Efesios 6

1Bʉʉ yeéb wébítdih jwʉh wã jwʉ́ʉb naóhna caá. Jwĩ Maáh Jesúsdih jepahnit jʉmna, ñi mána ĩ wʉtʉchah, jípónih niijcánjeh, ñi jepahaá. Páant chãjatdih yeebdíh Dios ã náah yacna caá. 2- 3Jon jã́tih Moisés nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Ñi mánadih ñi tʉ́i chãjaá. Pánih chãjna, bʉ́dí wẽinit, nin baácboó maatápdih ñi tʉ́i jʉmbipna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. Páant niíj wʉtna, jwíih láa nin pahbʉt ãt niijíp wʉt jĩ: “Páant ñi chãjachah, wã niijátji pah yeebdíh wã tʉ́i chãjbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. 4Bʉʉ yeéb ĩ mánadih jwʉh wã jwʉ́ʉb naóhna caá. Ñi wehdih tʉbit jʉ̃ihnit, ñi íijaca bojoó. Obohjeéhtih, oinit, ñi tʉ́i wái behanaá. Dios ã weñat pínahdih ded pah ĩ chãjat pínahdih ñi bohénaá. Dios naáwátdih ĩ joyáh bojochah, ñi tʉ́i joyát tʉ́ʉtʉ́. 5Bʉʉ yeéb teo wʉ̃hnitdih jwʉh wã jwʉ́ʉb naóhna caá. Yeebdíh wʉtnit ĩ peéh chãjat pínahdih ʉ́ʉmna, queétdih ñi tʉ́i jepahaá. Cristodih ñi jepahat pah, queétdihbʉt wẽinit ñi jepahaá. Yabhcanjeh, queétdih ñi tʉ́i teo wʉ̃hʉʉ́. 6Yeebdíh wʉtnit ĩ enechahjeh tʉ́i teona yʉhna, ĩ encah teocannit ñi jʉmca bojoó. Obohjeéhtih, Cristodih teo wʉ̃hnit jʉmna, Dios yeebdíh ã náah yacat pah tʉ́i wẽi chãjnit ñi jʉmʉʉ́. 7Pánihna, ded pah teo wʉ̃hna, cã́acdihjeh teo wʉ̃hcan, wẽinit, jwĩ Maáhboodíhjeh ñi teo wʉ̃hʉʉ́. 8Pánih chãjnit, nindih ñi tʉ́i náhninaá: Ded pah tʉ́ini ñi chãjachah, Diosbʉt tʉ́inidih yeebdíh ã chãj jwʉ́ʉbabipna caá. Ñi teo wʉ̃hʉchah, cã́acwã yeebdíh jíib wʉ̃hna, ĩ wʉ̃hcahbʉt, biíc yoobó Dios tʉ́inidih ã chãj jwʉ́ʉbabipna caá. 9Bʉʉ yeéb queét ĩ maátadih jwʉh wã jwʉ́ʉb naóhna caá. Yeebdíh teo wʉ̃hnitdih tʉ́inijeh ñi chãjaá. “Wã wʉtatdih ma jepahcah, bʉ́dí wã peéh chãjbipna caá”, ñi niíj jʉ̃ihca bojoó. Nindih ñi tʉ́i náhninaá: Jwĩ Maáh Jesucristo, Dios pebhboó jʉmni queétdihbʉt ĩ Maáh caá. Pánihna, yeéb maáta ded pah ñi chãjatdih jéihnit, yeebdíh teo wʉ̃hnit ĩ chãjatdihbʉt jéihnit, biíc yoobó ñi chãjat jíib ã tʉ́i wʉ̃hbipna caá. 10Bʉʉ yeebdíh péeni wʉtatdih wã naáwíhna caá. Jwĩ Maáh Jesús nihatdih jéih beedáni ã jʉmʉchah, jwiít caán biícdih jʉmna, caandíh tʉ́i jenah joinít, nemépwãdih yap yohnit jʉmat caá náahap. 11Romadih moón soldadowã ĩ maáh nihat ã wʉ̃hni míic maona ĩ jãhat chóodih ĩpĩ́ dʉoná caá. Pánihat dée pah yeebbʉ́t jwĩ Maáh Dios nihat ã wʉ̃hni jãhat pínahdih ñi ʉbʉʉ́, nemép ã yeeatdih tʉ́i yap yohat tʉ́ʉt niijná. 12Cã́acwãdihjeh pohba nihcan caá jwiítdih míic mawat panihni ã jʉmʉp. Obohjeéhtih, wẽpép nemépwãdih jwĩ míic maona caá. Queét nihat jwiít cã́acwãdih yeejép ĩ wʉtna caá. Jwiít Jesúíhwãdih chah eníhcan, Dios ã wʉtatdih ĩ yap yohat tʉ́ʉtna caá. 13Pánihna, ĩtah chóo panihni, nihat Dios ã wʉ̃hni jãhat pínahdih ñi ʉbʉʉ́, nemép yeebdíh yeejép ã chãjat tʉ́ʉtʉchah yʉhna, ñi tʉ́i yap yohat tʉ́ʉt niijná. Pánih chãjna, míic mao péanachah, ñáo jweicánjeh, wẽp ñʉhnit panihnit ñi jʉmbipna caá. 14Tʉ́i