Hechos 22

1“Yeéb wã déewãá, yeéb behnitbʉt ñi joyoó. Ded pah wã chãjatji yeebdíh wã naáwát tʉ́ʉt caá”, Pablo ã niijíp jĩ. 2Pablo ĩ́ih wéheatjĩh ã naáwáchah joinít, laihcanjeh ĩ joi ñʉ́hʉp jĩ. Pánihna, Pablo nin pah queétdih ã niíj naóh yoobánap jĩ: 3“Weembʉ́t judío mʉn tigaá. Tarso tʉ́tchidih wãt cã́ac jʉmʉp jĩ. Obohjeéhtih, Cilicia baácdih bóo yʉhna, nin Jerusalén tʉ́tchidih wã behep jĩ. Nihat Dios naáwátdih, Moisés ã wʉtatjidih, jwĩ nʉowã ĩ naáwátjidihbʉt Gamaliel weemdíh ã bohénap jĩ. Nihat Dios ã wʉtat pah, yeéb ñi chãjat pahjeh mʉntih, weembʉ́t wãpĩ́ chãjap jĩ. 4Pánihna, Jesúsdih jepahnitdih eníhcan, queétdih mao ñʉʉ́n péena, queétdih bʉ́dí pohba wã moh yéejanap jĩ. Queétdih ñʉʉ́n teo chéonit, neoná, yaádhdihbʉt nemat mʉʉ́boó wãpĩ́ nemat tʉ́ʉtʉp jĩ. Bitadihbʉt wãpĩ́ mao yohat tʉ́ʉtʉp jĩ. 5Pánihna, jwĩ́ih sacerdotewã ĩ maáh, nihat bita jwĩ maátabʉt páant wã naáwát pah mʉntih queétbʉt biíc yoobó ĩ naóhbipna caá. Queét jĩí Damasco tʉ́tchidih jʉmnit judíowã ĩ maátadih wã jʉ́ʉtat pínah papélah nʉ́odih weemdíh ĩ daác wʉ̃hʉp jĩ. Pánihna, caán nʉ́odih ʉbnit, caánboó jʉmnit Jesúíhwãdih chéonit, wã ʉb jwʉ́ʉb jʉ̃ʉ́wʉ́chah, queétdih ĩ peéh chãjat pínah niijná, Damasco tʉ́tchina jwĩ bejep jĩ. 6“Damasco tʉ́tchina tóah jʉibínachah, yeó jáap tac yoób, báadhdajeh wẽpép yeh iigát weemdíh ã yeh iíg jã́hanap jĩ. 7Caandíh en wʉ́hi bejnit, baácboó wã bʉʉgʉ́p jĩ. Pánih bʉʉgnít, wéheatdih wã joyóchah, weemdíh nin pah ãí niijíp jĩ: ‘¡Saulo, Saulo! ¿Dépanih tigaá weemdíh ma mawíh ñʉʉ́n pée?’ ã niijíp jĩ. 8Páant ã niijíchah joinít, nin pah wã niíj jepahap jĩ: ‘¿Maá, meém déhe tigaá?’ wã niijíp jĩ. ‘Weém Jesús Nazaret tʉ́tchidih bóo ma mawíh ñʉʉ́n péeni caá’, weemdíh ã niíj jepahap jĩ. 9Wã pej jʉmnit caán yeh iigátdihjeh ĩt enep wʉt jĩ. Obohjeéhtih, weemdíh ã wéheatboodíh ĩt joicáp wʉt jĩ. 10Pánihna, nin pah wã jwʉ́ʉb niíj ʉʉ́bh joyóp jĩ: ‘¿Maá, ded pah wã chãjatdih tigaá ma náah?’ Jesúsdih wã niijíp jĩ. ‘Ma ñah ñʉhʉʉ́. Damasco tʉ́tchiboó ma waad béjeé. Caanjĩ́h ma jʉmʉchah, ded pah ma chãjat pínahdih meemdíh naóhni ma pebhna ã jʉibíbipna caá’, Jesús weemdíh ã niijíp jĩ. 11Pánihna, caán wẽpép yeh iigátdih enniji wã jéih encah, wã pej jʉmnit weemdíh téihyamant wáinit, Damasco tʉ́tchina ĩ ʉb bejep jĩ. 12“Caanjĩ́h biíc newé Ananías wʉ̃t jʉmni ãt jʉmʉp tajĩ. Caán Diosdih tʉ́i wẽi ʉʉ́bhni, nihat Moisés ã wʉtatjidih tʉ́i chãjni, caanjĩ́h moón judíowã caandíh ĩ tʉ́i wẽi enni tajĩ. 13Pánihna, wã pebhna jʉí ñʉhnit, caán Ananías nin pah weemdíh ãí niijíp jĩ. ‘Wã dée Saulo, bʉʉ ma jwʉ́ʉb enbipna caá, páant mʉntih’, ã niijíp jĩ. Páant ã niijíchahjeh, jwʉ́ʉb ennit, caandíh wã enep jĩ. 14Nin pah Ananías weemdíh ã jwʉ́ʉb niijíp jĩ: ‘Jwĩ nʉowã ĩ wẽini Dios ded pah meemdíh ã náah yacat pínahdih ma jéihyat pínah, Jesús tʉ́ini yoobátdih ma enat pínah, caandíh ma joyát pínahdihbʉt, meemdíh ãt ñíwip taga. 15Meémboó ã́ih doonádih nihat cã́acwãdih bohéna, ma enatjidih ma joyátjidihbʉt ma naóhbipna caá. 16Pánihna, ¿dedédih pã́i jwʉh tigaá ma chãj? ¡Ma ñah ñʉhʉʉ́! Ma yéejatdih cádahnit, Jesúsdih jepahni jʉmna, ma daabáát tʉ́ʉtʉ́’, Ananías weemdíh ã niijíp jĩ. 17“Tʉ́ttimah, nin Jerusalén tʉ́tchina jwʉ́ʉb jʉinít, Dioíh mʉʉná ʉʉ́bʉ́dih wã bejep jĩ. Páant wã ʉʉ́bát