Hebreos 10

1Cristoíh dooná tʉ́ini yoobát ã jʉmna caá. Obohjeéhtih, Moisés ã wʉtatji tʉ́ini pah jʉmna yʉhna, biíc yoobó nihcan caá. Caán wʉtatdih jepahnit, yeó jáap jʉmat pah, nihat jópchina nʉñʉ́pwãdih mao cáo wʉ̃hna, Diosdih ĩpĩ́ weñep wʉt yʉh jĩ. Obohjeéhtih, pánih chãjna yʉhna, cã́acwã ĩ yéejatdih ĩ jéih yoh beedácan caá. 2Ĩ jéih yoh beedána nihna, biíc láajeh Diosdih pánih wʉ̃hnit, “Bʉʉ yéejat peéh jwiítdih ã wihcan caá”, ĩta niíj jenah joi tágaá. Pánih jenah joiná, nʉñʉ́pwãdih mao cáo wʉ̃hatdih ĩta cádah tagaá. 3Obohjeéhtih, jópchi jʉmat pah nʉñʉ́pwãdih mao cáo wʉ̃hna, cã́acwã ĩ yéejatdih ĩ jéih quíib bʉʉdcán caá. 4Pánihna, jiwi meépdih, cabra meépdihjeh Diosdih jwĩ wʉ̃hʉchah yʉhna, jwĩ yéej chãjatdih ãta yoh beedácan tagaá. 5Páant yoobópdih ã jʉmʉchah, Cristo nin baácboó ã cã́ac jʉmat pínah jã́tihbit nin pah Diosdih ãt niijíp wʉt jĩ: “Cã́acwã nʉñʉ́pwãdih mao cáo wʉ̃hna, trigo ojdihbʉt ĩ wʉ̃hatdih ma náahcan caá. Pánih náahcan, con baácboó ma cã́ac jʉmat tʉ́ʉtʉchah, ma chãjni bácah meemdíh weñani pínah ã jʉmbipna caá. 6Cã́acwã ĩ yéejatdih ma yohat pínah niijná, nʉñʉ́pwãdih ĩ mao cáo wʉ̃hʉchah, ma wẽi encan caá. 7Páant ma wẽi encatdih jéihnit, ninboó jʉmna, ma náahat pah chãjadih wã bejbipna caá. Páant ma naáwátdih naóh yapani ã niíj daacáp jĩ”, 8“Cã́acwã nʉñʉ́pdih ĩ mao cáo wʉ̃hat pínah, trigo ojdihbʉt ĩ wʉ̃hat pínahdih queétdih ma náahcap jĩ. Páant ĩ wʉ̃hʉchah yʉhna, ma wẽi encap jĩ”, Cristo ãt jwíih niíj naáwáp wʉt jĩ. Moisés páant queétdih ã chãjat tʉ́ʉtʉchah yʉhna, caandíh Dios ãt wẽi encap wʉt jĩ. 9Páant niíj péanit, nin pah ãt jwʉ́ʉb niijíp wʉt jĩ: “Meém ma náahat pah chãjadih wã bejbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. Páant ã niijíchah, nin pah jwĩ jéihna caá: Jon jã́tih nʉñʉ́pwãdih ĩ mao cáo wʉ̃hatjidih cádahat tʉ́ʉtnit, biíh bohéátboodíh Dios naóhna ãt chãjap wʉt jĩ. 10Pánihna, Jesucristo ã íip ã náahat pah wʉn wʉ̃hnit, jwiít cã́acwã jwĩ yéejatdih ãt yoh wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Biíc láajeh wʉnna, ã́ih bácahdih ãt wʉ̃hʉp wʉt jĩ, jwiít ã́ihwã Diosjeéh páantjeh jwĩ jʉmat pínah niijná. 11Nihat sacerdotewã yeó jáap jʉmat pah Diosdih weñat mʉʉ́boó teonit, nʉñʉ́pwãdih ĩpĩ́ mao cáo wʉ̃hna caá. Obohjeéhtih, páant ĩ mao cáo wʉ̃hna yʉhna, cã́acwã ĩ yéejatdih ĩ jéih yoh beedácan caá. 12Obohjeéhtih, jwĩ yéejatji jíib Cristoboó biíc láajeh wʉn wʉ̃hna, jwĩ yéejatdih ãt tʉ́i yoh beedánap wʉt jĩ. Pánih yoh beedá péanit, ã íip pebhna pʉ́ʉh laab béjnit, ã jéihyepmant bóo bʉwámant, ãt chʉ́ʉdʉp wʉt jĩ. 13Caanná chʉ́ʉdnit, caandíh eníhcannitdih ã íip ã yap yohat pínahdih ã pã́ina caá. 14Pánihna, biíc láajeh wʉn wʉ̃hnit, Dioíhwã ĩ yéejatdih ãt yohop wʉt jĩ, yéejat wihcannitjeh páantjeh ĩ jʉmat pínah niijná. 