Hechos 26

1Tʉ́ttimah, Maáh Agripa Pablodih nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: —Bʉʉ míih doonádih jwiítdih ma naáwá, ãt niijíp wʉt jĩ. Páant ã niijíchah joinít, Pablo maátadih ʉʉ́bhna, ã́ih téihyajĩh ãt jʉ́ʉt ñahanap wʉt jĩ. Pánih jʉ́ʉt ñahanit, ã́ih doonádih ãt naóh jwíihip wʉt jĩ. 2“Maá Agripa, wã déewã ĩ maáta yeejép weemdíh ĩ naóh yacatjidih wã naóh yoobáát pínahdih bʉʉ meém ma joyát pínahdih wã wẽina caá. 3Nihat jwiít judíowã ded pah jwĩ chãjatdih, ded pah jwĩ bohéátdihbʉt meemjéh ma tʉ́i jéihna caá. Pánihna, nihat wã naáwát pínahdih ma tʉ́i joyoó”, Pablo ãt niijíp wʉt jĩ. 4“Nihat judíowã wĩ́ih baácboó ĩ cãtíh wébít jʉm jwʉhna, ded pah wã jʉmatjidih ĩ jéihna caá. Tʉ́ttimah, Jerusalénboó ded pah wã jʉmatjidihbʉt ĩ tʉ́i jéihna caá. 5Maatápdih fariseowãjeéh wã jʉmʉp jĩ. Jwiít fariseowã Moisés ã wʉtatjidih chah jepahnit jwĩ jʉmna caá. Pánihna, queét judíowã naáwíhna, ‘Yoobópdih caá ã niiját’, ĩta jéih niij tágaá. 6Dios jwĩ nʉowãdih ‘Nihat cã́acwã ĩ boo pʉd jʉ̃óhbipna caá’, ã niijátjidih wã páñat jíib, bʉʉ ĩ naóh yacni ninboó wã ñʉhna caá. 7Nihat jwiít doce judíowã poómpbʉt ã naáwátdih joinítji jwĩ pã́ina caá. Yeó jáap, cheibʉt Diosdih jwĩpĩ́ tʉ́i wẽi wʉ̃hna caá. Pánihna, Maá Agripa, jwĩ maátaboó caandíh wã páñat jíib weemdíh ĩ naóh yacap jĩ. 8¿Dépanihna ‘Dios wʉnnitdih ã jéih jwʉ́ʉb booacan niít’, ñi niíj jenah joí? 9“Jon jã́tih ‘Jesús Nazaret tʉ́tchidih bóodih jepahnitdih weemdíh cádahat tʉ́ʉtat caá náahap’, wã niíj jenah joyóp jĩ. 10Páant niíj jenah joinít, Jerusalén tʉ́tchidih moón dawá Jesúsdih jepahnitdih teonit, sacerdotewã ĩ maáta ĩ wʉtatdih joinít, nemat mʉʉ́boó wã nemat tʉ́ʉtʉp jĩ. Pánihna, queétdih ĩ mao yohíhichah, weembʉ́t biíc yoobó wã mao yohat tʉ́ʉtʉp jĩ. 11Maatápdih jwiít judíowã jwĩ míic wáacat mʉʉdíh Jesúíhwã ĩ míic wáacachah, waadnít, queétdih wã jĩ́gah náah chãjap jĩ. Jesúsdih ĩ jepahatdih wã cádah tʉ́ʉtʉp yʉh jĩ. Pánihna, bʉ́dí íijna, biíh baácna jweí peétnit Jesúíhwãdih ñʉʉnnít, wã moh yéejanap jĩ”, Pablo ãt niijíp wʉt jĩ. 12“Pánih Jesúíhwãdih ñʉʉnná, sacerdotewã ĩ maáta ĩ wẽpatjĩh ĩ wʉtatji pah chãjat tʉ́ʉt niijná, biíc yeó jáap Damasco tʉ́tchina wã bejep jĩ. 13Yeó jáap tac yoób namáboó jwĩ bejechah, yeó ã yeh iigát chah jeámant yeh iíg jéenanachah, jwĩ enep jĩ. Weemdíh, wãjeéh bejnitdihbʉt ã tʉ́i yeh iig yóh jwejep jĩ. 14Páant ã yeh iiguíchah, en wʉ́hi bejnit, jwiít nihat baácboó jwĩ bʉʉg ñájap jĩ. Pánih bʉʉg ñájnit, wéheatdih wã joyóp jĩ. Jwĩ́ih wéheatjĩh nin pah weemdíh ãí niijíp jĩ: ‘Saulo, Saulo, ¿Dépanihna íijnit, wĩ́ihwãdih mawíh ñʉʉ́n pée tigaá ma chãj? Wĩ́ihwãdih pánih chãjna, weemdíh caá páant ma chãjap. Pánih chãjna, meemjéh míic yéejana caá ma chãjap. Nʉñʉ́pdih ñi chéwechah, íijnit, míic tʉ̃pʉ́na, ã míic yéejaat dée pah meembʉ́t ma míic yéejana caá’, ã niijíp jĩ. 15‘¿Maá, meém déhe tigaá?’ wã niijíp jĩ. ‘Weém Jesúsjeh tigaá, ma ñʉʉ́n mawíh péeni. 16Bʉʉ ma ñah ñʉhʉʉ́. Weemdíh teo wʉ̃hni ma jʉmat pínah niijná, meemdíh wã jígohna caá. Ma enatjidih bitadih ma naáwát pínah niijná, meemdíh wã ñíona caá. Ded pah wã jʉmatdih meemdíh wã jwʉ́ʉb jéihyaat pínahdihbʉt ma naóhbipna caá. 17Bʉʉ meemdíh jígohnit, judíowãdih, judíowã nihcannitdihbʉt wĩ́ih doonádih ma naáwát pínah niijná, meemdíh wã wahna caá. Pánih wahnit, ĩ jéih yéej chãjcat pínah niijná, meemdíh wã tʉ́i wapbipna caá. 18Judíowã nihcannitdih ma naáwáchah, queét dʉpʉ́át panihipboó jʉmnitji ĩ yéej chãjatdih cádahnit tʉ́ʉt nʉʉmná, baabát panihipboó ĩ bejbipna caá. Pánihna, Satanás ã maáh jʉmʉpmant queétdih ʉb bacanit, Dios ã maáh jʉmʉpboó wã waadábipna caá. Pánih chãjnit, weemdíh jepahnitdih ĩ yéejatdih wã yohochah, queét Dios ã ñíonitjeéh ĩ jʉmbipna caá’, Jesús weemdíh ã niijíp jĩ”, Pablo ãt niíj naáwáp wʉt jĩ. 19“Páant Jesús ã naáwáchah joinít, caandíh wã yap yohcan jĩí. 20Pánihna, Damasco tʉ́tchidih moondíh wã jwíih naáwáp jĩ. Tʉ́ttimah, Jerusalén tʉ́tchidih moondíh, Judea baácdih moondíh, judíowã nihcannitdihbʉt naóhnit, ‘Ñi yéejatdih cádahnit, Diosdih bidnit, ã náahat pahjeh ñi chãjaá. Pánih chãjnit, “Yoobópdih Diosdih jepah tigaá ĩ chãjap”, bita ĩ niijbípna caá’, wãpĩ́ niijíp jĩ. 21Páant wã niíj bohéátji peéh nit judíowã Dioíh mʉʉ́ diítna weemdíh teonit, ĩ mao yohíhip yʉh jĩ. 22Obohjeéhtih, jon, bʉʉbʉt Dios weemdíh ã teo wáacap be. Páant ã teo wáacachah, weém ninjĩh ñʉhnit, nihat maátadih, oboh jʉmnitdihbʉt yoobópdih wã naóhna caá. Moisés ã wʉtatjidih, Dios naáwátdih naóh yapanit ĩ daacátjidihbʉt wãpĩ́ bohéna caá. 23Nin pah ĩt niíj daacáp tajĩ: ‘Cristo Dios ã wahni pínah