2 Corintios 9

1Judea baácdih moón Jesúíhwã moh yéejnitdih teo wáacat tʉ́ʉt niijná, dinerodih wahat pínahdih yeéb jã́tih ñitát jéih tagaá. Pánih jéihnit ñi jʉmʉchah, bainíjeh wã jwʉ́ʉb naóh daác wahna caá. 2Yeéb bitadih bʉ́dí ñi teo wáaquíhatdih jéihnit, nihat Macedonia baácdih moón Jesúíhwãdih bʉ́dí niíj wẽi naóhna beé wã chãjap be. “Queét Acaya baácdih Corinto tʉ́tchidih moón Jesúíhwãboó con jópchi Judea baácdih moondíh bʉ́dí teo wáaquíhat ĩ jenah joí jwíihip jĩ”, wã niijíp be. Páant wã wẽi naáwáchah joinít, queétbʉt Jesúíhwã moh yéejnitdih bʉ́dí teo wáaquíhat ĩ jenah joiná caá. 3Dinerodih ñi ámohochah, ĩ teo wáacat pínah niijná, nit biíc peihcannit jwĩ ʉ́ʉdwã panihnitdih bʉʉ ñi pebhna wã wahna caá. Páant ĩ teo wáacachah, weémboó ñi pebhna wã jʉibínachah, ñi wʉ̃h wáac pã́ini dinerodih ennit, yeebdíh wã naáwátji biíc yoobó ã jʉmatdih nihat ĩ jéihbipna caá. 4Biquína nin Macedonia baácdih moón wãjeéh ñi pebhna ĩ jʉibínachah, ñi wʉ̃hat pínah dinerodih ñi bíboh pã́icah, wã naáwátji biíc yoobó ñi chãjcatdih enna, bʉ́dí wãta tíic tagaá. Yeebbʉ́t bʉ́dí ñita tíic tagaá. 5Yeebdíh ĩ teo wáacat pínah niijná, Titowãdih ñi pebhna wã bej páñat tʉ́ʉtna caá. “Moh yéejnitdih jwĩ teo wáacat tʉ́ʉt niijná, nin pah bóo jwĩ wʉ̃h wáacbipna caá”, ñi niijníji dinerodih ñi tʉ́i bíboh páñat pínah niijná, ĩ jéih teo wáacbipna caá. Páant ñi wʉ̃h wáac páñachah, ñi pebhna wã jʉibínachah, yeebdíh jwʉ́ʉb wʉ̃hat tʉ́ʉtat ã wihcan niít. Pánihna, ñi wẽi wʉ̃hat pínahdih ñi tʉ́i bíboh páñaá. 6Nindih ñi tʉ́i náhninaá: Ded daocánnibitjeh ã momochah, daocánnijeh ã ʉbbipna caá. Obohjeéhtih, dawá momniboó dawá ã ʉbbipna caá. Páant ã chãjat dée pah, moh yéejnitdih teo wáacna, jwĩ́ih dinerodih oinit, bainíjeh jwĩ wʉ̃hʉchah, Diosboó jwiítdih bainíjeh ã wʉ̃hbipna caá. Obohjeéhtih, tʉ́i wẽinit, bʉ́dí jwĩ wʉ̃hʉchah, Dios jwiítdihbʉt chah bʉ́dí ã wʉ̃hbipna caá. 7Yeéb ñíih dinerodih ñi wʉ̃h wáacachah, tʉ́i jenah joí, “Nin pah bóo caá weemdíh jwĩ Maáh ã wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp”, niíj jenah joinít, ñíih dinerodih oicanjeh, wẽi wʉ̃hat caá náahap. “Bita weemdíh ĩ wʉ̃hat tʉ́ʉtʉchah, páant bóojeh caá wã wʉ̃hʉp”, niijcánjeh wʉ̃hat caá náahap. Bita ĩ niiját pínahdih jenah joicánjeh wʉ̃hat caá náahap. Páant, ñi tʉ́i wẽi wʉ̃hʉchah, Diosboó yeebdíh ã wẽi enbipna caá. 8Ñi náahat chah Dios yeebdíh ã wʉ̃hbipna caá, ñi bíbohatjĩh bitadih ñi tʉ́i teo wáacat pínah niijná. Páant ã wʉ̃hʉchah, chah dawádih ñi jéih teo wáacbipna caá. 9Jon jã́tih David nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Ded tʉ́iniboó moh yéejnitdih ã tʉ́i wẽi wʉ̃hna caá. Páant ã wʉ̃hʉchah, Dios caandíh ã jwʉ́ʉb wʉ̃hbipna caá, páantjeh bitadih ã jwʉ́ʉb tʉ́i teo wáacat pínah niijná”, ãt niíj daacáp tajĩ. 10- 11Dios jwĩ momat pínah, jwĩ jeémát pínahdihbʉt wʉ̃hni, bitadih ñi wʉ̃hat pínahdihbʉt yeebdíh bʉ́dí ã wʉ̃hbipna caá. Páant ã wʉ̃hʉchah, bitadih chah ñi jéih teo wáacbipna caá. Dios yeebdíh chah ã wʉ̃hʉchah, yeébboó tʉ́i wẽinit, queét Judea baácdih moón moh yéejnitdih ñi wʉ̃hnidih jwiítdih ñi wʉ̃h yapaat tʉ́ʉtna caá. Páant ñi wẽi wʉ̃hʉchah enna, queét nihat Diosdih wẽinit, “Queét jwiítdih ĩ teo wáacat tʉ́ina caá, Paá”, ĩ niíj wẽi naóhbipna caá. 12Tʉ́i wẽi wʉ̃hnit, Jesúíhwãdih bʉ́dí ñi teo wáacna caá. Páant ñi teo wáacachah, dawá Diosdih bʉ́dí ĩ wẽi naóhbipna caá. 13Páant ñi tʉ́i wẽi wʉ̃hʉchah enna, yeéb Jesúíhwã ñi jʉmatdih nihat cã́acwã ĩ jéihbipna caá. Bita Jesúíhwã ñi tʉ́i chãjatjidih ennit, “Paá, queétboó Jesúíh tʉ́ini doonádih naóhnitjeh nihcan, tʉ́i jepahnit caá. Pánih jʉmna, jwiítdih, bita míihwãdihbʉt teo wáacat tʉ́ʉt niijná, jwiítdih tʉ́i wẽinit ĩ́ih dinerodih ĩt wahap taga. Páant ĩ jʉmatdih meemdíh bʉ́dí jwĩ wẽina caá”, ĩ niíj wẽi naóhbipna caá. 14Queét Judea baácdih moón yeebdíh jenah joinít, bʉ́dí oina, nin pah ĩ niíj wẽi naóhbipna caá: “Paá, queétdih bʉ́dí oinit, ma tʉ́i teo wáacachah, queét jwʉh jwiítdihbʉt bʉ́dí oinit, ĩ tʉ́i teo wáacap be. Pánihna, jwiít nihatdih bʉ́dí oinit, ma teo wáacatdih tʉ́ina caá”, ĩ niijbípna caá. 15Dios bʉ́dí oinit, teo wáacat tʉ́ʉt niijná, jwiítdih wʉn wʉ̃hnit, ã tʉ́i ʉbat pínah niijná, ã wʉ̃ʉ́h Jesúsdih ãt wah deyajip taga. Pánih wahna, chah tʉ́ini ã chãjatjidih jenah joinít, “Bʉ́dí ma teo wáacatdih tʉ́ina caá, Paá”, caandíh jwĩ wẽi niíj jĩíh.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\