Colosenses 2

1Yeéb Colosas tʉ́tchidih moón, Laodicea tʉ́tchidih moóníh pínahdihbʉt bʉ́dí wã teona caá. Nihat bita weemdíh jéih jwʉhcannitíh pínahdihbʉt bʉ́dí wã teona caá. Páant wã tewatdih ñi jéihyatdih yeebdíh wã náah yacna caá. 2Nin panihat pínahdih wã teona caá: Wẽinit, míic oinit, tʉ́i biícdih ñi jʉmat pínah, “Dios jwiítdih bʉ́dí ã tʉ́i chãjbipna caá”, ñi niíj jéihyat pínahdih wã náah yacna caá. Dios jon jã́tih ã jéihya jwʉhca naáhjidih ñi tʉ́i jéihyat pínahdihbʉt wã náah yacna caá. Caán ã jéihya jwʉh canaáhji nin pah caá: Yeéb judíowã nihcannitbʉt Cristodih jepahnit, Diosjeéh ñi tʉ́i jʉmbipna caá. 3Caán Cristo nihatdih ã jéih beedána caá. Pánih jéihni ã jʉmʉchah, ã teo wáacatjĩhjeh tʉ́i jenah joinít yeéb ñi jʉmbipna caá. 4Pánih tʉ́i jenah joinít jʉmna, bita yeebdíh tʉ́i naóhnit pah ĩ niíj yeenachah yʉhna, queétdih ñi joyáh bojbipna caá. 5Weém ñijeéh wihcan yʉhna, ñijeéh jʉmni pah wã jenah joiná caá. Pánihna, Cristodih tʉ́i péenit, tʉ́i biícdih ñi jʉmat doonádih joinít, bʉ́dí wã wẽina caá. 6- 7Épafras Cristoíh tʉ́ini doonádih yeebdíh ã jwíih bohénachah, tʉ́i jepahnit, “Wã Maáh ma jʉmʉʉ́”, Cristodih ñit niíj naáwáp wʉt jĩ. Ñi jwíih jepahatji biíc yoobó páantjeh yeó jáap jʉmat pah caandíh ñi tʉ́i péenaá. Pánih péenit, yeó jáap jʉmat pah caandíh chah jenah joiná, caandíh wẽinit, “Bʉ́dí ma teo wáacat tʉ́ina caá, Paá”, Diosdih niijnít ñi jʉmʉʉ́. 8¡Ñi tʉ́i chãja chaáh! Cã́acwã ĩ yee bohéátdih ñi joyáh bojoó. Queét jon jã́tih moón ĩ jenah joyátdihjeh ĩ bohéna caá. Páant ĩ bohéát dedé pínah nihcan caá. Diosdih jéihcannitboó ĩ wʉtatdihjeh ĩ bohéna caá. Cristoíhboodíh ĩ bohécan caá. 9Nin pah Cristoíh dooná ã jʉmna caá: Caán jwĩ íip biíc yoobó jʉmni, Diosjeh tigaá ã jʉmʉp. Páant ã jʉmʉchah yʉhna, nin baácboó jwĩ nihat pah ãt cã́ac jʉmʉp wʉt jĩ. Cã́ac yoobát ã jʉmʉchah yʉhna, ã íip ã wẽpat, ã oyat, ã tʉ́yatbʉt caandíh ã jʉmna caá. 10Yeéb Cristoíhwã jʉmna, Dios ã wẽpat, ã oyat, ã tʉ́yatbʉt yeebdíhbʉt ã jʉmna caá. Pánihna, ñíih caolihdih dedé ã jʉdhcan caá. Caán Cristo nihat maátadih chah maáh ã jʉmna caá. 11Wã déewã Dios ã wʉtatjidih jepahat tʉ́ʉt niijná, quehli nah yapat chóodih ĩpĩ́ bóod yohna caá. Obohjeéhtih, yeébboó páant ñi chãjcah yʉhna, Cristoíhwã jʉmna, bóod yohnit panihnit tigaá ñi jʉmʉp. Ĩ bóod yohat pah ñi yéej chãjíhat jenah joyátdih Cristoboó yeebdíh ãt yohop taga. 12Caandíh ñi jepahachah, daabánit ñit jʉmʉp taga. Pánih daabánit, jwʉ́ʉb pah jʉ̃óhna, Jesúsdih ĩ yohat, ã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wát pah ã jʉmna caá. Páant ã chãjat dée pah chãjnit, ãjeéh biícdih ñi jʉmna caá. Pánihna, “Dios ã wẽpatjĩh Cristodih ã booanachah, weemdíhbʉt ã wẽpatjĩh tʉ́iniboodíh ã tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá”, ñit niíj jenah joyóp taga. 13Yeéb jã́tih wʉnnit panihnit jʉmna, ñi yéejat jíib iiguípna bejnit pínah ñit jʉm jwʉhʉp taga. Obohjeéhtih, bʉʉ Cristo ã wʉn wʉ̃hatjĩh jwĩ íip yeebdíh ãjeéh jʉmnit