Colosenses 3

1Cristo waóh boo pʉd jʉ̃óhni ã jʉmʉchah, yeéb ã́ihwãbʉt ãjeéh boo pʉd jʉ̃óhnit panihnit jʉmna, ã weñat pínahdih ñi tʉ́i jenah joyoó. Caán jeáboó jwĩ íip jéihyepmant bóo bʉwámant chʉ́ʉdnit, nihatdih wʉtni caá. 2- 3Cristoíhwã jʉmna, ñi yéej chãjatdih ñi cádahachah, Diosboó yeebdíh ã wapna caá, páantjeh ãjeéh ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná. Jeáboó jwĩ jʉibínachah, Dios ã wʉ̃hni pínahdih tʉ́i jenah joinít, nin baácdih bóo yeejépdih ñi bidca bojoó. 4Pánihna, Cristo páantjeh jʉmat tʉ́ʉtni, jeámant ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wʉ́chah, nihat caandíh ĩ wẽi naáwáchah, yeéb ãjeéh jʉmnitdihbʉt ĩ wẽi naóhbipna caá. 5Cristoíhwã jʉmna, jã́tih ñi yéej chãjatjidih ñi cádahaá: Ñi weha mána nihcannitjĩh ñi yéej chãj cádahaá. Nihat ñi yéej chãjíhat jenah joyátdihbʉt ñi cádahaá. Bií déedih ñi en ñinahca bojoó. Bií déedih bʉ́dí bidna, Diosboodíh ñi jenah joicán caá. 6Bita pánih yéej chãjna, caandíh ĩ yap yohochah ennit, queétdih íijna, Dios bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá. 7Pánih yéej chãjnit ñit jʉm jwʉhji tagaá. 8Obohjeéhtih, bʉʉ caán yéej chãjatdih ñi cádahaá. Nin pah ñi chãjatdihbʉt ñi cádahaá: Ñi íij jenah joyátdih, tʉbit íijnit, ñi táoh jʉ̃ihñatdih, bitadih yeejép ñi jenah joyátdih, bitadih yeejép dooná ñi naáwátdih, yeejép ñi wéheatdih, nihat páant ñi chãjatdih ñi cádahaá. 9- 10Pánihna, yeébboó Jesúíhwã jʉmna, yéej chãjatdih cádahnit, tʉ́iniboodíh tʉ́ʉt nʉʉmnít ñit jʉmʉp be. Dios yeebdíh páant ãt tʉ́ʉt nʉʉmát tʉ́ʉtʉp taga, caandíh chah ñi tʉ́i jéihyat pínah, caán ã jʉmat pah ñi jʉmat pínahbʉt niijná. Pánihnit jʉmna, ñi míic yeeca bojoó. 11Cristo nihat ã́ihwãjeéh ã jʉmʉchah, Dios jwiít nihatdih biíc yoobó ã enna caá. Pánihna, judíowã, judíowã nihcannitbʉt, bóodnit, bóodcannitbʉt, jwĩ́ih wéheatdih wéhenit, wéhecannitbʉt, bohénit, bohécannitbʉt, teo wʉ̃hnit, maáta déebʉt jwĩ jʉmʉchah, dedé pínah nihcan caá. Jwiít nihat mácah jwĩ jʉmʉchah yʉhna, Jesucristo nihat ã́ihwãjeéh biíc yoobó ã jʉmna caá. Caán oboh jʉmni nihcah, caandíhjeh chah jenah joyát caá jwiít nihatdih náahap. 12Pánihna, Dioíhwã, ã ñíonit, ã oinit jʉmna, nin pah ñi chãjaá: Bitadih ñi jĩ́gah en teo wáacá. “Chah jéihni wã jʉmna caá”, ñi niíj jenah joicá bojoó. Bitadih jʉ̃ihcan, ded pah ĩ chãjachah yʉhna, íijcan, tʉ́inijeh ñi chãjaá. 13Ñijeéh jʉmnit ñi náahat pah ĩ chãjcah yʉhna, íijcanjeh, páantjeh ñi jʉmah bojoó. Ñijeéh jʉmnit yeebdíh ĩ tʉ́i chãjcah enna, míic íijnit, waícanjeh ñi míic yoobánaá. Jwĩ Maáh ñi yéej chãjatdih ãt yohop taga. Páant ã yohat pah yeebbʉ́t ñi íijatdih ñi míic ámohoó. 