yap yohnit pínah jʉmíhna, nin panihnit ñi jʉmʉʉ́: Soldado ã́ih jʉyáát tõpjĩh ãpĩ́ jʉí wái chéona caá, ã́ih yégueh chóodih ã tʉ́i tewat pínah niijná. Pánihat dée, yeebbʉ́t yoobópdih naóhnit ñi jʉmʉʉ́. Soldado ã́ih tacadihbʉt ĩtah chóo ãpĩ́ dʉoná caá, caandíh eníhcannit ã́ih caolihdih ĩ ñʉ́ʉp chʉ̃ʉ́ácat pínah niijná. Pánihat dée, yeebbʉ́t Dios ã wẽpatjĩh tʉ́i yoobópdih chãjat caá náahap, nemépboó ñíih caolihdih ã jéih yéejacat pínah niijná. 15Soldado ã́ih jítchadih tʉ́i wẽpép zapatosdih ãpĩ́ dʉoná caá, ã tʉ́i bejat tʉ́ʉt niijná. Pánihat dée, yeebbʉ́t Dioíh tʉ́ini doonádih ñi tʉ́i joí cádahca bojoó, jwĩ maáhjeéh tʉ́i jʉmnit, bitadih naáwádih ñi tʉ́i bejat tʉ́ʉt niijná. 16Soldado ã́ih bácahdih jãhat naadíh ãpĩ́ ʉbna caá, caandíh eníhcannit ĩ́ih ñʉ́ʉpat doóbhnadih cáo dodhnit, ĩ ñʉ́ʉpʉchah ennit, caán naajĩ́h ã tʉ́i míic jãhat tʉ́ʉt niijná. Pánihat dée, yeebbʉ́t Diosdih tʉ́i jenah joí cádahca bojoó, nemépboó chah yeejép ã yee wʉtʉchah yʉhna, ñi joyáh bojat tʉ́ʉt niijná. 17Soldado ĩtah waochá páhadih ãpĩ́ páahna caá, ã́ih wao dáhdih ã tʉ́i wapat pínah niijná. Pánihat dée, Dios yeebdíh ã tʉ́i ʉbatjidih ñi tʉ́i náhninaá, nemép ñi jenah joyátdih ã yéejacat pínah niijná. Soldado íibat naadíh ãpĩ́ ʉbna caá, caandíh eníhcannitdih ã tʉ́i míic mawat tʉ́ʉt niijná. Pánihat dée, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh ded yeebdíh yéejaíhnidih Dios naáwátdih ñi naáwá, caandíh ñi tʉ́i yap yohat tʉ́ʉt niijná. 18Pánih jʉmnit, ded pah ã yapachah, Tʉ́ini Espíritu ã teo wáacatjĩh Diosdih ñi tʉ́i ʉʉ́bh cádahca bojoó. Pánih ʉʉ́bhna, ñíih pínahdih ʉʉ́bhnit, bitaíh pínahdihbʉt ñi ʉʉ́bʉ́. Ʉ̃onit panihnit jʉmcanjeh, jáanit panihnit tʉ́i jenah joinít ñi jʉmʉʉ́. Nihat Jesúíhwãdihbʉt ñi ʉʉ́bh cádahca bojoó. 19Pánih ʉʉ́bhnit, weemdíhbʉt bʉ́dí ñi ʉʉ́bʉ́, ʉ́ʉmcanjeh Jesúíh tʉ́ini doonádih yoobópdih wã tʉ́i naáwát pínah niijná. 20Caán doonádih wã naáwát jíib nemat mʉʉ́boó ĩtah tõpjĩh chéoni wã jʉmna caá. Pánihna, caán tʉ́ini doonádih naóhnit, ʉ́ʉmcanjeh wã tʉ́i wẽp naáwát pínah niijná, weemdíh ñi ʉʉ́bʉ́. Weemdíh páant naáwát caá náahap. 21Ded pah wã jʉmatdih ñi jéihyat pínah niijná, yeeb pébhna Tíquicodih wã wahna caá. Caánboó Jesúsdih tʉ́i jéihni, jwĩ oini caá. Jesúíh tʉ́ini doonádih wã naóh jibichah, weemdíh bʉ́dí ãpĩ́ teo wáacna beé. Pánihna, ñi pebhna jʉibínit, nihatdih yeebdíh ã naóhbipna caá. 22Páant ã naáwáchah, wã tʉ́i jʉmatdih jéihnit, ñi jĩ́gahat ã yayát pínah niijná, ñi pebhna caandíh wã wahna caá. 23Jwĩ íip Dios, jwĩ Maáh Jesucristo biícdih yeéb Jesúíhwã ñi tʉ́i jʉmʉʉ́. Pánih jʉmna, Jesucristodih tʉ́i jenah joí cádahcan, chah míic oinit ñi jʉmʉʉ́. Páant ñi jʉmat pínahdih Dios ã teo wáaca naáh. 24Yeéb nihat jwĩ Maáh Jesucristodih oi cádahcannitdih Dios ã oyatjĩh ã tʉ́i chãja naáh. Yeebdíh bʉ́dí wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Páant bóojeh tigaá. Pablo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\