2 Corintios 3

1Bita ĩ niiját pah, “Dedé jéihcat pínah weemdíh wihcan caá”, weémboó wã niijcán caá. Yeéb weemdíh tʉ́i jéihna, “Pablowã yoobópdih ĩpĩ́ bohéna caá”, niíj jenah joinít, páant bita ĩ niíj daác wahatdih ñi náahcan caá. Yeebbʉ́t bitadih páant ñi niíj daác wahatdih wã náahcan caá. Obohjeéhtih, bitadih jéihcan, páant daác wahatdih ñita náah taga. 2Yeebdíh jwĩ bohéniji tʉ́ini doonádih joinít, ñi tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah ennit, “Dios ã teo wáacatjĩh Pablowã queétdih ĩ naáwáchah joinít, ĩ jenah joyátdih ĩt tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmʉ́p taga”, bita ĩ niíj jéihna caá. Páant niíj jéihnit, Dios ã bohéát tʉ́ʉtnit jwĩ jʉmatdihbʉt ĩ jéihna caá. 3Pánihna, jwĩ tʉ́i bohénachah, ñi tʉ́ʉt nʉʉmátji doonádih joinít, Cristo jwiítdih ã bohéát tʉ́ʉtatjidih nihat ĩ jéihna caá. Dios báadhni ã́ih Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh, yeebdíh jwĩ naáwáchah, ñi tʉ́i jepahap jĩ. Cristoíh doonádih jwĩ bohénachah joinít, ñi jwíih tʉ́ʉt nʉʉmátji doonádih bita ĩ joyóchah, yeébboó queétdih jwĩ daác wahat panihnit ñi jʉmna caá. 4“Cristo jwiítdih ã wʉn wʉ̃hatjĩh Dios ã tʉ́i teo wáacna caá”, ñi niíj jenah joyóchah jéihna, jwiítboó “Tʉ́ini Espíritu bʉ́dí ã teo wáacatjĩh Dios naáwátdih queétdih jwĩ tʉ́i bohénap jĩ”, jwĩ niíj wẽi jenah joiná caá. 5Pánih wẽinit, “Weém wã jenah joyátjĩh nindih wã jéih chãjna caá”, niijcán, “Dios ã teo wáacatjĩhjeh wã bʉʉjána caá”, wã niíj jéihna caá. 6Páant ã teo wáacatjĩh ã́ih jáap naáwát, tʉ́ini doonádih wã tʉ́i naóhna caá. Jon jã́tih Dios jeé naanádih ã daacátjidih jwĩ nʉowãdih ãt jepahat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, caán máa wʉtatdih ĩ tʉ́i jepahat pínah wẽpat queétboodíh ãt wihcap wʉt jĩ. Nin jáap naáwátboodíh jwĩ jepahat pínah niijná, Tʉ́ini Espíritu jwiítdih ã teo wáacna caá, Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. 7- 9Dios ã wʉtatdih jeé naanádih daácnit, Moisésdih ã wʉ̃hʉchah, Dios ã wẽpatjĩh Moiséíh móot bʉ́dí ãt yeh iiguíp wʉt jĩ. Moisés jeemánt ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, ã́ih móot yeh iigát ã baáj jwʉ́ʉb bejechah yʉhna, quíib ihana, queét Israel jʉimenáji caandíh ĩt jéih encap wʉt jĩ. Jon jã́tih Dios ã daácni wʉtatdih ã wʉ̃hʉchah, ãjeéh ĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná, caandíh tʉ́i jepahat ãt náahap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, ĩ tʉ́i jepahcatji peéh iiguípna ĩt bejep wʉt jĩ. Páant ĩ jepahcah yʉhna, Moisés ã naóhni wʉtat tʉ́ini ã jʉmatdih jʉ́ʉtna, Dios bʉ́dí ã yeh iigát ãt jígohop wʉt jĩ. Bʉʉ láa jáap naáwát, tʉ́ini doonádih Dios ã naáwát tʉ́ʉtʉchah, Tʉ́ini Espíritu jwĩ jepahat pínahdih ã teo wáacachah, chah tʉ́ini