2 Corintios 6

1Dios yeebdíh bʉ́dí oinit, teo wáacna, ñi yéejat peéh ãt yoh wʉ̃hʉp taga. Jwiít, yeebbʉ́t Diosdih teo wʉ̃hnit jʉmna, nindih yeebdíh wã naóhna caá: Ã́ihwã jʉmna, yeebdíh wã bohéátjidih ñi tʉ́i jepahaá. “Wã jepahna caá”, niijná yʉhna, ã náahat pah chãjcan, dedé pínah ãta nihcan tagaá. Dios ã oyatdih yap yohnitjeh ñita jʉm tagaá. 2Jon jã́tih Dios naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Wã náahni yeó jáap yeebdíh bʉ́dí oina, ñi ʉʉ́bátdih jepahnit, wã teo wáacap jĩ. Pánih teo wáacnit, yeebdíh wã tʉ́i ʉbʉp jĩ’, Dios ã niijná caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. Bʉʉ caá ã náahni yeó jáap ã jʉmʉp. Bʉʉ yeebdíh ã tʉ́i ʉbat pínah niijná, caandíh jepahat caá náahap. 3“Bita wã bohéátdih ĩ jepahcan niít”, niijná, dedé yeejép chãjcan, yeejép wãpĩ́ wéhecan caá. 4Tʉ́inijeh wãpĩ́ jʉmna caá, “Pablo Dios ã weñat pínahdihjeh chãjna, caandíh tʉ́i teo wʉ̃hni ã jʉmna caá”, cã́acwã weemdíh ĩ niiját pínah niijná. Dawá láa bita weemdíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, weémboó íijcanjeh wã jʉmna caá. Dawá láa moh yéejna yʉhna, wã bohé cádahcan caá. 5Nin pah caá yeejép wã yapap: Cã́acwã weemdíh ĩ mawachah; nemat mʉʉ́boó ĩ nemechah; dawá íijnit, míic wáac jʉinít, ĩ mao yohat tʉ́ʉtʉchah, yeejép wã yapap jĩ. Weém bʉ́dí teona; quíib chei tʉbʉchah yʉhna, ʉ̃oca daa jʉ̃óhna; nʉʉgʉ́p wʉnna, yeejép wã yapap jĩ. 6Ií náah chãjatdih jenah joicán, wã tʉ́i jʉmna caá. Yeebdíh teo wáaquíhna, jwĩ maáíh tʉ́ini doonádih tʉ́i jenah joinít, íijcanjeh, wã tʉ́i bohénap jĩ, ñi tʉ́i beh joyát pínah niijná. Yeebdíh tʉ́i oinit, wã bohénachah, Tʉ́ini Espíritu yeebdíh ã teo wáacatjĩh ñi tʉ́i jepahap jĩ. 7Ã́ih tʉ́ini doonádih naóhna, yeecanjeh, Dios ã wẽpatjĩh wã bohénachah enna, caandíh teo wʉ̃hni wã jʉmatdih ñi tʉ́i jéihna caá. Yoobópdih Dios ã weñat pínahdih chãjna, “Pablo yeejép chãjni caá”, cã́acwã weemdíh ĩ jéih niijcán caá. “Dios ã náahat pah, tʉ́inijeh ñi jʉmʉʉ́”, bitadih wã niijíchah, wã tʉ́i jʉmatdih enna, “Pablo yee bohéna caá ã chãjap”, ĩ jéih niijcán caá. 8Biquína weemdíh ĩ tʉ́i wẽi enechah, bita ĩ wẽi encah yʉhna, biquína ĩ wẽi naáwáchah, bita yeejép ĩ naáwáchah yʉhna, wã joyáh bojna caá. Yoobópdih wã bohénachah yʉhna, biquína “Pablo yee bohéni caá”, ĩ niíj naóh yacna caá. 9Nihat cã́acwã ĩ enepboó wã bohénachah, weemdíh jéihna yʉhna, biquína weemdíh enah bojnit, “Oboh jʉmnijeh caá”, ĩ niijná caá. Bita weemdíh ĩ mawachah yʉhna, wã báadh jwʉhna caá. Ĩ mao yohat tʉ́ʉtʉchah yʉhna, páantjeh wã jʉm jwʉhna caá. 10Biquí