2 Corintios 4

1Tʉ́ini Espíritu teo wáacni jʉmna, Dios weemdíh oinit, ã́ih jáap tʉ́ini doonádih ã bohé jibat tʉ́ʉtʉp jĩ. Pánih bohéna, bita weemdíh yeejép ĩ chãjachah, jĩ́gahna yʉhna, wã bohé cádahcan caá. 2Ded pah wã bohéátdih nihat ĩ jéihyat pínah niijná, wãpĩ́ bih bohécan caá. Nihat joinít ĩ tʉ́i beh joyát pínah niijná, yeecanjeh, ã́ih tʉ́ini doonádih yoobópdih wãpĩ́ bohéna caá. Dios weemdíh wẽi ennit, “Pablo ã tʉ́i bohéna caá”, ã niijná caá. Bitabʉt wã bohénachah joinít, biíc yoobó ĩpĩ́ niijná caá. 3Obohjeéhtih, bita iiguípna bejnit pínah jʉmna, jãhat dée ã jʉmʉchah, wã bohéátdih ĩ beh joicán caá. 4“Cristo chah tʉ́ini Maáh ã jʉmna caá”, jwĩ niíj bohénachah, Diosdih jéihcannit ĩ maáh, Satanás queétdih ã beh joyát tʉ́ʉtcan caá. Ã́ih yeh iigátdih jãhat dée pah caá queétdih ã chãjap. Dios ded pah ã jʉmatdih Cristojeh cã́acwãdih ã tʉ́i beh joyána caá. Caán Cristo Dios yoobát caá. 5Pánih bohéna, “Weemdíh ñi weñeé”, niijcánjeh, “Jwĩ Maáh Jesucristoboodíh ñi weñeé”, wãpĩ́ niíj naóh bohéna caá. Jwiít Jesúsdih oina, ñi maáh dée nihcan, yeebdíh teo wáacnitjeh caá jwĩ jʉmʉp. 6Jon jã́tih Dios nihatdih chãjna, “Dʉpʉ́napboó yeh iigát ã jʉmʉ naáh”, ãt niijíp wʉt jĩ. Caanjéh jwĩ́ih caolihdih yeh iigát dée ã jʉmat tʉ́ʉtna caá. Pánihna, Cristo, chah tʉ́ini ã jʉmatdih jéihna, Dios biíc yoobó tʉ́ini ã jʉmatdihbʉt jwĩ jéihna caá. 7Weémboó wẽpcanni, oboh jʉmni wáam dah dée wã jʉmʉchah yʉhna, Jesucristoíh tʉ́ini doonádih wã bohé jibat pínah niijná, Dios weemdíh ã ñíwip jĩ. Oboh jʉmni wáam dah diítboó chah tʉ́inidih jwĩpĩ́ yac ámohat dée wã bíbohna caá. Caán tʉ́ini doonádih wã naáwáchah joinít, cã́acwãboó ĩ tʉ́ʉt nʉʉmná caá. “Oboh jʉmni, wẽpcanni wã jʉmʉchah yʉhna, Diosboó chah wẽpni jʉmna, bʉ́dí ã teo wáacachah, ĩ tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmʉ́p be”, wã niíj jéihna caá. Bitabʉt, wẽpcanni wã jʉmatdih jéihna, “Dios ã wẽpatjĩh ĩ tʉ́ʉt nʉʉmʉ́p be”, biíc yoobó ĩ niíj jéihna caá. 8Biquí láana weemdíh tʉbit ĩ jʉ̃ihñʉchah yʉhna, Jesúíh tʉ́ini doonádih wã naóh cádahcan caá. Biíh láa ded pah Dios ã weñat pínahdih jéihcanjeh, “¿ded pah wã chãjbi?” niijnít, bʉ́dí wã jenah joiná caá. Pánih bʉ́dí jenah joiná yʉhna, weemdíh ã teo wáacachah, caandíh wã tʉ́i jenah joí cádahcan caá. 9Biíh láa bita weemdíh eníhcan, Jesúíh tʉ́ini doonádih wã naáwát peéh, yeejép ĩ chãjna caá. Páant yeejép ĩ chãjachah yʉhna, weemdíh