Hechos 6

1Caán láa Jesúíh doonádih bohénit ĩt dao béjep wʉt jĩ. Pánih dao béjna, Jesúíhwã míicjeh jʉmna yʉhna, ĩt míic jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. Biquína judíowã jʉmna yʉhna, Griego wéheatdih wéhenit ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Queétboó ĩjeéh éemp wʉnnit yaádhdih yeó jáap jʉmat pah ĩ́ih jeémátdih ĩ tʉ́i biíc yoobó wʉ̃h jeémpcah enna, Hebreo wéheatdih wéhenitdih ĩt jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. 2Páant ĩ míic jʉ̃ihñʉchah jéihnit, Jesús doce ã naáwát tʉ́ʉtnitboó bita ã́ihwãdih bid bojnit, nin pah ĩt niíj naáwáp wʉt jĩ: —Dios naáwátdih bohéát jwĩ́ih tewat ã jʉmʉchah, jeémátdih jwĩ jéih pãáhcan caá. 3Pánihna, jwĩ déewãá, siete neonádih ñi ñíwií, jeémátdih pãáhnit ĩ jʉmat pínah niijná. Bita queétdih ‘Tʉ́init caá’, ĩ niijnít, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpat bʉ́dí jʉmnit, tʉ́i jenah joinítdih ñi bidií. 4Obohjeéhtih, jwiítboó yeó jáap jʉmat pah Diosdih ʉʉ́bhnit, ã naáwátdih jwĩ bohébipna caá, ĩt niijíp wʉt jĩ. 5Páant ĩ niijíchah joinít, “Jʉ́ʉ. Páant tií jwĩ chãjap”, nihat Jesúíhwã ĩt niíj jepahap wʉt jĩ. Pánihna, Esteban, Jesúsdih tʉ́i jenah joiní, Tʉ́ini Espíritu ã wẽpat bʉ́dí jʉmnidih ĩt ñíwip wʉt jĩ. Bitadihbʉt ĩt ñíwip wʉt jĩ. Nin caá ĩ wʉ̃tna: Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás. Caán Nicolásboó Antioquía tʉ́tchidih bóo judío nihcan yʉhna, judíowã ĩ bohéátdih joiná, ĩjeéh waadní ãt jʉmʉp wʉt jĩ. 6Páant ĩ ñíonitdih Jesús ã naáwát tʉ́ʉtnit pebhna ĩt ʉb jʉibínap wʉt jĩ. Queét ĩ ʉb jʉibínachah ennit, ĩ ñíonitdih teo jã́hanit, ĩt ʉʉ́bʉ́p wʉt jĩ, Dios queétdih ã tʉ́i teo wáacat pínah niijná. 7Pánihna, caán baácdih moón Dios naáwátdih chah dawá jéihnit ĩ jʉmʉchah, Jerusalén tʉ́tchiboó jʉmnit Jesúíhwã ĩt dao béjep wʉt jĩ. Sacerdotewãbʉt dawá tʉ́ʉt nʉʉmnít, Jesúíhwãjeéh ĩt waadáp wʉt jĩ. 8Esteban, caandíh Dios bʉ́dí ã teo wáacachah, ã wẽpatjĩh dawá láa jwiít cã́acwã jwĩ jéih chãjca naáhdih ãt chãj jʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant ã chãj jʉ́ʉtʉchah ennit, cã́acwã Jesúíh doonádih chah ĩt joííhip wʉt jĩ. 9Obohjeéhtih, biquína judíowã ĩ míic wáacat mʉʉdíh moón caandíh ĩt jʉ̃ihñʉp wʉt jĩ. Queét Teo Wʉ̃hnitji wʉ̃t jʉmni poómp ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Cirene tʉ́tchidih moón, Alejandría tʉ́tchidih moón, Cilicia baácdih moón, Asia baácdih moón ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Queét wʉt jĩí Estebandih jʉ̃ihnit ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. 10Pánihna, Esteban Tʉ́ini Espíritu ã wẽpat bʉ́dí jʉmnit, tʉ́i jéihni jʉmna, ã wéhenachah joinít, queétboó caandíh biíc yoobó ĩt nihcap wʉt jĩ. 11Biíc yoobó nihcan, íijna, bita ĩ yee naáwát pínah niijná, ĩt jíib wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Páant ĩ yeeat tʉ́ʉtʉchah joinít, nin pah ĩt niíj naóh yacap wʉt jĩ: “Esteban Moisés ã wʉtatjidih Diosdihbʉt yeejép ã wéhenachah, jwĩ joyóp be”, ĩt niíj yeenap wʉt jĩ. 12Páant ĩ niijíchah joinít, cã́acwã, Moisés ã wʉtatjidih bohénit, bita waóhnitbʉt Estebandih ĩt íijip wʉt jĩ. Pánih íijnit, caandíh teonit, ĩ maáta pebhna ĩt ʉb bejep wʉt jĩ. 13- 14Queét ĩ yeeat tʉ́ʉtnitji nin pah ĩ maátadih ĩt niíj yeenap wʉt jĩ: —Nin yeó jáap jʉmat pah Dioíh mʉʉdíh, Moisés ã wʉtatjidihbʉt yeejép ãpĩ́ wéhenap be. Nin pah ã niijíchah, jwiít jwĩ joyóp be: ‘Jesús Nazaret tʉ́tchidih bóo Dioíh mʉʉdíh ã yohbipna caá. Moisés ã wʉtatjidihbʉt ã jwʉ́ʉb tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá’, Esteban ã niijíp be, ĩt niijíp wʉt jĩ. 15Nihat caanjĩ́h chʉ́ʉdnit Estebandih ĩ enechah, ã́ih móot ángelíh móot panih yeh iigní ãt jígohop wʉt jĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\