15Caán yoobópdih ã jʉmatdih naóhna, Dios naáwátdih naóh yapanidih Tʉ́ini Espírituboó nin pah ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ: 16“Nin pah Dios ã niijíp be: ‘Tʉ́ttimah bóo láa nihat cã́acwãdih nin pah wã niíj naóhbipna caá: “Wã wʉtatdih yeebdíh wã náhnianachah, wẽinit ñi jepahbipna caá. 17Ñi yéej chãjatdih wã jwʉ́ʉb náhnican niít”, wã niijbípna caá,’ Dios ã niijná caá”, ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ. 18Pánihna, jwĩ yéej chãjatdih ã yohochah, jwĩ yéejat jíib sacerdotewã nʉñʉ́pdih ĩ jwʉ́ʉb mao cáo wʉ̃hatdih jwĩ náahcan caá. 19Wã déewã panihnitá, Jesúsboó wʉn wʉ̃hna, ã́ih meépdih ã yohochah, jwiítboó ʉ́ʉmcanjeh, Dios pebhna waadnít pah, caandíh jwĩ jéih ʉʉ́bhna caá. 20Pánihna, nin baácdih moón sacerdotewã ĩ maáta ĩpĩ́ chãjatji bʉʉ láa jwiítdih dedé pínah nihcan caá. Cristoboó jwĩ yéej chãjatji jíib ã wʉn wʉ̃hʉchah, caán tólihdih jãh yaíhni chóodih ã yeo dei bejechah, jáap namá panihnidih ãt chãjap wʉt jĩ, Dios ã jʉmʉpna jwĩ tʉ́i waadát pínah niijná. 21Pánihna, jwiítboó Dioíh mʉʉ pánihnit jwĩ jʉmʉchah, jeáboó jʉmna, jwiítdih ʉʉ́bh wʉ̃hni Cristo chah wẽpni sacerdote ã jʉmna caá. 22Páant ã jʉmatdih jéihna, ʉ́ʉmcanjeh, caandíh tʉ́i jenah joiná, Dios pebhna waadnít, caandíh jwĩ ʉʉ́bát dée caá. “Cristo weemdíh wʉn wʉ̃hna, wã yéejatdih ã yohochah, bʉʉ yéejat jíib weemdíh wihcan caá”, jwĩ niíj jéihna caá. Pánih jenah joí cádahcan, mahjĩh jwĩ chocat pah, quei wíhcannit panihnit jwĩ jʉmat dée caá. 23“Yeebdíh wã tʉ́i ʉbbipna caá”, ã niijátji pah ã chãjbipna caá. Páant ã chãjat pínahdih tʉ́i jéihnit, bitadihbʉt caandíh jwĩpĩ́ naóhna caá. Caandíh jwĩ tʉ́i náhniat dée caá. 24Pánih náhninit, jwĩjeéh jʉmnitdih oina, teo wáacnit, nihat biícdih jwĩ tʉ́i jʉmat dée caá. 25Diosdih weñat tʉ́ʉt niijná, jwĩ míic wáacat dée caá. Bita ĩ míic wáacatdih cádahna caá ĩ chãjap. Páant ĩ cádahachah yʉhna, jwiítboó jwĩ cádahca boj jĩíh. Nin baácboó jwĩ Maáh ã jwʉ́ʉb dei jʉ̃ʉ́wát pínah bahnijeh ã jʉdhna caá. Caandíh jéihna, jwiít ã́ihwã bʉ́dí jwĩ míic weña jĩíh. 26Yoobópdih jʉmni naáwátdih jwĩ jéihna yʉhna, “Wã náahat pah wã chãjbipna caá”, jwʉ́ʉb niíj jenah joinít, jwĩ yéej chãjachah, Dios jwĩ yéejatdih ã yohcan niít. 27Páant jwĩ chãjachah, ã tobohna caá. Nihat Diosdih eníhcannitdih peéh chãjnit, iiguípna ã bejat tʉ́ʉtbipna caá. Pánihna, caandíh cádahnit, jwʉ́ʉb yéej chãjnitdihbʉt biíc yoobó ã peéh chãjbipna caá. Páant ã peéh chãjat pínah bʉ́dí ʉ́ʉm náah jʉmni caá. 28Moisés ã wʉtatjidih ded ã yap yohochah, judíowã ĩ maáta caán yap yohnidih ĩpĩ́ peéh chãjap wʉt jĩ. Ã yéej chãjachah ennitji, biíc