yeejép yapnit, ã wʉnbipna caá. Pánih wʉnniji, ã waóh boo pʉd jʉ̃óhbipna caá. Pánih jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃óhnit, yeh iigní panihni nihat judíowã, judíowã nihcannitbʉt ĩ yéejat peéh iiguípna ĩ bejat déedih tʉ́i ʉbni pínah ã jʉmbipna caá’, ĩt niíj daacáp tajĩ. Páant ĩ niíj daacátji pah weembʉ́t biíc yoobó wãpĩ́ bohénap jĩ”, Pablo ãt niijíp wʉt jĩ. 24Páant Pablo ã naáwáchahjeh, Festo nin pah ãt niíj ñaacáp wʉt jĩ: —¡Pablo, meém náhni joyát bʉʉd béjni caá! Maatápdih ma bohéátji jíib, náhni joicánni caá bʉca, ãt niíj ñaacáp wʉt jĩ. 25—Nihcan caá, Maá Festo. Náhni joicánni nihcan caá weém. Yee wéheni nihcan caá. Yoobópdih tigaá wã naáwáp. 26Nin Maáh Agripa nihat wã naáwátdih ã beh joiná caá. Pánihna, ʉ́ʉmcanjeh caandíh wã naóhna caá. Nihat wã chãjat bih naáwát nihcan beé. Nihat ded pah wã chãjatji doonádih Agripaboó ãtát joijí tagaá, ãt niijíp wʉt jĩ. 27Páant niíj péanit, Agripadih jwʉh nin pah ãt jwʉ́ʉb niijíp wʉt jĩ: —Maá Agripa, meémboó Dios naáwátdih naóh yapanit jon jã́tih ĩ daacátjidih ‘Yoobópdih tigaá’, ¿ma niíj jenah joí niít? Páant ma jenah joyátdih wã jéihna caá, ãt niijíp wʉt jĩ. 28—¿Ma naáwátjĩh waícanjeh weemdíh Jesúsdih ma jepahat tʉ́ʉtíh niít? Agripa Pablodih ãt niíj jepahap wʉt jĩ. 29—Waícanjeh ma jepahachah, tʉ́ttimah ma jepahat doonádihbʉt joiná, wã wẽibipna caá. Meém Jesúsdih ma jepahat pínah, yeéb nihat bʉʉ weemdíh joinítbʉt caandíh ñi jepahat pínahdih wã náah yacna caá. Pánih náah yacna, Diosdih yeebdíh wãpĩ́ ʉʉ́bhna caá. Weém wã jʉmat pah yeéb nihatbʉt ñi jʉmat pínahdih wã náah yacna caá. Nin ĩtah tõpdih wã dʉwát pah niijná wã chãjcan caá, ãt niijíp wʉt jĩ. 30Páant ã naáwáchah joí péanit, Maáh Agripa, Berenice, Maáh Festo, caánboó chʉ́ʉdnitbʉt ñah ñʉhnit, biícdih ĩt bac bejep wʉt jĩ. 31Pánih bac bejnitji nin pah ĩt niíj míic wéhenap wʉt jĩ: —Nin newé ã chãjatji jíib, mawat, nemat mʉʉ́boó waadáátbʉt caandíh ã wihcan caá, queétjeh ĩt míic niijíp wʉt jĩ. 32Maáh Agripa Maáh Festodih nin pah ãt niíj naáwáp wʉt jĩ: —Maáh César pebhna Pablo ã wahat tʉ́ʉtcah nihna, jwĩta jéih baca tagaá. Obohjeéhtih, caanná ma wahat pínahdih ã ʉʉ́bát tʉ́ttimah, caandíh jwĩ jéih bacacan caá, Festodih ãt niijíp wʉt jĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\