Efesios 5

1Jwĩ weh jwiítdih ennit, biíc yoobó ĩ chãjat dée pah, Dios weh ã oinit jʉmna, caandíh jenah joinít, biíc yoobó ñi jʉmʉʉ́. 2Pánih jʉmna, Jesucristo jwiítdih ã oyat pah, bitadihbʉt ñi tʉ́i oyoó. Pánih bʉ́dí oinit, jwĩ yéejat jíib, caán jwiítdih ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Judíowã Dios ã weñat pínah niijná, caandíh oveja wʉ̃ʉ́hdih ĩpĩ́ mao cáo wʉ̃hʉp jĩ. Páant ĩ mao cáo wʉ̃hat dée pah, Jesús jwiítdih ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ. 3Jesúíhwã jʉmna, dedé ií náah jʉmnidih ñi chãjca bojoó. Pánih chãjatdihbʉt ñi jenah joicá bojoó. Bitaíh bií déedihbʉt ñi en ñinahca bojoó. Páant ñi chãjcah, yeebdíh dooná ã wihcan niít. 4Dedé ií náah jʉmnidih míic niijcán, jenah joicánnit pahbʉt míic wéhecan, ñi míic yeejép deoh naóhca bojoó. Dios tʉ́ini ã jʉmʉchah, ã́ihwãdih tʉ́inijeh míic wéheat caá náahap. Pánih míic wéhena, “Jwiítdih ma tʉ́i chãjna caá”, Diosdih niiját caá yeebdíh náahap. 5Nindih ñi tʉ́i náhninaá: Ded ií náah chãjni, ded ií náah chãjat jenah joiníbʉt Dios pebhboó ã waadcán niít. Ded dawá bií déedih en ñinahnitbʉt ã waadcán niít. Pánih en ñinahni bií déedihjeh wẽinit, Diosboodíh ã jéih wẽican caá. Pánih chãjni Jesucristo ã maáh nihcah, Dios maáh ã jʉmʉpboó ã jʉibícan niít. Pánihatdih yeéb ñi tʉ́i jenah joyoó. 6“Páant ñi chãjachah, ã tʉ́ina caá”, ded ã niíj yee naáwáchah yʉhna, yeébboó ñi joyáh bojoó. Pánih yeejép chãjnit Dios ã wʉtatdih ĩ yap yohatji jíib, bʉ́dí íijnit, queétdih ã peéh chãjbipna caá. 7Pánih yeejép chãjnitdih ñi pej jʉmca bojoó. 8Diosdih ñi jepahat pínah jã́tih, tʉ́i chãjcan, dʉpʉ́át panihipboó ñit jʉm jwʉhʉp taga. Obohjeéhtih bʉʉ, Jesucristodih jepahna, baabát panihipboó ñi jibna caá, bʉca. Pánih jʉmnit, tʉ́inijeh ñi chãjaá. 9Baabát panihipboó jʉmna, tʉ́inijeh ñi jʉmbipna caá. Yeecanjeh, yoobópdih ñi naóhbipna caá. 10Dios ded pah ã weñat pínahdih ñi bidií. 11Diosdih náahcannit dʉpʉ́át panihipboó jʉmna, yeejép ĩ chãjat pah yeébboó ñi chãjca bojoó. Páant ĩ tʉ́i chãjcatdih ennit, Dios naáwátdih naóhna, “Páant ñi chãjachah, ã tʉ́ican caá”, queétdih ñi niijí. 12Cã́acwã ĩ encah, queét yeejépwã tʉbit yeejép ĩ chãjatdih bitadih míic wéhena, jwĩta tíic tagaá. 13Queét yeejép chãjnitdih Dios naáwátdih naóhna, jiiátjĩh jii bídat pah chãjna, ĩ chãjat yeejép ã jʉmatdih queétdih jwĩ jéihyana caá. Páant ĩ yéej chãjatdih jwĩ jéihyanachah, ĩ tʉ́ʉt nʉʉmbípna caá. Pánih tʉ́ʉt nʉʉmnít, baabát panihipboó ĩ jʉmbipna caá. 14Pánihat pínah caá nin pah jwĩpĩ́ niíj ewep: “Ʉ̃oni panihni, ma jáa bojoó. Wʉnni panihnibʉt, ma boo pʉd jʉ̃ʉ́wʉ́. Meém yeejép chãjni baabát panihipboó ma jʉmat pínah niijná, ma tʉ́i chãjat pínahdih Jesucristo meemdíh ã jéihyabipna caá”, jwĩ niijná caá. 15Pánihna, ¡ñi tʉ́i chãja chaáh! Jenah joicánnit pah jʉmcanjeh, tʉ́i jenah joinít ñi jʉmʉʉ́. 16Bʉʉ láa cã́acwã tʉbit yeejép ĩ chãjachah, yeébboó yeó jáap jʉmat pah Dios ã weñat pínahdih jenah joinít, tʉ́inijeh ñi chãjaá. 17Pánih jenah joicánnit jʉmcan, Dios ã weñat pínahdih ñi tʉ́i beh joyoó. 