Efesios 4

1Yeéb judíowã nihcannitdih wã bohéát jíib nemat mʉʉ́boó jʉmna, nin pah yeebdíh wã wʉtna caá. Yeéb Dios ã ñíonit jʉmna, tʉ́inijeh jʉmat caá náahap. 2“Weém oboh jʉmni caá”, niíj jenah joinít, bitadih jʉ̃ihcannit ñi jʉmʉʉ́. Bita yeebdíh yeejép ĩ chãjachah yʉhna, queétdih íijcanjeh oinit, ded pah ĩ chãjatjidih ñi jwʉ́ʉb náhnica bojoó. 3Pánih jʉmnit, yeéb tʉ́i biícdih Tʉ́ini Espíritu ã chãjatjidih ñi yéejacan niít. Tʉ́i biícdih jwĩ jʉmat pínahdih jwiít Dioíhwãdih bʉ́dí bidat caá náahap. 4Jwiít nihat biícdih Jesucristoíh bácah panihnijeh jwĩ jʉmna caá. Jwiít nihatdih Dios ã wahni Tʉ́ini Espíritu biícjeh tigaá. Jwiít nihat Dios ã ñíonit ã pebhboó jwĩ bejat pínahdih biíc yoobó jwĩ pã́ina caá. 5Caán biíc Jesúsjeh tigaá jwĩ Maáh. Caán Jesúsdihjeh tigaá jwiít nihat jwĩ jepahap be. Jesúsdih jwĩ jepahat jʉ́ʉtna, biíc yoobó daabánit jwĩ jʉmʉp be. 6Caán biíc Diosjeh tigaá jwiít nihatdih jáap caolih dée ãt chãjap taga. Pánih chãj wʉ̃hna, jwiít nihat jwĩ íip jʉmna, jwĩ Maáh caá. Ã maáh jʉmat nihat chah ã wẽpna caá. Pánih jʉmna, jwiít nihatdih ã teo wáacna caá, ã weñat pínahdih jwĩ tʉ́i chãjat pínah niijná. Jwiít nihat cãtíh ã jʉmna caá. Páant ã jʉmʉchah, biíc weh dée pah tʉ́i jʉmat caá jwiítdih náahap. 7Obohjeéhtih, biíc weh dée jwĩ jʉmʉchah yʉhna, ã náahat pah mácah jéihyatnadih jwiít nihatdih Cristo ãt wʉ̃hʉp taga. 8Pánihat pínahdih jenah joinít Davidjiboó nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Caandíh eníhcannitdih yap yohnit, Dios pebhboó ã jwʉ́ʉb pʉ́ʉh laáb jʉibíát tʉ́ttimah, ã́ihwãdih tʉ́inidih ãt wʉ̃hʉp taga”, ãt niíj daacáp tajĩ. 9Pánihna, “jwʉ́ʉb pʉ́ʉh laáb jʉibíát”, ã niijíchah, “Nin baácboó jʉmnit, caandíh eníhcannitdih ã yap yohat tʉ́ttimah, wʉnnitji ĩ jʉmʉpboobʉ́t ãt dei bej jwʉhʉp wʉt jĩ”, jwĩ niíj jéihna caá. 10Pánih caanná dei bej jwʉhniji, nihatdih maáh jʉmat tʉ́ʉt niijná, Dios pebhboó ãt jwʉ́ʉb pʉ́ʉh laab béjep wʉt jĩ. 11Pánih pʉ́ʉh laab béjnit, ã́ihwãdih Tʉ́ini Espíritudih wah deyana, mácah jéihyatnadih ãt wʉ̃hʉp taga. Biquínadih Jesúíh tʉ́ini doonádih naóh peetát pínah jéihyatdih ãt wʉ̃hʉp taga. Bitaboodíh Tʉ́ini Espíritu ã naáwáchah joinít, naóh yapaat pínah jéihyatdih ãt wʉ̃hʉp taga. Bitaboodíh Jesúíh tʉ́ini doonádih jáap joinít ĩ tʉ́i jepahat pínah niijná, wẽp naáwát pínah