pónih, jáana yʉhna, oo jʉ́mat pah Jesúsdih wã enep jĩ. 18Páant wã enechah, nin pah weemdíh ã niijíp jĩ: ‘Nin Jerusalén tʉ́tchidih moón wĩ́ih doonádih ma naáwáchah, ĩ joííhcan niít. Páant ĩ joííhcah, nin tʉ́tchimant waícanjeh ma bac bejeé’, Jesús ã niijíp jĩ. 19Páant ã niijíchah joiná yʉhna, nin pah wã jwʉ́ʉb niíj jepahap jĩ: ‘Maá, jã́tih weém wã déewã ĩ míic wáacat mʉʉnádih waadnít, míihwãdih nemat mʉʉ́boó nemíhna, wã mawíh ñʉʉ́n péeatdih nihat queétjeh ĩ jéihna caá. 20Bita Estebandih ĩ mawachah, wẽi ennit, maonitíh jih ĩ dʉwát chóonadih wã páñap jĩ. Páant wã chãjatjidih jéihnit, weemdíh yeejép ĩ chãjcan niít’, Jesúsdih wã niijíp jĩ. 21‘Weemjéh tigaá meemdíh wã wahap, yʉʉ́p bóo baácnadih moón judíowã nihcannitdih wĩ́ih tʉ́ini doonádih ma naáwát pínah niijná. Pánihna, bʉʉ weemdíh jepahnit, ma bejeé’, Jesús weemdíh ã niijíp jĩ”, Pablo queét íijnitdih ã niijíp jĩ. 22Páant ã niijíchah joinít, judíowã nihcannitdih ã naáwátji peéh joííhcan, nin pah ĩ niíj ñaacáp jĩ: “¡Caandíh ñi mao yohoó! ¡Caandíh ñi mao yohoó! ¡Nin baácboó ã jʉmʉchah, ã tʉ́ican caá! ¡Caandíh mao yohatjeh caá náahap!” ĩ niíj ñaacáp jĩ. 23Nihat cã́acwã bʉ́dí ĩ ñaacáp jĩ. Pánih ñaácnit, tʉbit ĩ íijatdih jʉ́ʉtna, biquína jih ĩ dʉwát chóodih ĩ tóo dʉg yohochah, bitaboó baácdih jʉ́init, ĩ waáh yoh ñahanap jĩ. 24Páant ĩ chãjachah ennit, soldadowã ĩ maáh ĩ́ih mʉʉ́ diítboó Pablodih ã ʉb waad béjat tʉ́ʉtʉp jĩ. Caanná waád jʉibínit, Pablo yoobópdih ã naáwát pínah niijná, nʉñʉ́p chóo tõpnajĩh caandíh ãt pʉñat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Judío wéheatdih beh joicán, “¿Dedé peéh tigaá cã́acwã caandíh ĩ jʉ̃ih?” ãt niíj jéihíhip wʉt jĩ. 25Ĩ maáh páant ã niijíchah joinít, ĩ pʉñat pínah jã́tih soldadowã Pablodih ĩt chéo dodhdop wʉt jĩ. Obohjeéhtih, Pablo ã pebh ñʉhni nʉmp jʉmni soldado maáhdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: —Weém Roma baácdih bóo wã jʉmʉchah, ded pah wã yéej chãjatdih jéihcan yʉhna, ¿weemdíh ma pʉñat tʉ́ʉtmi niít? ãt niijíp wʉt jĩ. 26Páant ã niijíchah joinít, caán nʉmp jʉmni maáh ã maáh pebhna jʉibínit, nin pah caandíh ãt niíj naáwáp wʉt jĩ: —¡Maá, ma tʉ́i chãjaá! Nin newé ‘Weém Roma baácdih bóo caá’, weemdíh ã niijíp be, ãt niijíp wʉt jĩ. 27Páant ã niijíchah joinít, ã maáhboó Pablo pebhna jʉibínit, —Weemdíh ma naáwá. ¿Meém yoobópdih Roma baácdih bóo niít? ãt niijíp wʉt jĩ. —Jçjʉh, caanjĩ́h bóo tigaá weém, Pablo ãt niíj jepahap wʉt jĩ. 28—Weémboó Roma baácdih bóo jʉmíhna, queét maátadih bʉ́dí dinero wã wʉ̃hʉp jĩ, soldado maáh Pablodih ãt niijíp wʉt jĩ. —Obohjeéhtih, weémboó jwíih cã́ac jʉmna, páant wãát jʉmʉp jĩ, Pablo ãt niijíp wʉt jĩ. 29Páant ã niijíchah joinítjeh, ĩ maáh, caandíh pʉ̃iíhnit soldadowãbʉt ĩt doo jwʉ́ʉb ñʉhʉp wʉt jĩ. Pablo Roma baácdih bóo ã jʉmʉchah yʉhna, ã chéwat tʉ́ʉtatji peéh bʉ́dí ãt ʉ́ʉmʉp wʉt jĩ. 30Ded pah Pablodih judíowã tʉbit ĩ jʉ̃ihñatdih soldadowã ĩ maáh yoobát páantjeh ãt jéihíhip wʉt jĩ. Pánihna, cheibit nihat sacerdotewã ĩ maátadih, judíowã ĩ maátadih yʉh bʉca ãt míic wáacat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Pablodih ʉb jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtnit, nihat wáac jʉinít pebhna ãt ʉb waad béjat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\