2 San Pedro 2

1Jon jã́tih jwĩ déewã judíowã yʉhna, biquína “Dios naáwátdih naóh yapanit caá”, niíj yeenit ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Páant ĩ jʉmatji pahjeh mʉntih, bʉʉbʉt ñijeéh jʉmnit biíc yoobó yeenit ĩ jʉmbipna caá. Queét yoobópdih bohénit pah jʉmna yʉhna, ĩ yee bohébipna caá. Pánih bohéna, Cristoíh tʉ́ini doonádih ĩ yéejabipna caá. “Cristo ã tʉ́i ʉbnit jwĩ jʉmna caá”, niijná yʉhna, “Caán jwĩ Maáh caá”, niíj jenah joicán, ã wʉtatdih ĩ jepahcan niít. Páant ĩ yee bohéát jíib, waícanjeh Dios queétdih peéh chãjnit, iiguípna ã wahbipna caá. 2Páant ĩ yee bohénachah joinít, yeejép ĩ chãjat pah mʉntih, dawá Jesúíhwã biíc yoobó yeejép ĩ chãjbipna caá. Páant yeejép ĩ chãjachah ennit, bitaboó tʉ́ini doonádih yeejép ĩ wéhebipna caá. 3Dawá bií déedih náahna, ĩ bohéát jíib bʉ́dí jíib waadánit, ĩ jenah joyátjĩhjeh yeebdíh ĩ yee bohébipna caá. Páant ĩ yee bohéátji jíib Dios jon jã́tih queétdih peéh chãjat pínahdih ã jenah joyát pahjeh, iiguípna ã wahbipna caá. 4Jon jã́tih Dios yeejépwãdih ã peéh chãjatjidih ñi tʉ́i náhninaá. Caandíh jepahcannit ángelwã ĩ jepahcatji jíib, iiguípna yohnit, dʉpʉ́ni tólihboó queétdih ãt nemep wʉt jĩ. Pánihna, péeni yeó jáapdih queétdih bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá. 5Pánihat pah mʉntih, Noéji jʉm láa Diosdih náahcannitdih peéh chãjna, nihat queét yeejépwãdih pobyitjĩh ãt mawap wʉt jĩ. Queét ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná, Noé queétdih ãtih bohénap wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, ĩ jepahcatji jíib Dios queétdih ãt peéh chãjap wʉt jĩ. Pánihna, Noéwãdihjeh Dios ã tʉ́i ʉbʉchah, queét ocho cã́acwãbitjeh ĩt tʉ́i yapap wʉt jĩ. 6Pánihat pah mʉntih, Sodoma tʉ́tchidih moón Gomorra tʉ́tchidih moondíhbʉt peéh chãjnit, iigátjĩh ãt cáo beedánap wʉt jĩ. Pánih peéh chãjna, tʉ́ttimah jʉmnit yeejépwãdihbʉt ã peéh chãjat pínahdih jéihyana ãt chãjap wʉt jĩ. 7Obohjeéhtih, Lotdihjeh ãt tʉ́i ʉbʉp wʉt jĩ. Lot tʉ́ini jʉmna, Sodoma tʉ́tchidih moón Dios ã wʉtatdih yap yohnit, tʉbit yeejép ĩ chãjachah enna, bʉ́dí ãt jĩ́gahap wʉt jĩ. 8Caán tʉ́ini Lot queét tʉ́icannitjeéh jʉmnit, yeó jáap jʉmat pah yeejép ĩ chãjachah ennit, yeejép ĩ wéhenachah joinítbʉt, bʉ́dí ãt jĩ́gahap wʉt jĩ. 9Pánihna, Noéji, Lotjidihbʉt Dios ã tʉ́i ʉbatjidih náhnina, bʉʉ láabʉt biíc yoobó ã tʉ́i ʉbat pínahdih jwĩ jéihna caá. Ã́ihwã yeejép ĩ yapachah ennit, jwĩ Maáh queétdih ã tʉ́i teo wáacbipna caá. Yeejépwãboodíh nemat tólih panihipboó nemnit, peéh chãjna caá ã chãjap. Péeni yeó jáapdih, queét ã nemnitjidih iiguípna ã yoób yohbipna caá. 10Bita yeejépwã ĩ en ñinahat pahjeh chãjnit, Diosdih yap yohnitdih chah ã peéh chãjbipna caá. Páant yeejép chãjnit, ñijeéh jʉmnit yeebdíh yee bohénit ĩ jʉmna caá. Pánih jʉmnit, ʉ́ʉmcan, tíiccan, “Bita chah wã jéihna caá”, niíj jenah joinít caá. Pánih jʉmna, ángelwãdih yeejép ĩpĩ́ naóhna caá. 11Obohjeéhtih, ángelwãboó queét yee bohénit chah wẽpnit jʉmna yʉhna, Dios ã pebh ñʉhnit, tʉ́icannit ángelwãdih ĩpĩ́ naóh yaccan caá. 12Queét yee bohénitboó nʉñʉ́pwã dée pah jenah joicánnit ĩ jʉmna caá. Jiaboó jwĩpĩ́ bid jʉí maonit panihnit ĩ jʉmna caá. Jenah joicán, ĩ náahat pahjeh ĩ chãjna caá. Ĩ jéihcannitdih