Hechos 23

1Pablo queétdih jwãáh en ñʉhnit, míic wáac jʉinítdih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: —Wã déewãá, Dios ã enechah, weém wãpĩ́ tʉ́i chãjap be, ãt niijíp wʉt jĩ. 2Páant ã niijíchah joinít, sacerdotewã ĩ maáh, Ananías wʉ̃t jʉmni, páant ã niiját peéh, Pablo pebh ñʉhnitdih ã́ih jacdih ãt nem mawat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 3Páant ã chãjachah, Pablo caandíh nin pah ãt niíj jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ: —Meém ma laihca bojoó. Dios meemdíh ã peéh chãjbipna caá. Ninjĩh chʉ́ʉdnit, ‘Meém Dios ã wʉtatdih yap yohni caá’, weemdíh niijná yʉhna, weemdíh páant mawat tʉ́ʉtna, meémboó bácah ã wʉtatdih chah yap yohni caá, ãt niijíp wʉt jĩ. 4Páant ã niijíchah, bita ã pebh ñʉhnit Pablodih nin pah ĩt niijíp wʉt jĩ: —¿Sacerdotewã ĩ maáh Dios ã ñíonidih meém yeejép niíj jʉ̃ih niít ma chãjap? ĩt niijíp wʉt jĩ. 5—Wã déewãá, caán sacerdotewã ĩ maáh Dios ã ñíoni ã jʉmatdih wã jéihcan beé. Jéihna, páant wãta niijcán tagaá. Dios naáwátdih naóh yapanit nin pah ĩt niíj daacáp tajĩ: ‘Ñi maáhdih yeejép niíj wéheca bojoó’, ĩ niíj daacátjidih weembʉ́t jepahni caá, Pablo ãt niijíp wʉt jĩ. 6Queét míic wáac chʉ́ʉdnit biquína saduceowã, bita fariseowã ĩ jʉmatdih jéihnit, Pablo nin pah ãt niíj ñaacáp wʉt jĩ: —Wã déewãá, weém fariseo wʉ̃ʉ́h jʉmna, weembʉ́t fariseojeh mʉn tigaá. Nihat wʉnnitji ĩ jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát pínahdih wãpĩ́ pã́ina caá. Caandíh wã bohéát jíib weemdíh nemat mʉʉ́boó nemíhna, ĩ tewep be, ãt niijíp wʉt jĩ. 7Páant ã niijíchah joinít, queétjeh ĩt míic jʉ̃ih jwíihip wʉt jĩ. Saduceowã fariseowãjĩh biíc yoobó ĩt jenah joicáp wʉt jĩ. 8Saduceowã nin pah ĩpĩ́ niijná caá: “Wʉnnitji ĩ jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhcan niít. Ángelwã, wʉnnitíh caolihnabʉt ĩ wihcan caá”, ĩpĩ́ niijná caá. Obohjeéhtih, fariseowãboó mácah jenah joinít, “Wʉnnit ĩ jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhbipna caá. Ángelwã, wʉnnitíh caolihnabʉt ĩ jʉmna caá”, ĩpĩ́ niijná caá. 9Pánihna, queét míic wáacnit tʉbit jʉ̃ihna, chah pohba ĩt míic jʉ̃ih ñaacáp wʉt jĩ. Biquína Moisés ã wʉtatjidih bohénit fariseowã ñah ñʉhnit, nin pah wẽpép ĩt niíj ñaacáp wʉt jĩ: —‘Nin newé yeejép chãjni nihcan caá’, jwiít jwĩ niíj jenah joiná caá. Biíc wʉnniíh caolih, biíc ángel caandíh ã naóh dée caá. Páant ã naáwáchah, jwiít nindih peéh chãjnit, Diosdih jwĩta yap yoh tagaá. Pánihna, jwĩ peéh chãjca boj jĩíh bʉca, ĩt niijíp wʉt jĩ. 10Chah yeejép pohba ĩt míic jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. Páant ĩ míic jʉ̃ihñʉchah ennit, soldadowã ĩ maáh ʉ́ʉmna, nin pah ãt niíj jenah joyóp wʉt jĩ: “Pablodih yeejép ĩ chãjmi dée caá”, niíj jenah joinít, ĩ míic wáac jʉyʉ́pmant Pablodih ĩ́ih mʉʉná soldadowãdih ãt ʉb waadáát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 11Caan chéijeh Jesús Pablo pebh jígohnit, caandíh nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Ma ʉ́ʉmca bojoó. Wĩ́ih tʉ́ini dooná Jerusalén tʉ́tchidih moondíh ma naáwát pahjeh mʉntih Roma tʉ́tchidih moondíhbʉt ma naáwáp”, ãt niijíp wʉt jĩ. 12Cheibitjeh, biquína judíowã míic bih wáac jʉinít, nin pah ĩt niíj míic wéhenap wʉt jĩ: “Jwiít Pablodih jwĩ maocah, jwiítdih Dios ã mawa naáh. Pablodih jwĩ mawat pínah jã́tih, jeémpcan, jwĩ babhca boj jĩíh”, ĩt míic niijíp wʉt jĩ. 13Cuarenta judíowã chah pohba Pablodih mawíhnit páant niijnít wʉt jĩ. 14Páant niijnít, sacerdotewã ĩ maáta, bita ĩ maáta pebhna jʉibínit, queétdih nin pah ĩt niíj naáwáp wʉt jĩ: —Nin pah jwĩ niíj míic wéhenap be: ‘Jwiít Pablodih jwĩ maocah, Dios jwiítdih ã mawa naáh. Pablodih jwĩ mawat pínah jã́tih, jeémpcan, jwĩ babhca boj jĩíh’, jwĩ míic niijíp be. 15Pánihna, jwiít judíowã nihat jwĩ maáta ñi míic wáacapboó Pablo ã jwʉ́ʉb jʉ̃ʉ́wát pínah niijná, yeebjéh soldadowã ĩ maáhdih dooná ñi wahaá. Nin pah caandíh ñi niijí. ‘Pablodih jwĩ jwʉ́ʉb ʉʉ́bh joííhna caá, páant mʉntih’, ñi niijí. Pánihna, jwiítboó míic bih pã́init, ñi pebhna ã jʉyát pínah jã́tih, caandíh jwĩ maobipna caá, ĩ maátadih ĩt niijíp wʉt jĩ. 16Obohjeéhtih, Pablo jwan wʉ̃ʉ́h ded pah ĩ chãjat pínah doonádih ãt joyóp wʉt jĩ. Pánih joinít, soldadowãíh mʉʉná waád jʉibínit, ã joyátjidih Pablodih ãt naáwáp wʉt jĩ. 17Pánihna, Pablo biíc nʉmp jʉmni maáhdih bid bojnit, nin pah caandíh ãt niijíp wʉt jĩ: —Nin jáap behnidih ma maáh pebhna ma ʉb bejeé, ded pah ã joyátjidih caandíh ã naáwát pínah niijná, ãt niijíp wʉt jĩ. 18Pánihna, caán soldado ã maáh pebhna caandíh ãt nʉmah bejep wʉt jĩ. Nʉmah jʉibínit, nin pah ã maáhdih ãt niijíp wʉt jĩ: —Pablo nemat mʉʉ́boó jʉmni nin jáap behnidih ma pebhna weemdíh ã nʉmah jʉ̃ʉ́wát tʉ́ʉtʉp be, ded pah ã joyátjidih meemdíh ã naáwát pínah niijná, ãt niijíp wʉt jĩ. 19Pánihna, ã maáh bita wihcapboó caán joiníjidih téihyamant teo wái bejnit, nin pah ãt niíj ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ: —¿Dedédih tigaá weemdíh ma naáwíh? ãt niijíp wʉt jĩ. 20—Judíowã ĩ maáta cheibit meemdíh Pablodih ĩ pebhna ĩ wah bojat tʉ́ʉtbipna caá, caandíh jwʉ́ʉb ʉʉ́bh joí enat tʉ́ʉt niijná. 21Obohjeéhtih, bita caandíh mawíhna, ĩ míic bih pã́ibipna caá. ‘Pablodih jwĩ mawat pínah jã́tih, jeémpcan, jwĩ babhca boj jĩíh’, ĩt míic niijíp wʉt be. Páant niijnítji ma jepahat pínahdih bʉʉ pã́ina caá ĩ chãjap. Pánihna, ĩ ʉʉ́bátdih ma jepahca bojoó, Pablo jwan wʉ̃ʉ́h soldadowã ĩ maáhdih ãt niijíp wʉt jĩ. 22—Weemdíh ma naáwátjidih bitadih ma naóhca bojoó, soldadowã ĩ maáh ãt niijíp wʉt jĩ. Páant niíj péanit, caán jáap behnidih ãt jwʉ́ʉb bejat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. 