cádahcanjeh, Dios ãpĩ́ teo wáacna caá. Biíh láa ĩ wʉn mao jwejni yʉhna, ã teo wáacachah, booni páantjeh wã jʉmna caá. 10- 11Nin baácboó Jesús ã jʉm jwʉhʉchah, cã́acwã caandíh ĩt mao yohop wʉt jĩ. Pánihna, weembʉ́t nin baácboó jʉm jwʉhna, Jesúsdih ĩ mao yohatji pahjeh, ã́ih tʉ́ini doonádih wã naóh jibat peéh, weemdíhbʉt ĩ mao yohíhna caá. Obohjeéhtih, Jesucristo weemdíh ã tʉ́i wapachah, wã báadh jwʉhna caá. Páant weemdíh ã teo wáacachah enna, “Jesúsboó báadhni, chah wẽpni ã jʉmna caá. Caanjéh tigaá Pablodih wapni”, nihat cã́acwã ĩ niíj jéihna caá. 12Weemdíh ĩ mawíhichah yʉhna, yeébboó wã naóhni doonádih joinít, Jesucristodih jepahna, Diosjeéh páantjeh ñi tʉ́i jʉmbipna caá. 13Tʉbit yeejép yapna yʉhna, Jesucristodih wã tʉ́i jenah joí cádahcan niít. Jon jã́tih Davidbʉt yeejép ã yapachah, nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Diosdih tʉ́i jenah joinít, ded pah ã naáwátdih wã naóh yapanap be”, ãt niíj daacáp tajĩ. Ã tʉ́i jenah joyát pah mʉntih weembʉ́t jwĩ Maáhdih tʉ́i jenah joinít, ã́ih tʉ́ini doonádih wãpĩ́ naóh yapana caá. 14Pánihna, Jesúíh tʉ́ini doonádih wã naáwát peéh bita weemdíh ĩ mao yohochah yʉhna, caandíh wã tʉ́i jenah joí cádahcan niít. “Jesucristoíh jʉmna, caandíh jwʉ́ʉb booaniboó weemdíhbʉt ã jwʉ́ʉb booabipna caá. Pánih booanit, weemdíh ñijeéh ã jʉmʉpboó ã waadát tʉ́ʉtbipna caá”, wã niíj jéihna caá. 15Páant ã chãjat pínahdih jéihnit, yeebdíh teo wáacat tʉ́ʉt niijná, yeejép yapna yʉhna, wãpĩ́ bohéna caá. Wã bohéátdih dawá ñi joyóchah, yeebdíh oinit, Dios dawá iiguípna bejnit déejidih ã tʉ́i ʉbna caá. Pánihna, dawá caandíh “Tʉ́ina caá, Paá”, ĩ niíj wẽi naóhbipna caá. 16Páant jwiítdih ã chãjat pínahdih náhninit, bʉ́dí wẽina, Jesúíh tʉ́ini doonádih wã yabh naóhcan caá. Yeó jáap jʉmat pah wĩ́ih bácah ã wẽpca jʉ̃ʉ́wʉ́chah yʉhna, caandíh chah tʉ́i jenah joiná caá wã chãjap. 17Nin baácboó jwĩ jʉm jwʉhʉchah, yeejép jwĩ yapatdih bʉ́dí wã jenah joicán caá. Obohjeéhtih, Dios pebhboó jwĩ jʉibínachah, yeejép yapat wihcah, chah tʉ́i wẽinit jwĩ jʉmat pínahdih wã tʉ́i jenah joiná caá. 18Nin baácboó jʉm jwʉhna, dedé jwĩ enni bʉʉdní pínahjeh caá. Obohjeéhtih, Dios pebhboó jʉmnidih bʉʉ jwĩ jéih encah yʉhna, ã bʉʉdcán niít. Pánihna, nin baácboó jwĩ ennidih bʉ́dí jenah joicánjeh, Dios pebhboó ded pah jwĩ jʉmat pínahdih wã tʉ́i wẽi jenah joiná caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\