jéihyatdih ãt wʉ̃hʉp taga. Bitaboodíh Dioíhwãdih dʉó wáinit, ã naáwátdih ĩ tʉ́i bohéát pínah jéihyatdih ãt wʉ̃hʉp taga. 12Pánihatdih Cristo jwiít ã́ihwãdih ãt tʉ́i wʉ̃hʉp taga, Dios ã weñat pínahdih chãjnit, jwĩ tʉ́i míic teo wáacat pínah niijná. Pánih míic teo wáacna, ded pah Dios ã chãjat tʉ́ʉtʉchah, jwĩ tʉ́i jéih chãjna caá. Pánih jʉmna, jwiít nihat biícdih Diosdih jwĩ chah tʉ́i jenah joibípna caá. Jwiít Cristoíh bácah panihni jʉmna, wébít ã behat dée pah, biícdih jwĩ tʉ́i behbipna caá. 13Pánihna, jwiít Dioíhwã tʉ́i behna, Jesús Dios wʉ̃ʉ́hdih chah jenah joinít, jwĩjeéh ã jʉmatdihbʉt chah jéihnit, biícdih jwĩ tʉ́i jʉmbipna caá. Pánihat tʉ́ttimah, tʉ́i behnit dée pah jʉmna, Jesucristo ã jʉmat pah mʉntih jwiítbʉt jwĩ jʉmbipna caá. 14Pánihna, Jesucristo ã wʉ̃hni jéihyatnajĩh tʉ́i míic teo wáacna, wébít dée jwĩ jʉmcan niít. Wébítboó dedé naáwátdih joinít, ĩpĩ́ tʉ́i joiná caá. Pánih joiná, bita queétdih yeenit yeejép ĩ chãjat tʉ́ʉtʉchah, ĩ jepahna caá. Bita Dios naáwátdih ded pah mácah ĩ yee naáwáchah, ĩpĩ́ tʉ́i joiná caá. Cã́ac wihcanni jãáj chóo dée pah ĩ jʉmna caá. Íim tac yoób pahachah, johlit nolihatbʉt caán chóodih ã wénoh johochah, yoobópdih ã bejcan caá. 15Jwiítdih pánihat dée jʉmcat caá náahap. Dios yoobópdih naóhni ã jéih yeecan caá. Páant ã jʉmʉchah, ã naáwátdih joí cádahcan, ded yee naóhnitdih joyáh bojnit, bitadih oinit, yoobópdih naáwát caá náahap. Pánih jʉmna, Dios ded pah jwiítdih ã chãjat tʉ́ʉtatdih tʉ́i beh joinít, beh bejnit dée pah, yeó jáap jʉmat pah jwĩ Maáh Jesucristodih chah jwĩ tʉ́i jenah joibípna caá. Caán jwĩ Maáh jʉmna, wao dáh panihni caá. 16Jwiítboó ã́ih bácah panihni caá. Ã́ih mʉj nah, ã́ih téihya, ã́ih jítcha, ã́ih tã́ah panihni jwĩ jʉmna caá. Cã́aquíh bácah tʉ́i dʉʉj ñʉ́hna, ñeh tõpna tʉ́i wẽpna, ã tʉ́i jʉmna caá. Pánihat dée, jwiítboó tʉ́i biícdih míic oinit jʉmna, jwĩ tʉ́i jʉmna caá. Pánih míic oina, mácah jwĩ jéihyatnajĩh míic teo wáacna, beh bejnit dée pah, Dios ã weñat pínahdih biícdih jwĩ tʉ́i jéih chãjna caá. 17Jwĩ Maáh ã naáwát tʉ́ʉtatji pah yeebdíh wã wẽp wʉtna caá. Ñi déewã Diosdih jéihcannit ĩ chãjat dée pah, yeébboó ñi chãj cádahaá. Queétboó tʉ́i jenah joicánnit, tʉbit yeejép ĩ chãjna caá. 18Ded pah Dios ã jʉmatdih beh joicán, dʉpʉ́át panihipboó jʉmnit, Diosdih yʉʉ́p