peihcannit caandíh ĩ naóh yacachah, ĩ naáwát yoobópdih ã jʉmatdih ĩt jéihyep wʉt jĩ. Pánih jéihnit, jĩ́gah encanjeh, caandíh ĩpĩ́ mao yohop wʉt jĩ. Biíc peihcannit wihcah, chénewã caandíh ĩ naóh yacachah, ĩpĩ́ peéh chãjap wʉt jĩ. 29Páant ĩ peéh chãjat chah, Dios ã wʉ̃ʉ́hdih eníhcannitboodíh ã peéh chãjbipna caá. Cristo wʉn wʉ̃hna, ã́ih meépdih ã yoh wʉ̃hʉchah, Dios jwĩ yéejatdih ã yohna caá. Páant ã yohat pínahdih jwiítdih ãt naáwáp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, det yéejatdih yohnit jʉmna yʉhna, tʉ́ttimah caandíh yap yohna, jwʉ́ʉb yéej chãjnit, “Jesúíh meép oboh jʉmni ã jʉmna caá”, ĩ niíj jenah joiná caá. Páant niíj jenah joinít, queétdih oini Tʉ́ini Espíritudih yeejép naóhna caá ĩ chãjap. Páant ĩ chãjachah ennit, Dios queétdih bʉ́dí ã peéh chãjbipna caá. 30“Det ĩ yéej chãjatji jíib weém caá wã peéh chãjbip. Wĩ́ihwã jʉmna yʉhna, yeejép ĩ chãjachah, queétdih wã peéh chãjbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ.“Yoobópdih tigaá Dios páant niíj naóhni ã jʉmʉp”, jwĩ niíj jéihna caá. 31Pánihna, Dios chah wẽpni ã jʉmʉchah, yéej chãjnitdih ã peéh chãjat pínah ʉ́ʉm náah jʉmni caá. 32Jã́tih ded pah ñi jʉmatjidih ñi tʉ́i náhninaá. Tʉ́ini doonádih joiná, jwíih jepahnit, dawá láa bʉ́dí yeejép yapna yʉhna, Jesúsdih ñit cádahcap tajĩ. 33Biquí láana cã́acwã ĩ enechah, bita yeebdíh yeejép naóhnit, yeejép ĩt chãjap tajĩ. Biíh láa bita Jesúíhwãdih yeejép ĩ chãjachah enna, yeejép yapnitdih ñit jĩ́gah en teo wáacap tajĩ. 34Bitadih nemat mʉʉ́boó ĩ nemechah ennit, yeebbʉ́t ñit jĩ́gahap tajĩ. Ñíih bií déedih ĩ dʉ́ʉc wáyachah yʉhna, jĩ́gahcanjeh, “Ã tʉ́ina caá”, ñit niijíp tajĩ. “Nin baácdih bóo chah tʉ́ini jeáboó wã bíbohat pínah páantjeh ã jʉmna caá”, niíj jéihna, ĩ dʉ́ʉc wáyachah yʉhna, ñit weñep tajĩ. 35Pánihna, ʉ́ʉmcanjeh, Diosdih ñi tʉ́i jenah joí cádahca bojoó. Páant ñi cádahcat jíib, yeebdíh ã tʉ́i chãjbipna caá. 36Yeejép yapna yʉhna, Dios ã náahat pah ñi chãj cádahca bojoó. Páant ñi chãj cádahcah, “Wĩ́ihwãdih wã pebhboó wã tʉ́i jʉmat tʉ́ʉtbipna caá”, Dios ã niijátji pah, yeebdíh ã tʉ́i chãjbipna caá. 37Nin pah Dios naáwátdih naóh yapani ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Wã wahni ã jʉibíát pínah bahnibitjeh ã jʉdhna caá. 38Pánihna, wĩ́ihwã, wã náahat pah chãjnit, wã wahnidih tʉ́i jenah joinít, ĩ tʉ́i jʉmbipna caá. Obohjeéhtih, caandíh ĩ cádahachah, queétdih wã wẽi encan niít’, Dios ã niijná caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 39Obohjeéhtih, jwiítboó Diosdih cádahcan, iiguípna bejnit pínah nihcan caá. Caandíh tʉ́i jenah joinít jʉmna, páantjeh ãjeéh jwĩ jʉmbipna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\