14Páant wã wʉtat chah yeebdíh nin pah wã wʉtna caá: Bitadih ñi míic oyoó. Pánih míic oina, nihat biíh wã wʉtatdihbʉt ñi jepahbipna caá. Pánih míic oina, biíc weh pah ñi jʉmbipna caá. 15Biíc bácah panihni jʉmna, míic jʉ̃ihcanjeh, bita Jesúíhwã biícdih jwĩ tʉ́i jʉmat pínahdih Dios jwiítdih ã náah yacna caá. Páant ã náah yacat pah, yeéb biícdih ñi tʉ́i jʉmʉʉ́. Pánihna, ded pah ñi chãjat pínahdih jenah joinít, “Nin pah chãjna, ¿bita Jesúíhwã biícdih páantjeh wã tʉ́i jʉmmi niít?” niíj jenah joyát caá náahap. Pánih tʉ́i biícdih jʉmnit, “Ma teo wáacat tʉ́ina caá, Paá”, Diosdih ñi niijí. 16Cristoíh tʉ́ini doonádih ñi tʉ́i náhninaá. Bʉ́dí ã teo wáacatjĩh ã naáwátdih ñi tʉ́i míic bohénaá. Pánihna, míic teo wáacat tʉ́ʉt niijná, “¡Ma tʉ́i jenah joyó chaáh! Páant ma chãjachah, meemjéh ma míic yéejabipna caá”, ñi niíj naáwá. Jwĩ Maáhdih chah jéihyat tʉ́ʉt niijná, Salmosjĩh, wẽi ewatnajĩh, Tʉ́ini Espíritu ã wʉ̃hni ewatnajĩhbʉt biícdih ñi eweé. Caandíh bʉ́dí wẽinit, “Tʉ́ina caá, Paá”, Diosdih ñi niíj wẽi eweé. 17Jwĩ Maáh Jesúsdih ñi weñaat tʉ́ʉt niijná, ded pah chãjna, ded pah naóhna, tʉ́inijeh chãjnit ñi jʉmʉʉ́. Cristo ã teo wáacatjĩh jwĩ íip Diosdih ʉʉ́bhnit, “Tʉ́ina caá, Paá”, caandíh ñi niijí. 18Yeéb áa jʉmnit yaádh, ñi weha mánadih ñi tʉ́i jepahaá. Páant tigaá chãjat náahap jwĩ Maáh Cristoíhwã yaádhdih. 19Yeéb áa jʉmnit neonáboó ñi weha mána yaádhdih ñi tʉ́i oyoó. Pánih oinit, jʉ̃ihcanjeh, tʉ́i waóhnit, queétdih tʉ́inijeh ñi jʉmʉʉ́. 20Yeéb ĩ wehbʉt ñi mánadih yap yohcannit míicjeh ñi jʉmʉʉ́. Páant ñi jʉmʉchah ennit, jwĩ maáh yeebdíh ã wẽibipna caá. 21Yeéb ĩ mánabʉt ñi wehdih páantjeh ñi jʉ̃ihca bojoó. Pánih jʉ̃ihnit, íijanit, queétdih bʉ́dí ñita jĩ́gaha tagaá. “Ĩ enechah, weémboó wã tʉ́i chãjcan nacaá”, ĩta niíj jenah joi tágaá. 22Yeéb teo wʉ̃hnit ñi maátadih ñi tʉ́i jepahaá. “Caán ã enechahjeh, wã tʉ́i teobipna caá, weemdíh ã wẽi enat pínah niijná”, ñi niíj jenah joicá bojoó. Obohjeéhtih, jwĩ Maáh Jesúsdih weñaíhna, ñi maátadih yeecanjeh, ñi tʉ́i jepahaá. 23Yoobópdih yeéb Cristoíhwã jʉmna, caandíh tʉ́i jepahnit ñi jʉmʉʉ́. Nin baácdih moón ñi maátadih jepahna, Cristodihbʉt jepahnit ñi jʉmʉʉ́. Ded pah ñi maáta ĩ wʉtat pah yabhcanjeh, ñi tʉ́i teweé. 24Páant ñi jepahat jíib Cristoboó yeebdíh ã tʉ́i chãjbipna caá. “Wã pebhboó ñi jʉyʉ́chah, yeebdíh tʉ́inidih wã wʉ̃hbipna caá”, jwĩ Maáh ã niijátji pah ã wʉ̃hbipna caá. Caandíh yeéb ñi tʉ́i jéihna caá. Jwĩ Maáh Cristodih yeéb teo wʉ̃hnit ñi jʉmna caá. 25Obohjeéhtih, det tʉ́i chãjcannitdih biíc jʉdhdat wihcan, jwĩ Maáh ã peéh chãjbipna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\