjatdih náhninit, ã yéejatdih jĩ́gahna, ãt tʉ́ʉt nʉʉmʉ́p wʉt jĩ. 7Bʉʉ, ã yéejatdih quíib bʉʉdnít, caandíh ñi míic wáacapboó ñi jwʉ́ʉb waadát tʉ́ʉtʉ́. Ã jĩ́gahat yayáchah, jwĩ Maáhdih ã cádahcat pínah niijná, caandíh ñi tʉ́i teo wáacá. 8Caandíh tʉ́inijeh ñi jwʉ́ʉb pej jʉmʉʉ́, “Weemdíh ĩ tʉ́i oina caá”, wẽinit, ã niíj jenah joyát pínah niijná. 9Jã́tih yeebdíh daác wahna, “¿Wã wʉtʉchah, ĩ tʉ́i jepahmi niít?” niíj jéihíhnit, wã daác wahap jĩ. Bʉʉ ñi jepahatdih jéihna, wã wẽina caá. 10Bʉʉ caán ã yéej chãjatjidih ñit jenah joí cádahap wʉt be. Weembʉ́t wã jenah joí cádahna caá. Caán weemdíh ã yéej chãjcah yʉhna, yeebdíh teo wáacat tʉ́ʉt niijná, Cristo ã enechah, ã yéejatjidih wã jwʉ́ʉb jenah joicán niít. Páant wã jenah joicátdih ennit, yeebbʉ́t ñi jenah joí cádahbipna caá. 11Páant caán ã yéejatjidih jwiítdih jwʉ́ʉb jenah joicát caá náahap, ã tíicat yayáchah, nemépwã ĩ maáh, Satanás, ã náahat pah ã chãjcat pínah niijná. Ã yéejatjidih páantjeh jenah joiná, Satanásdih jwĩta jepah tagaá. Satanás ded pah jwiít nihatdih ã yéej chãjíhatdih jéihcannit jwĩ nihcan caá. 12Éfeso tʉ́tchimant bejni Troas tʉ́tchina jʉibínit, Cristoíh tʉ́ini doonádih wã naáwáchah, dawá ĩ tʉ́i joyóp jĩ. “Dios ã teo wáacachah, caandíh jepahnit dawá ĩ jʉmna caá”, wã niíj wẽi jenah joyóp jĩ. 13Páant wã jenah joiná yʉhna, wã ʉ́ʉd panihni Tito, ñi pebhna wã wahnidih jwãáhcan, weémboó bʉ́dí wã náhni dahwanap jĩ. Pánih náhni dahwanit, caanjĩ́h moondíh “Wã bejna caá”, niijnít, nin Macedonia baácboó caandíh bididih wã jʉ̃ʉ́wʉ́p be. 14Páant wã náhni dahwana yʉhna, Cristoíhwã jwĩ jʉmatdih jenah joinít, Diosdih bʉ́dí wã wẽina caá. Cristo Satanásdih yap yohni ã jʉmʉchah, Satanás jwiítdih ã yéej chãjat tʉ́ʉtʉchah yʉhna, Cristoíhwã jʉmna, jwiítbʉt caandíh yap yohnit jwĩ jʉmna caá. Dios nihatdih Cristoíh doonádih jwiítdih ã naáwát tʉ́ʉtʉp be, Satanásdih Cristo ã yap yohatjidih ĩ jéihyat pínah niijná. Pánihna, Cristodih jéihnit, bʉ́dí wẽinit, nihat caandíh ĩ tʉ́i jenah joiná caá. 15Cristoíh doonádih jwĩ naóh peét bejechah enna, Dios bʉ́dí wẽinit, “Wã wʉ̃ʉ́h Cristo panihnit ĩ jʉmna caá”, ã niíj jenah joiná nacaá. Biquína jwĩ naóhni tʉ́ini doonádih joinít, tʉ́i jepahnit jʉmna, iiguípna bejat déejidih Dios ã tʉ́i ʉbnit ĩ jʉmna caá. Obohjeéhtih, bitaboó, joiná yʉhna, ĩ jepahcat peéh iiguípna bejnit pínah ĩ jʉmna caá. 16Nin pah jwĩpĩ́ niíj naóh bohéna caá: “Cristodih ñi jepahcatji peéh iiguípna bejnit, tʉbit yeejép ñi tʉbaat ã yaicán niít. Obohjeéhtih, Cristodih tʉ́i jepahnit, Dioíh tʉ́ini pebhboó ñi bejechah, bʉ́dí ñi weñat ã yaicán niít”, jwĩpĩ́ niíj naóh bohéna caá. Páant, jwĩ niíj naáwáchah joinít, íijnit, biquína ĩ joííhcah yʉhna, bitaboó ĩ tʉ́i wẽi joiná caá. Obohjeéhtih, jwĩ Maáh Cristo jwiítdih ã teo wáaccah, ã́ih tʉ́ini doonádih yoobópdih jwĩ naóhcah, beh joicán, nihat ĩta wẽi joicán taga. 17Dios naáwátdih bita bohé jibnitboó, jíib náahna, yoobópdih ĩ bohécan caá. Obohjeéhtih, páant ĩ bohéát pah jwiítboó jwĩ yee bohécan caá. Dios ã naáwát tʉ́ʉtnit jʉmna, caán ã enechah jéihnit, yoobópdih jwĩpĩ́ bohéna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\