Colosenses 4

1Yeéb maátaboó, ñi pebh moondíh ñi tʉ́i wáyaá. Yeebdíhbʉt Dios ñi Maáh ded pah ñi chãjachah, ãpĩ́ enna caá. Páant ã enatdih tʉ́i náhninit, ã náah yacat pah yoobópdih ñi pebh moondíh ñi tʉ́i chãjaá. 2Tʉ́i jenah joinít, yeó jáap jʉmat pah Diosdih ñi tʉ́i ʉʉ́bʉ́. Pánih ʉʉ́bhnit, ã jepahat pínahdih jéihnit, “Weemdíh mapĩ́ tʉ́i chãjna caá, Paá”, caandíh ñi niijí. 3- 4Jwiítdihbʉt ñi ʉʉ́bʉ́. Cristoíh tʉ́ini dooná, cã́acwã ĩ jéih jwʉhca naáhdih bohéna, queétdih jwĩ tʉ́i jéihyaat pínah niijná, jwĩ íipdih bʉ́dí ñi ʉʉ́bʉ́. Páant wã bohéát jíib bʉʉ nemat mʉʉ́boó wã jʉmna caá. Pánihna, det weemdíh enedih jʉinítdih Dios naáwátdih wã tʉ́i naáwát pínah niijná, ñi ʉʉ́bát pínahdih wã náahna caá. Páant naáwát tigaá Cristo weemdíh ã wʉtʉp. 5Jesúsdih jepahcannitjeéh jʉmna, ã́ih tʉ́ini doonádih queétdih ñi naáwáchah, ĩ joyát pínah niijná, yéej chãjcanjeh, Dios ã náahat pah ñi chãjaá. 6Bitadih míic wéhena, tʉ́inijeh ñi naáwá. Páant ñi naáwáchah, tʉ́i wẽi joinít, jéihíhna, yeebdíh ĩ ʉʉ́bh joibípna caá. Páant ĩ ʉʉ́bh joyóchah, queétdih ñi tʉ́i jéih jepahbipna caá. 7Jwĩ ʉ́ʉd panihni, jwĩ oini Tíquico, Cristoíh tʉ́ini doonádih bohéna, jwiít biícdih teo cádahcanni ã jʉmna caá. Nin wã daácnidih ʉb bejna, ñi pebhna jʉibínit, nihat wĩ́ih doonádih yeebdíh ã naóhbipna caá. 8Ded pah wã jʉmatdih yeebdíh naóhnit, ñi jĩ́gahatdih ã yayáát pínah niijná, ñi pebhna caandíh wã wahna caá. 9Tíquicodih pej jʉm bejni pínah wã oini, wã ʉ́ʉd panihni Onésimodihbʉt wã wahna caá. Caán ñíih tʉ́tchidih bóo, Cristodih cádahcanni ã jʉmna caá. Pánihna, queét chénat pah jwiít ninjĩh ded pah jwĩ yapatdih yeebdíh ĩ naóhbipna caá. 10Aristarco, nemat mʉʉ́boó wãjeéh jʉmni, yeebdíh ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Bernabé baih Marcosbʉt ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Ã́ih doonádih jã́tih wãát wahap jĩ. Pánihna, ñi pebhna ã jʉibínachah, caandíh ñi tʉ́i wẽi jwãáá. 11Jesús “Justo”, ĩ niijníbʉt yeebdíh ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Nit biíc peihcannitjeh caá wã déewã yoobát pohba weém biícdih Dios naáwátdih ĩ bohéna caá, Cristodih cã́acwã ĩ jepahat pínah niijná. Queét weemdíh tʉ́i teo wáacnit ĩ jʉmna caá. 12Épafras, ñijeéh jʉmniji, yeebdíh ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Caán Cristodih teo wʉ̃hni mʉn tigaá. Pánih jʉmnit, Diosdih ʉʉ́bhna, yeebdíh bʉ́dí ãpĩ́ ʉʉ́bhna caá, “Ded pah ã niijátji pah Dios weemdíh ã tʉ́i chãjbipna caá”, niíj jéihna, Diosdih tʉ́i péenit, ã náahat pah ñi chãjat pínah niijná. 13Yeebdíh yoobópdih wã naóhna caá. Caán yeebdíh ãpĩ́ ʉʉ́bh cádahcan caá. Laodicea tʉ́tchidih moondíh, Hierápolis tʉ́tchidih moondíhbʉt bʉ́dí ãpĩ́ ʉʉ́bhna caá. 14Jwĩ oini Lucas, cohni cã́acbʉt yeebdíh ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Demas yʉh bʉca ã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. 15Jwĩ déewã Laodicea tʉ́tchidih moón bʉ́dí ĩ tʉ́yʉ naáh. Ninfabʉt mi tʉ́yʉ naáh. Jesúíhwã miíh mʉʉ́boó míic wáacnitbʉt ĩ tʉ́yʉ naáh. 16Nin wã wahni nʉ́odih ñi míic bohé péanit, Laodicea tʉ́tchidih moondíhbʉt ñi wahaá, queétbʉt ĩ míic bohéát pínah niijná. Queétdih wã wahni nʉ́odihbʉt, yeebbʉ́t ñi míic bohénaá. 17Arquipodih nin pah ñi niíj naáwá: “Jwĩ Maáh Jesús meemdíh ã wʉtatji pah ma péanaá”, ñi niijí. 18Weém Pablo, wĩ́ih téihyajĩhjeh nin tʉ́yat tʉ́ʉtatdih wã daácna caá. Yeebdíh bʉ́dí wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Nemat mʉʉ́boó wã jʉmatdih náhninit, weemdíh bʉ́dí ñi ʉʉ́bʉ́. Dios yeebdíh oinit, bʉ́dí ã teo wáaca naáh. Páant bóojeh tigaá wã naáwát. Pablo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\