pah ĩ jʉmna caá. 19Dios ded pah queétdih ã wʉtʉchah yʉhna, queét jéih joicánnit panihnit ĩ jʉmna caá. Pánih joicán, tíic jenah joicánjeh, ĩ yéej chãjatdih cádahíhcan, chah ĩ bidna caá. 20- 22Obohjeéhtih, Cristoíh tʉ́ini doonádih bita yeebdíh ĩ tʉ́i bohénachah joiná, bita yeejép chãjnit pah jʉmcan, Jesús ã jʉmat pah yeebdíh ĩt jʉmat tʉ́ʉtʉp tajĩ. Máa yéguehdih yohat dée pah, jã́tih ñi yeejép chãjatjidih cádahat pínah niijná, ĩt bohénap tajĩ. “Jwiít yeejép chãjnit, bʉ́dí jwĩ wẽibipna caá”, jã́tih ñit niíj jenah joyóp ta yʉh jĩ. Obohjeéhtih, wẽican, chah yeejép chãj bejna ñit chãjap tajĩ. 23Pánih yeejép ñi jenah joyátdih cádahnit, tʉ́iniboodíh tʉ́ʉt nʉʉmná, Dios ã weñat pínahdihjeh jenah joyát caá náahap. 24Páant niíj jenah joinít, tʉ́iniboodíh ñi chãjbipna caá. Dios ã jʉmat pah jwĩ jʉmat pínah niijná, jwiítdih jáap dée ãt chãjap taga. Páant ã chãjachah jéihnit, jwiítdih tʉ́i chãjat caá náahap. 25Ñi yeeatdih ñi cádahaá. Jwiít biíc bácah panihnit jʉmna, míic yeena, jwiít míicjeh jwĩ míic yéejana caá. Pánihna, yeecanjeh, yoobópdih míic tʉ́i naáwát caá náahap. 26Bitadih íijna yʉhna, yeejép ñi chãjca bojoó. Caán yeó jáapjeh ñi íij cádahaá. 27Ñi íijatdih quíib bʉʉdcán, nemép ã náahatboodíh ñita chãj tagaá. 28Ded nʉʉmní ã nʉʉmátdih ã cádaha naáh. Nʉʉmcánjeh, ded moh yéejnidih teo wáacat tʉ́ʉt niijná, tʉ́inidih ã tewe naáh. 29Ií náah jʉmni naáwátdih ñi míic naóhca bojoó. Tʉ́i míic teo wáacat tʉ́ʉt niijná, tʉ́iniboodíhjeh ñi míic naáwá. 30Jwiít Dios pebhboó jwĩ bejat pínahdih jwĩ jéihyat pínah niijná, Dios Tʉ́ini Espíritu jwiítdih ãt wahap taga. Pánihna, yeejép chãjna, caandíh ñi jĩ́gahaca bojoó. 31Bita yeebdíh ĩ tʉ́i chãjcatdih jwʉ́ʉb náhnican, ñi quíib bʉʉdʉ́. Páant ñi quíib bʉʉdcáh, maiwã man pah ñi íijat yeebdíh ã yéejabipna caá. Pánih íij yapnit, ñi míic jʉ̃ih ñaacátdih ñi cádahaá. Bitadih yeejép dooná ñi naóhca bojoó. Dedé yeejép ñipĩ́ míic chãjatdih ñi cádahaá. 32Pánih cádahna, yeéb míicjeh oina, jĩ́gah ennit, ñi tʉ́i míic teo wáacá. Yeebjéh ñi míic yéej chãjatjidih ñi míic ámohoó. Diosboó jwĩ yéejatdih ã yohat pínah niijná, Cristo jwiítdih ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Páant ã yohat pah, yeebbʉ́t bitadih ñi eníhcatdih yohat caá náahap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\