pínah ãt chãjap taga. Jwiít nihat jwĩ yéejatdih ãt yohop taga. 14Moisés ã wʉtatjidih jwĩ jepahcah, jwiítdih peéh chãjat ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, Cristo cruzboó ñʉhnit, jwiítdih ã wʉn wʉ̃hatjĩh caán wʉtatjidih jwĩ jepahcat jíib bʉʉdáátdih Dios ãt yohop wʉt jĩ. 15Cristo pánih wʉnna, nemépwã ĩ naóh yacat wẽpatdih dʉ́ʉc wáinit, ãt yohop wʉt jĩ. Pánih yohnit, nemépwã ĩ maáh biícdih Dios ã yap yohochah, oboh jʉmnit ĩ jʉmna caá. Cristo cruzboó ã wʉnatjĩh queétdih ã yap yohatdih nihatdih jéihyana, Dios queétdih ãt tíicanap wʉt jĩ. 16Ñi jeémátdih, ñi babhbatdihbʉt enna, jópchi jʉmat pah, widh jʉmat pah, semana jʉmat pah, “Bʉʉ Diosdih chah jwĩ weñat pínah yeó jáapna caá”, niíj jenah joicán, ñi míic wáaccah enna, “Queétdih peéh chãjat caá náahap”, bita yeebdíh ĩta niíj en tagaá. Páant ĩ niijíchah joiná yʉhna, páantjeh queétdih ñi joyáh bojoó. 17Dios jon jã́tih moondíh páant ĩ chãjat pínahdih ãt wʉtjip taga, tʉ́ttimah ded pah Cristo ã wʉn wʉ̃hat pínahdih jwiítdih jéihyaat tʉ́ʉt niijná. Obohjeéhtih, bʉʉ láa Cristo jwiítdih wʉn wʉ̃hnit, ã jwʉ́ʉb boo pʉd jʉ̃ʉ́wátdih jwĩ tʉ́i jéihna caá. 18Bitaboó nin pah ĩpĩ́ chãjna caá: “Weém oboh jʉmni Diosdih wã jéih ʉʉ́bhcan caá”, niíj jenah joinít, ángelwãdih ĩpĩ́ ʉʉ́bhna caá, ĩ ʉʉ́bátdih queét Diosdih ĩ jwʉ́ʉb naóh yapaat pínah niijná. Bitabʉt “Oo jʉ́mat pah jígohatdih wã enep be. Pánih ennit, weém chah jéihni caá”, ĩpĩ́ niíj jenah joiná yʉh caá. Obohjeéhtih, páant ĩ niíj jenah joyát dedé pínah nihcan caá. Pánih jʉmnit, “Ded pah jwĩ chãjat biíc yoobó, yeéb ñi chãjcat jíib, yeebdíh Dios ã peéh chãja naáh”, yeebdíh ĩ niijíchah yʉhna, queétdih ñi joyáh bojoó. 19Páant niijnítboó Cristo ã wʉtat pah chãjcan, ãjeéh ĩ jʉmcan caá. Obohjeéhtih, jwiítboó ã́ihwã ãjeéh jʉmnit, ã́ih bácah panihni jwĩ jʉmna caá. Caánboó wao dáh panihni jʉmna, jwiítdih ã wʉtna caá. Caandíh jwĩ jepahachah, Diosboó jwiítdih ãpĩ́ teo wáacna caá, caandíh chah jwĩ jéihyat pínah niijná. 20Cristo yeebdíh ãt wʉn wʉ̃hʉp taga, yéej chãj cádahnit, tʉ́iniboodíh ñi tʉ́ʉt nʉʉmát pínah niijná. Pánih tʉ́ʉt nʉʉmná, Diosdih jepahcannitboó ĩ wʉtʉchah, ñi joyáh bojoó. 21Queét ĩ jenah joyátjĩh nin pah yeebdíh ĩpĩ́ niíj wʉtna caá: “Caán jeémátdih babhbatdihbʉt jeémpcan, babhcan, ñi teoca bojoó”, ĩpĩ́ niíj wʉtna caá. 22Obohjeéhtih dedédih jwĩ jeéméchah, waícanjeh ãpĩ́ bʉʉdná caá. Pánihna, bʉʉdní pínahdih cã́acwã ĩ jenah joyátjĩhjeh ĩ wʉtʉchah, Dios ã wʉtat pah nihcan, ĩ wʉtat dedé pínah nihcan caá. 23Nin pahbʉt yeebdíh ĩ niíj wʉtna caá: “ ‘Weém oboh jʉmni caá’, ñi niíj jenah joyoó”, ĩ niijná caá. Ĩ́ih bácahdih yeejép chãjnit, yeebdíhbʉt biíc yoobó ĩ chãjat tʉ́ʉtna yʉh caá. Páant ĩ wʉtʉchah, jéih beedánit ĩ jenah joyát pah ĩ chãjat tʉ́ʉtna yʉh caá. Obohjeéhtih, ĩ wʉtat ã tʉ́ican caá. Páant cã́acwãjeh ĩ wʉtat dée nihna, jwĩ yéej chãjatdih jwĩ cádahíhichah yʉhna, jwiítdih ã teo wáaccan caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\