2 Thessalonians 1

1Weém Pablo, Silvano, Timoteojĩh tʉ́yat tʉ́ʉtnit, yeéb Tesalónica tʉ́tchidih moón jwĩ íip Dioíhwã, jwĩ Maáh Jesucristoíhwãbʉt ñi jʉmʉchah, nin nʉ́odih biíhdih daacát tʉ́ʉtnit, yeebdíh wã jwʉ́ʉb wahna caá. 2Jwĩ íip Dios, jwĩ Maáh Jesucristo yeebdíh oinit, ĩ teo wáaca naáh, ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. 3Wã déewã panihnitá, yeebdíh ʉʉ́bhnit, “Jesúsdih chah ĩ tʉ́i jenah joyátdih, chah ĩ míic oyatdihbʉt ã tʉ́ina caá, Paá”, yeó jáap jʉmat pah jwĩ niiját dée caá. 4Jesúsdih ñi péeat jíib, bita yeebdíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, caandíh ñi cádahcan caá. Páant ñi cádahcatdih jéihna, bita Dioíhwãdihbʉt jwĩ tʉ́i wẽi naóhna caá. 5Yeejép yapna yʉhna, Jesúsdih ñi cádahcah enna, Dios ã maáh jʉmʉpna yeebdíh ã bejat tʉ́ʉtbipna caá. Páant ã chãjachah, ã jenah joyát yoobópdih ã jʉmatdih nihat cã́acwã ĩ jéihbipna caá. 6Pánihna, Dios yoobópdih jenah joiní jʉmna, yeebdíh yeejép chãjnitboodíh ã peéh chãjbipna caá. 7Jwĩ Maáh Jesús jeámant jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhna, bʉ́dí tʉʉ iigát cãtíh, ã́ih wẽpnit ángelwã biícdih, yeéb yeejép yapnitjidih ã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtbipna caá. Jwiítdihbʉt biíc yoobó ã chãjbipna caá. 8Pánih jʉ̃óhna, Diosdih, jwĩ Maáh Jesúíh tʉ́ini doonádihbʉt jepahcannitdih ã peéh chãjbipna caá. 9Dios queétdih ã peéh chãjachah, páantjeh iiguípboó yeejép ĩ yapbipna caá. Jwĩ Maáh Jesús pebh jéih jʉmcan, bʉ́dí ã wẽpatdihbʉt ĩ jéihcan niít. 10Jesús ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃óhni yeó jáapdih ã́ihwã caandíh wẽinit, “Jesús tʉ́ini, chah wẽpni caá”, ĩ niijbípna caá. Yeéb ã́ih doonádih jwĩ naáwáchah joinítbʉt queét biícdih caandíh bʉ́dí ñi wẽibipna caá. 11Yeebdíh Diosdih jwĩpĩ́ ʉʉ́bhna caá, ã náahat pahjeh ñi chãjat pínah niijná. Nihat ã́ihwãdih páant chãjat caá náahap. Pánihna, yeó jáap jʉmat pah yeebdíh bʉ́dí jwĩ ʉʉ́bhna caá, Diosdih tʉ́i jenah joinít, ã teo wáacatjĩh ded pah ñi chãjíhatdih ñi bʉʉjáát pínah niijná. 12Páant ñi tʉ́i chãjachah, jwĩ Maáh Jesucristoíhwã ñi jʉmatdih jéihnit, bita caandíh, yeebdíhbʉt ĩ tʉ́i wẽi naóhbipna caá. Páant ñi jʉmat pínah niijná, jwĩ íip Dios, jwĩ Maáh Jesucristobʉt yeebdíh oinit, ĩ teo wáacbipna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\