Efesios 3

1Páant Dios yeebdíh ã tʉ́i teo wáacachah jéihnit, weém, Pablo, yeéb judíowã nihcannitdih Diosdih bʉ́dí wã ʉʉ́bhna caá. Yeebdíh Jesúíh tʉ́ini doonádih wã bohéát jíib nemat mʉʉ́boó ĩ nemni wã jʉmna caá. 2Dios weemdíh oi teo wáacnit, weemdíh ã́ih tʉ́ini doonádih ã naáwát tʉ́ʉtʉp be. Caandíh ñitát joi tágaá. 3- 6Jon jã́tih ã jenah joyátji pah Dios yeéb judíowã nihcannitdih ã oi teo wáacat pínahdih cã́acwã ĩ jéih jwʉhcah yʉhna, bʉʉ jwʉhna weémboodíh Dios ã tʉ́i jéihyanap jĩ. Caandíh yeebdíh wãát naóh daacáp jĩ. Páant wã daacátjidih ennit, “Pablodih Dios ãt tʉ́i jéihyanap taga”, ñi niíj jéihbipna caá. Yeéb judíowã nihcannit, jwiít judíowãbʉt biíc yoobó Jesucristodih jwĩ jepahachah, jwiít nihat biícdih Dios ã́ihwã pínah ã chãjna caá. Páant ã chãjat pínahdih nihat jwĩ nʉowã ĩ jéihcah yʉhna, bʉʉ jwʉhna Tʉ́ini Espírituboó Jesús ã́ih tʉ́ini doonádih naáwát tʉ́ʉtnitdih, Dios naáwátdih naóh yapanitdihbʉt ãt jéihyanap taga. Yeéb judíowã nihcannit, jwiít judíowã biícdih, jwĩ yéejat jíib iiguípna jwĩ bejat déedih, Jesucristodih jwĩ jepahat jíib, Dios jwiítdih ãt tʉ́i ʉbʉp taga. Pánihna, jwiít nihat biícdih ã́ih bácah panihni jwĩ jʉmna caá. Páant jwĩ jʉmʉchah, ã́ih cã́acwãdih ã naáwátji pahjeh jwiít nihat biícdih ã tʉ́i chãjbipna caá. 7Dios weemdíh oi teo wáacnit, nin tʉ́ini doonádih yeéb nihat judíowã nihcannitdih ã naáwát tʉ́ʉtʉp jĩ. Pánih naáwát tʉ́ʉtnit, Dios ã wẽpatjĩh weemdíh ã jéihyanap jĩ, wã tʉ́i naáwát pínah niijná. 8Nihat Jesúíhwãdih jenah joinít, oboh jʉmni wã jʉmʉchah yʉhna, Diosboó weemdíh bʉ́dí ã oi teo wáacap jĩ, judíowã nihcannitdih Jesucristoíh tʉ́i doonádih wã naáwát pínah niijná. “Jesucristodih ñi jepahachah, Diosboó yeebdíh bʉ́dí ã tʉ́i chãjbipna caá”, wãpĩ́ niíj naóh bohéna caá. 9Pánih tʉ́ini doonádih bohéna, Dios nihatdih chãjni, ded pah ã jenah joyátji ã jéihya jwʉhca naáhdih bʉʉ nihat cã́acwãdih wã tʉ́i jéihyana caá. 10¿Pánih chãjna, ded panihat pínahji ta tigaá? Dios nihat cã́acwã, bita poómpna jʉmna yʉhna, Jesucristodih ĩ jepahachah, biícdih ã́ihwã pínah ã chãjachah ennit, nihat ã́ih ángelwã, nihat nemépwãbʉt Dios chah ã tʉ́i jéih beedáátdih ĩ jéihyat pínah niijná, páant ãt chãjap wʉt jĩ. 11Dios biíhmah páant ã jenah joyátji biíc yoobó, jwĩ Maáh Jesucristo ã wʉn wʉ̃hatjijĩh ãt chãj beedánap wʉt jĩ. 12Pánihna, Jesucristodih jepahnit, ã́ihwã jʉmna, ʉ́ʉmcanjeh, “Weemdíh ã tʉ́i joiná nacaá”, niíj jéihnit, Diosdih jwĩ tʉ́i jéih ʉʉ́bhna caá. 13Pánih jʉmnit, yeéb judíowã nihcannitdih tʉ́ini doonádih wã naáwát jíib weemdíh yeejép yapat doonádih joinít, ñi jĩ́gahca bojoó. Yeebdíh jĩ́gahaat pínah nihcan, Diosjeéh ñi tʉ́i jʉmat pínah caá. Pánihna, caandíh jenah joinít, ñi tʉ́i weñeé. 14Yeéb judíowã nihcannit, jwiít judíowã biícdih Jesucristoíhwã jʉmna, jwĩ íipdih bódicha caj yoh ñajnit, yeebdíh bʉ́dí wã ʉʉ́bhna caá. 15Dios ã pebh jʉmnitdih, nihat nin baácdih moondíhbʉt mácah poómp jwĩ jʉmʉchah yʉhna, ã́ihwãdih biíc weh pah ãt chãjap wʉt jĩ. Pánih chãjna, jwiítdih ã́ih wʉ̃t ãt bʉ́ʉdhdʉp wʉt jĩ. 16Pánihna, nin pah yeebdíh jwĩ íip Diosdih wãpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá: “Paá, meém chah wẽpni jʉmna, Tʉ́ini Espíritujĩh queétdih bʉ́dí ma teo wáacá, 17queét Cristodih ĩ tʉ́i jenah joyóchah, ã́ih mʉʉ pánihni, ĩ́ih caolihboó ã tʉ́i jʉmat pínah niijná. Pánih jʉmna, tʉ́i oinit, ded pah chãjna, ĩ chãja naáh. Máa náatna baác nʉmah bejna, bʉʉjcán ã tʉ́i tewat dée pah, queétbʉt tʉ́i oinit ĩ jʉmʉ naáh, tʉ́inijeh ĩ chãjat pínah niijná”, wãpĩ́ niijná caá. 18Nin pahbʉt wãpĩ́ niíj ʉʉ́bhna caá. “Paá, Cristo ã oyat ded pah bʉ́dí ã jʉmatdih queétdih, nihat bita míihwãdihbʉt, ma tʉ́i beh joyánaá. 19Jwĩ jéih beh joí beedácah yʉhna, ma teo wáacá, bʉ́dí ã oyatdih ĩ jéihyat pínah niijná. Páant ĩ jéihyechah, ded pah ma tʉ́i jéih beedáátdih, ma oyatdihbʉt queétdih bʉ́dí ma jéihyanaá, ma náahat pah ĩ tʉ́i chãjat pínah niijná”, jwĩ íipdih wãpĩ́ niijná caá. 20- 21Ded pah Diosdih jwĩ ʉʉ́bátdih, jwĩ jenah joyátdihbʉt caán chah bʉ́dí ã jéih chãjna caá. Páant caán chah wẽpni jʉmna, jwĩ́ih caolih diítboó Tʉ́ini Espíritu ã wẽpatjĩh jwiítdih bʉ́dí ã jéih teo wáacna caá. Páant ã chãjachah, nihat cã́acwã, bʉʉ láa moón, tʉ́ttimah bóo láa moonbʉ́t caandíh bʉ́dí ĩ weñe naáh. Ded pah nihat ã́ihwãdih bʉ́dí ã teo wáacatdih ennit, ded pah Jesucristo ã tʉ́i chãj wʉ̃hatjidihbʉt ennit, Diosdih páantjeh weñat caá náahap. Páant tií ã jʉmʉ nah.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\