jʉmna, chah yeh iigát panihni ã jʉmna caá. Caán jeé naanádih ã daácni wʉtatdih jwĩ tʉ́i jepahcatji peéh iiguípna jwĩta bej taga. Caán wʉtatdih jepahcan, ãjeéh jwĩ jéih jʉmcah yʉhna, caán wʉtatdih ã wʉ̃hʉchah, Dios ã tʉ́i yeh iigát ãt jígohop wʉt jĩ. Obohjeéhtih, bʉʉ láa Jesucristoíh tʉ́ini doonádih jwĩ jepahachah, iiguípna jwĩ bejat déejidih, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmna caá. Pánihna, jáap dooná chah tʉ́ini caá ã jʉmʉp. 10Bʉʉ láa Jesucristoíh dooná jwiítdih bʉ́dí yeh iigní dée ã jʉmna caá. Obohjeéhtih, Moisésdih Dios ã daác wʉ̃hni wʉtat jwiítdih yeh iigcánni dée ã jʉmna caá. 11Caán wʉtatdih ã wʉ̃hʉchah, bʉ́dí yeh iigát maátcanjeh ãt jʉm jwʉhʉp wʉt jĩ. Pánihat pah, caán wʉtat tʉ́ini jʉmna yʉhna, bʉʉdní pínah ãt jʉmʉp tajĩ. Obohjeéhtih, Jesucristoíh tʉ́ini doonáboó ã bʉʉdcán niít. Bʉ́dí yeh iigát ã jʉmʉchah yʉhna, máa wʉtatji bʉʉdní pínah ãt jʉmʉp tajĩ. Pánihna, bʉʉdcánni pínah jáap doonádih ã wʉ̃hʉchah, chah bʉ́dí yeh iigát dée ã jʉmna caá. 12- 13Moisés ã́ih móot yeh iigát ã baáj jwʉ́ʉb bejechah, yégueh chóojĩh ãt jãhap wʉt jĩ, queét Israel jʉimená ĩ encat pínah niijná. Obohjeéhtih, jwiítboó nin bʉʉdcánni dooná chah iigní dée ã jʉmʉchah jéihna, tíiccanjeh, yoobópdih jwĩ naóhna caá. 14Queét Diosdih joííhcan, ĩ́ih jenah joyátdih jãhat dée ã jʉmʉchah, Moisés ã daacátjidih ĩt beh joicáp wʉt jĩ. Bʉʉ páantjeh caán daacátjidih ĩ en naáwáchah joiná yʉhna, biíc yoobó ĩ jéih beh joicán caá. Cristodih jwĩ jepahachahjeh, caán jãhat déedih ã yohna caá. 15Yeebdíh wã jwʉ́ʉb naóhna caá. Bʉʉbʉt queét Israel jʉimená jwĩ Maáh Cristodih jepahcan, Moisés ã daacátjidih páantjeh ĩ beh joicán caá. 16Obohjeéhtih, det jwĩ Maáhdih jepahnitdih caán daacátjidih Jesúsboó ã tʉ́i beh joyána caá. 17Jwĩ Maáhdih jepahnitdih Tʉ́ini Espíritu ã jʉmna caá. Pánihna, jwiít Tʉ́ini Espíritu jʉmnitdih Diosboó wẽi ennit, “Queét yéejat peéh chãjat wihcannit caá”, ã niijíchah joinít, “Moisés ã wʉtatjidih jwĩ tʉ́i jepahcatji peéh jwiítdih ã wihcan niít”, jwĩ niíj jéihna caá. Pánih jʉmna, jãhat dée wihcah, Diosdih tʉ́i jéihnit, jwĩ ʉ́ʉm ʉʉ́bhcan caá. 18Jwiít Cristoíhwã móot jãhat dée wihcan, “Caánboó chah tʉ́ini caá”, jwĩpĩ́ niíj jenah joiná caá. Páant niíj jenah joinít, ã weñat pínahdihjeh chãjna, caán ã jʉmat pahjeh jʉmat tʉ́ʉt niijná, yeó jáap jʉmat pah tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmná caá jwĩ chãjap. Jwiítdih Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacachah, jwĩ tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmná caá. Pánih tʉ́inidih jwĩ tʉ́ʉt nʉʉmʉ́chah ennit, “Queét chah tʉ́i jenah joiná caá ĩ chãjap”, bitaboó jwiítdih ĩ niíj jenah joibípna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\