18Ñi weñat pínahdih bidna, babh máihca bojoó. Máihnit, ñi jenah joyátdih, ñíih bácahdihbʉt ñi yéejana caá. Yeejépdihbʉt ñi chãjna caá. Máihñat yeebdíh yeejép wʉtni dée caá. Obohjeéhtih, Tʉ́ini Espíritu ã tʉ́i teo wáacat pínahdih bʉ́dí ñi bidií. Caán ã wʉ̃hni weñat pínahdihjeh ñi bidichah, caánboó yoobópdih weñat ã wʉ̃hbipna caá. Caán tʉ́iniboodíhjeh wʉtni caá. 19Míic wéhenit, Diosdih ñi weñeé. Pánih wẽina, David ã daacátjidih, bita ĩ daacátjidihbʉt eonit, Tʉ́ini Espíritu ded pah ã jéihyanachah, caandíhbʉt ñi eweé. Caolih diítboobʉ́t caandíh wẽinit, ñi eweé. 20Pánih jʉmnit, yeéb Cristoíhwã ded pah ã yapachah, biíc yoobó “Ma tʉ́i chãjna caá, Paá”, Diosdih niijnít ñi jʉmʉʉ́. 21Cristojeéh tʉ́i jʉmat tʉ́ʉt niijná, bita Jesúíhwã ĩ jenah joyátdih ĩ naáwáchah, wẽi joinít ñi míic tʉ́i jepahaá. 22Jwĩ Maáh Jesúsdih ñi jepahat dée pah, yeéb yaádhboó ñi weha mánadih ñi tʉ́i jepahaá. 23Nin pah ã jʉmna caá: Newé wao dáh panihni ã jʉmʉchah, ãjeéh bóli ã́ih bácah panihni mi jʉmna caá. Pánihna, mi áaboó mi maáh panihni caá. Pánihat pah, Cristo maáh jʉmna, wao dáh panihni ã jʉmʉchah, jwiít ã́ihwãboó ã́ih bácah panihni jwĩ jʉmna caá. Caanjéh jwiítdih tʉ́i ʉbni ã jʉmna caá. 24Pánihna, Cristoíhwã jʉmna, caandíh jwĩ tʉ́i jepahat pah yadboó mijeéh bóodih jepahat caá náahap. 25Bʉʉ yeéb neoná áa jʉmnitdih jwʉh wã jwʉ́ʉb naóhna caá. Cristo jwiít ã́ihwãdih bʉ́dí oina, jwiítdih ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Pánihna, jwiítdih ã oyat pah, yeebbʉ́t ñi weha mána yaádhdih ñi tʉ́i oyoó. 26Jwiít ã́ihwã jwĩ jʉmat pínah niijná, Cristo jwiítdih wʉn wʉ̃hʉdih ãt dei jʉ̃ʉ́wʉ́p tajĩ. Pánihna, ã́ih tʉ́ini doonádih joinít, jwĩ jepahachah, yéguehdih jwĩ choc yohat pah, jwĩ yéejatdih ãt yoh wʉ̃hʉp taga. Ã́ihwã jwĩ jʉmat jʉ́ʉtat pínah niijná, jwĩ daabánap jĩ. 27Pánih yéejatdih yoh wʉ̃hna, jwiít nihat ã́ihwãdih Dios pebhboó Jesús ã ʉb bejechah, tʉ́ini yoobát yéejat wihcannit, quei wíhcannit, wiguihat wihcannit, tʉ́i jígohnit jwĩ jʉmbipna caá. 28Cristo ã́ihwã ã́ih bácah déedih ãpĩ́ tʉ́i en daoná caá. Pánihat pah, yeéb neoná ñíih bácahdih ñipĩ́ míic tʉ́i en dawát pah, ñi weha mána yaádhdih tʉ́i en dawát caá náahap. Queétboó ñíih bácah dée jʉmna, queétdih tʉ́i en daonít, ñíih bácahdihbʉt tʉ́i en daoná caá ñi chãjap. 29- 30Jwiít nihat jwĩ́ih bácahdih yéejaíhcan, caandíh jwĩpĩ́ tʉ́i chãjna caá. Pánihat pah, jwiít Cristoíhwã ã́ih bácah dée jwĩ jʉmʉchah, caanbʉ́t jwiítdih ãpĩ́ tʉ́i chãjna caá. Páant ã tʉ́i chãjat pah, jwĩ weha mána yaádhdih tʉ́i chãjat caá jwiítdihbʉt náahap. 31Nin pah Moisés ãt niíj daacáp tajĩ: “Páant tigaá ded newé yad pínahdih ʉbna, ã mánadih pahnit, ãjeéh bólijeéhjeh ã jʉmbipna caá. Pánihna, queét chénewã jʉmna yʉhna, biíc bácah dée pah ĩ jʉmbipna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 32Páant ã niijátdih beh joyát ã bʉona caá. Obohjeéhtih, bʉona yʉhna, yoobópdih ã jʉmna caá. Nin pah niíj naóhna caá ãt chãjap: Jwiít nihat Cristoíhwã ã́ih bácah panihni jʉmnit, ãjeéh biíc pah jwĩ jʉmna caá. 33Pánihat dée, yeéb neoná ñi weha mána yaádhjeéh biíc pah ñi jʉmna caá. Pánih jʉmnit, ñi weha mána yaádhdih tʉ́i oyat caá náahap. Yaádhbʉt ñi weha mánadih tʉ́i joyát caá náahap.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\