deohnit, yeejép ĩ wéhena caá. Páant ĩ jʉmʉchah, nʉñʉ́pwãdih jwĩ mawat pahjeh mʉntih, Dios queétdih iiguípna ã yohbipna caá. 13Queét bitadih yeejép ĩ chãjatji jíib Dios queétdih ã peéh chãjbipna caá. Yeó jáapdih cã́acwã queétdih ĩ enechah yʉhna, tíiccanjeh, bʉ́dí yeejép ĩpĩ́ wẽi chãjna caá. Yeebjéh ñi tʉ́i wẽi jeéméchah, queét yeejépwãbʉt waadnít, ĩpĩ́ chãjat pah tíic náah jʉmnidih chãjna, ñi wẽi jeémátdih ĩ yéejana caá. 14Yaádhdih en ñinahnit, ĩpĩ́ yeejép chãjíhna caá. Páant ĩ chãjatdih ĩ jéih cádahcan caá. Pánih chãjnit, Dios naáwátdih tʉ́i jéihcannitdihbʉt yeejép ĩ chãjat tʉ́ʉtna caá. Bií déedih tʉbit bidnit ĩ jʉmna caá. Páant ĩ jʉmat jíib, Dios queétdih bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá. 15Pánih tʉ́ini namádih cádahnit, déhenit panihnit biáboó bejna caá ĩ chãjap. Balaam ã chãjatji pah queétbʉt ĩ chãjna caá. Balaam, Beor wʉ̃ʉ́h ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Bʉ́dí jíib náahnit, yéej chãjadih ãt bejep wʉt yʉh jĩ. 16Páant ã yéej chãjíhichah ennit, ã́ih burro caandíh ãt jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. Caán wéhecanni ã jʉmʉchah yʉhna, Dios caandíh ãt wéheat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ, ã mínahdih ã jʉ̃ihñat pínah niijná. Páant ã jʉ̃ihñʉchah joiná, Balaam yéej chãjadih ã bejatdih ãt cádahap wʉt jĩ. 17Queét yeenitboó meo waócáh mac wihcanni panihni ĩ jʉmna caá. Meo mac wihcanni pah jʉmnit, dedé pínah nihcan caá. Pánihat pah mʉntih, mah tólihdih johlit ã ʉb joh bojochah, mah ã bʉʉgcát pah, queét yee bohénitbʉt cã́acwãdih teo wáaccan, dedé pínah nihcan caá. Pánihna, queétdih peéh chãjnit, tʉbit dʉpʉ́napboó Dios ã bejat tʉ́ʉtbipna caá. 18Queét jéihnit pah cã́acwãdih ĩ bohénachah yʉhna, ĩ bohéát dedé pínah nihcan caá. Nin pah ĩ niíj bohéna yʉh caá: “Jwĩ náahat pah jwĩ chãjachah, ã tʉ́ina caá”, ĩ niíj bohéna caá. Páant niijná, Jesúsdih jáap jepahnit, ĩ yéejatdih cádahnitboodíh ĩ jwʉ́ʉb yeejép chãjat tʉ́ʉtíhna caá. 19Queétdih nin pah ĩ niíj yee bohéna caá: “Dedé wʉtatdih jepahat jwiítdih ã náahcan caá. Jwĩ weñat pínahdihjeh jwĩ chãjachah, ã tʉ́ina caá”, ĩ niíj yee bohéna yʉh caá. Páant niíj bohénit, yeejép chãjatdih cádahíhcan, caandíh ĩ jéih cádahcan caá. Pánih yeejép chãjna, queétjeh ĩ míic yéejana caá. Pánihna, ĩ yéejat ĩ maáh panihni ã jʉmna caá. 20Queét yee bohénitboó jwĩ Maáh Jesucristo jwiítdih tʉ́i ʉbnidih jepahnit, nin baácdih moón yeejép ĩ chãjatdih ĩt cádahjip ta yʉh caá. Obohjeéhtih, páant ĩ cádahat tʉ́ttimah, jwʉ́ʉb yeejép chãjna, Cristodih ĩ jepahat pínah jã́tih ĩ jʉmatji chah yeejép pohba ĩ chãjna caá. 21Pánih chãjnit, tʉ́ini namádih ĩ waadcáh, chah queétdih ãta tʉ́i tagaá. Caán namádih waadát tʉ́ttimah, tac pʉ́ʉd biáboó bejat pah, Jesúsdih ĩ cádahachah, chah ã tʉ́ican caá. Pánihna, Dios tʉ́ini ã wʉtatdih jepahna yʉhna, caandíh cádahnit, jwʉ́ʉb yeejép ĩ chãjachah, chah yeejép caá. 22Pánih tʉ́ʉt nʉʉmná yʉhna, jwʉ́ʉb yéej chãjna, jwiít cã́acwã nin jwĩ niiját pahjeh tigaá queét yee bohénit ĩ chãjap: “Mʉjjió ã éegnijidih ãpĩ́ jwʉ́ʉb jeémpna caá. Mʉʉdih ĩ chocat tʉ́ttimah, yeejép bepédih ãpĩ́ jwʉ́ʉb tʉ̃pʉ́na caá, páant mʉntih”, jwĩpĩ́ niijná caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\