2 San Pedro 3

1Wã oinitá, jã́tih yeebdíh biíc nʉ́o wãát daác wahap jĩ. Pánihna, nin nʉ́odih yeebdíh bʉʉ wã jwʉ́ʉb daác wahna caá, páant mʉntih. Con láa wã daacátji pahjeh, bʉʉ láabʉt biíc yoobó yeebdíh wã náhniat tʉ́ʉtna caá, yee bohéátdih joicán, yoobópdih ñi jéihyat pínah niijná. 2Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ naóh daacátjidih, jwĩ Maáh Jesucristo jwiítdih tʉ́i ʉbni ã wʉtatjidihbʉt ñi tʉ́i náhninaá. Ã wʉtatdih jwiít ã naáwát tʉ́ʉtnit yeebdíh jwĩ bohénap jĩ. 3Nindih ñi tʉ́i náhninaá: Péeni yeó jáapna dawá yeejépdih ñinahnit, Jesúíh doonádih tʉbit deoh naóhnit ĩ jʉmbipna caá. 4Nin pah ĩ niíj deoh naóhbipna caá: “ ‘Wã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá’, Jesús ã niijíchah yʉhna, ¿dépanih tigaá ã jígohcan? Ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhcan niít. Nin baác ã jwíih jʉmat tʉ́ttimah, jwĩ nʉowãji ĩ wʉnat tʉ́ttimah, nihat biíc yoobó páantjeh ã jʉmna caá”, ĩ niijbípna caá. 5Páant niíj deohna, nindih ĩ náhnican caá: Dios ã wʉtatjĩh nin baácdih, jeádihbʉt ãt chãjap wʉt jĩ. Nin baác mahjeh ã jʉmʉchah, caandíh ãt wáac jʉyát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ, baác ã jígohat pínah niijná. 6Pánihat tʉ́ttimah, pobyitjĩh nin baácdih moondíh ãt yoh beedánap wʉt jĩ. 7Pánih chãjna, iigátjĩh ã yoh beedáát pínah jã́tih, ã wʉtatjĩh mʉntih Dios jeádih, nin baácdihbʉt ã wap jwʉhna caá. Péeni yeó jáapdih, caandíh náahcannitdih peéh chãjnit, jeádih, nin baácdihbʉt iigátjĩh ã yoh beedábipna caá. Pánih peéh chãjna, queétdih iiguípna ã yohbipna caá. 8Wã oinitá, nindihbʉt ñi tʉ́i náhninaá: “Mil jópchi maatápdih caá”, jwiít jwĩ niíj jenah joyóchah yʉhna, Diosboó ã enechah, biíc yeó jáap pahjeh caá. “Biíc yeó jáap bahnijeh caá”, jwĩ niíj jenah joyóchah yʉhna, Dios ã enechah, mil jópchi pah ã jʉmna caá. 9Jwĩ Maáhdih biquína nin pah ĩ niíj jenah joiná yʉh caá: “Dios ã niijátji pah chãjat tʉ́ʉt niijná, maatápdih ã pã́ina caá”, ĩ niijná yʉh caá. Obohjeéhtih, pánihcan caá. Cã́acwãdih tʉ́i ʉbíhna, caandíh ĩ jepahat pínahdih pã́i jwʉhna caá ã chãjap. Biíc cã́acdih iiguípna ã yohíhcan caá. Nihat cã́acwã ĩ yéejatdih jĩ́gahnit, tʉ́iniboodíh ĩ tʉ́ʉt nʉʉmát pínahdih ã náah yacna caá. 10Obohjeéhtih, nʉʉmní cã́ac mʉʉ́ mínah ã náhnicah, nʉʉmʉ́dih ã waadát pahjeh, jwiítboó jwĩ náhnicah, Cristo nin baácboó ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhbipna caá. Páant ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, bʉ́dí yáanit, jeáboó ã bʉʉdáh bejbipna caá. Caánboó jʉmnit cʉ́iwã, widh, yeobʉ́t ĩ iíg beedáh bejbipna caá. Nin baác, nihat ninboó jʉmni, cã́acwãbʉt ĩ iíg beedáh bejbipna caá. 11Pánihna, “Nihat ã beedáh bejbipna caá”, Dios ã niijíchah joinít, yéejatdih cádahnit, Dios ã náahat pahjeh chãjat caá jwiítdih náahap. 12Jwĩ Maáh nin baácboó waícanjeh ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih wẽi pã́init, tʉ́inijeh ñi chãjaá. Caán yeó jáapdih jeáboó jʉmni ã iíg beedáh bejbipna caá. 13Obohjeéhtih, Dios ã niijátji pahjeh nihatdih ã tʉ́ʉt nʉʉmát pínahdih jwĩ wẽi pã́ina caá. Nihat ã iíg beedát tʉ́ttimah, jáap jeá, jáap baácdihbʉt Dios ã chãjbipna caá. Caán jáap baácboó tʉ́i chãjnitjeh ĩ jʉmbipna caá. 14Pánihna, wã oinitá, Diosjeéh tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná, jwĩ Maáh ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih wẽi pã́init, ñi tʉ́i chãjaá. 15Maatápdih ã jígohcah ennit, nindih ñi náhninaá: Dawá caandíh jepahnitdih ã tʉ́i ʉbat pínah ã jʉdh jwʉhʉchah, queétdih ã pã́i jwʉhna caá. Biíc yoobó jwĩ dée jwĩ oini Pablodih Dios ã jéihyanachah, yeebdíh ãt daác wahap tajĩ. 16Páant míic caá Pablo Cristo ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínahdih naóhna, ãpĩ́ daác wahap. Biquí láana jwĩ beh joíca naáhdih ã daác wahna caá. Pánihna, Dios naáwátdih bita tʉ́i jéihcannit, jenah joicánnit, yee naóhna, Pablo ã daacátdih ĩ tʉ́ʉt nʉʉmjéhna caá. Ã daacát yoobópdih ã jʉmʉchah yʉhna, mácah ĩ jwʉ́ʉb naóhna caá. Dios naáwátdih ĩ daácni nʉ́onajidihbʉt páantjeh mʉn tigaá ĩ chãjap. Páant ĩ chãjat jíib, Dios queétdih peéh chãjnit, iiguípna ã yohbipna caá. 17Pánihna, wã oinitá, nihatdih páant ã yapat pínahdih yeebdíh wã naáwáchah jéihna, ñi tʉ́i chãjaá. Yeejépwã yeebdíh mácah ĩ bohénachah yʉhna, Cristoíh doonádih cádahcat tʉ́ʉt niijná, queétdih ñi joicá bojoó. 18Jwĩ Maáh Jesucristo jwiítdih tʉ́i ʉbnidih chah ñi tʉ́i jenah joyoó. “Weemdíh bʉ́dí oinit, ã tʉ́i teo wáacbipna caá”, ñi niíj náhninaá. Yeó jáap jʉmat pah “Meém tʉ́ini, chah wẽpni caá ma jʉmʉp”, jwĩ niíj wẽi naóh jĩíh. Páant tií ã jʉmʉ nah. Páant bóojeh tigaá wã naáwát. Pedro


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\