láana jĩ́gahna yʉhna, Cristoíh jʉmna, páantjeh wã wẽina caá. Moh yéejni jʉmna yʉhna, bitadih tʉ́ini doonádih bohéna, queétdih bʉ́dí jíib jʉmni wʉ̃hat dée pah caá wã bohénap. Biíh pah bóonadih bíbohcan yʉhna, Cristoíh jʉmna, bʉ́dí bíbohni dée pah wã wẽina caá. 11Yeéb Corinto tʉ́tchidih moondíh bʉ́dí oina, ʉ́ʉmcan, tíiccanjeh, ded pah yeebdíh bʉ́dí wã náah yacatdih wã tʉ́i naóh daác beedánap be. 12- 13Yeéb wã weh panihnit ñi jʉmʉchah, oinit, yeebdíh wã naóhna caá. Yeebdíh wã oi cádahcan caá. Obohjeéhtih, yeébboó weemdíh ñi oi cádahap jĩ. Pánihna, yeebdíh bʉ́dí wã oyat biíc yoobó weemdíhbʉt ñi jwʉ́ʉb oyoó. 14Yeéb Jesucristoíhwã ã́ihwã nihcannitboodíh ñi pej jʉmca bojoó. Tʉ́i pej jʉmnit pínah nihcan caá. Nindih ñi tʉ́i jenah joyoó: Ded Jesúsdih jepahni, tʉ́inidih ãpĩ́ chãjíhna caá. Obohjeéhtih, Jesúsdih jepahcanniboó, yeejépdih ãpĩ́ chãjna caá. Pánih jʉmna, biícdih ĩ jéih jʉmcan caá. Yeejép chãjni tʉ́i chãjíhniboodíh ã yéejabipna caá. Tʉ́i chãjíhni yeejépdih ã jéih yap yohcan niít. Ded Jesúíh jʉmna, ã naáwátdih ãpĩ́ tʉ́i jenah joiná caá. Obohjeéhtih, Jesúíh nihcanniboó nemépwã ĩ maáh ã naáwáchah joinít, ded pah Dios ã jʉmatdih ã jéihcan caá. Queét chénat pah ĩ jenah joyát mácah ã jʉmna caá. Pánih jʉmna, ĩ jéih míic pej jʉmcan caá. 15Jesucristo Satanásjĩh mácah míic ĩ jenah joyát ã jʉmʉchah, ĩ jéih míic pej jʉmcan caá. Biíc yoobó Jesúíhwã Satanáíhwãjĩhbʉt mácah míic ĩ jenah joyát ã jʉmʉchah, biícdih ĩ jéih jʉmcan caá. 16Dios páantjeh jʉmni caá. Jwiít ã́ihwã jʉmna, caandíhjeh wẽinit, jwĩ jepahna caá. Biíhdih wẽinit, jepahna, ãta tʉ́ican tagaá. Jwiít Jesúíhwã ã́ihwã nihcannitdih pej jʉmna, ĩ wẽi jepahnidih jwiítbʉt jwĩ wẽi jepahat dée ã tobohna caá. Pánih jʉmna, yeéb Jesúíhwã, Jesúíhwã nihcannitdih ñi pej jʉmca bojoó. Dios báadhni jʉmna, jwiít Jesúíhwã biícdih, ã́ih mʉʉ pánihnit jwĩ jʉmna caá. Jon jã́tih ã naáwátdih naóh yapanit nin pah ĩt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Weémboó queétdih tʉ́i pej jʉmna, ĩ maáh wã jʉmbipna caá. Queétboó wĩ́ihwã jʉmna, weemdíhjeh ĩ wẽibipna caá’, Dios ã niijná caá”, ĩt niíj daacáp tajĩ. 17Bita naóh yapanitbʉt nin pah ĩt jwʉ́ʉb niíj daacáp tajĩ: “ ‘Wĩ́ihwã nihcannitdih ñi cádahaá. Queétdih ñi pej jʉmca bojoó. Ií náah ĩ chãjat déedih yeébboó ñi chãjca bojoó. Páant ñi cádahachah, weémboó yeebdíh wã wẽi enbipna caá. 18Pánih wẽi ennit, ñi íip wã jʉmbipna caá. Yeébboó wã weh ñi jʉmbipna caá’, Chah Wẽpni Maáh ã niijná caá”, ĩt niíj daacáp tajĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\