23- 24Pablo jwan wʉ̃ʉ́h ã jwʉ́ʉb bejat tʉ́ttimah, soldadowã ĩ maáh chénewã ã nʉmp jʉmnit maátadih ã pebhna ãt bid bojop wʉt jĩ. Páant ã bid bojnit ĩ jʉibínachah, nin pah queétdih ãt niíj naáwáp wʉt jĩ: “Doscientos soldadowã yáac chʉ̃i bejnit pínahdih míic wáacnit, ñi ámohat tʉ́ʉtʉ́. Bita setenta soldadowã caballowãjĩh bejnit pínah, bita doscientos soldadowã ĩtah tòopdih ʉbnit pínahdihbʉt míic wáacnit, ñi ámohat tʉ́ʉtʉ́. Pabloíh caballowã pínahdihbʉt ñi ámoh wʉ̃hʉʉ́. Míic ámoh péanit, bʉʉ chei las nueve, pʉ́ʉ́ Cesarea tʉ́tchi, Maáh Félix pebhna Pablodih ñi tʉ́i ʉb bejeé”, ãt niijíp wʉt jĩ. 25Pánihna, caán maáh nin pah Maáh Félixdih ãt niíj daacáp wʉt jĩ: 26“Weém, Claudio Lisias meém wã maáh Félixdih wã daác wahna caá. ¿Ma tʉ́i jʉm niít? 27Nin tʉ́tchidih moón judíowã nin newé Pablo wʉ̃t jʉmnidih íijnit, caandíh maona ĩ chãjap be. Páant caandíh ĩ mao yohat déedih, ĩ pebhna wĩ́ih soldadowãjĩh enedih wã bejep be. Caánboó Roma baácdih bóo ã jʉmʉchah jéihnit, caandíh ĩ maocat pínah niijná, jwĩ dʉ́ʉc wáyap be. 28Páant ĩ mawíhichah ennit, ded pah ĩ jʉ̃ih ñaacátdih jéihíhna, ĩ maáta ĩ míic wáacapboó caandíh wã nʉmah bejep be. 29Caánboó jwĩ jʉmʉchah, queét judíowã ĩ wʉtatdihjeh ĩ jʉ̃ihñʉp be. Obohjeéhtih, dedé ã yéej chãjatji jíib wʉnat pínah, nemat mʉʉ́boó nemat pínahbʉt caandíh ã wihcan beé. 30Bita míic bih pã́init mawíhat doonádih joinít, waícanjeh ma pebhna caandíh wã wahap be. Pánihna, caandíh naóh yacnitdih ma pebhna wã bejat tʉ́ʉtbipna caá, meémboodíh ĩ naóh yacat pínah niijná”, soldadowã ĩ maáh Maáh Félixdih ãt niíj daacáp wʉt jĩ. 31Queét soldadowã ĩ maáh ã wʉtatdih joinít, chei Pablodih nʉmah bejna, pʉ́ʉ́ Antípatris tʉ́tchina ĩt jʉibínap wʉt jĩ. 32Cheibit queét jítchajĩh bejnit soldadowã Jerusalén tʉ́tchina ĩt jwʉ́ʉb bejep wʉt jĩ. Obohjeéhtih, bita caballowãjĩh bejnitboó Pablodih ĩt nʉmah bejep wʉt jĩ. 33Pánih bejna, Cesarea tʉ́tchina jʉibí, Maáh Félix pebhna waád jʉibínit, ĩ maáh ã daácniji papélah nʉ́odih wʉ̃hnit, Pablodihbʉt caandíh ĩt wʉ̃hʉp wʉt jĩ. 34Pánihna, caán nʉ́odih en péanit, Félix Pablo ded baácdih bóo ã jʉmatdih ãt ʉʉ́bh joyóp wʉt jĩ. Cilicia baácdih bóo ã jʉmatdih jéihna, nin pah Pablodih ãt niijíp wʉt jĩ: 35—Meemdíh naóh yacnit ĩ jʉyʉ́chah, queétdih wã joibípna caá, ãt niijíp wʉt jĩ. Páant niijnít, caandíh ĩ wapat pínah niijná, Maáh Herodesjiíh mʉʉná Félix soldadowãdih ãt ʉb bejat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\