Hebreos 13

1Bita Jesúíhwãdih ñi míic oi cádahca bojoó. 2Ñi jéihca naáhwãdihbʉt ñi tʉ́i wẽi jwãáá. Pánih wẽi jwãáhna, biquína Jesúíhwã, jéihcan yʉhna, ángelwãdih ĩt wẽi jwãááp wʉt jĩ. 3Nemat mʉʉ́boó jʉmnitdih ñi jĩ́gah en teo wáacá. Yeéb ĩjeéh jʉmna nihna, ded pah ñi náahatdih jenah joinít, queétdihbʉt ñi tʉ́i chãjaá. Bita yeejép ĩ yapachah ennit, yeéb biíc yoobó yapna nihna, ded pah ñi náahat pah, queétdihbʉt ñi tʉ́i teo wáacá. 4Ñi téihya chéwechah, ã tʉ́ina caá. Pánih téihya chéonit, ñi míic cádahca bojoó. Ñi weha mána nihcannitjĩh yeejép ñi chãjca bojoó. Pánih yeejép chãjnitdih Dios ã peéh chãjbipna caá. 5Bií déedih tʉbit ñi bidca bojoó. Nin pah Dios ãt niijíp wʉt jĩ: “Yeebdíh cádahcanjeh, wã tʉ́i teo wáacbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. Páant ã niijátdih jéihnit, ñi bíbohni bií déedihjeh wẽinit, chah ñi jwʉ́ʉb bidca bojoó. 6Pánihna, ʉ́ʉmcanjeh, nin pah jwĩ niíj jenah joiná caá: “Wã Maáh Dios weemdíh teo wáacni caá. Páant ã jʉmatdih jéihna, cã́acwã weemdíh yeejép ĩ chãjat pínahdih wã ʉ́ʉmcan niít”, jwĩ niijná caá. 7Yeebdíh waóhnit, Dios naáwátdih bohénitjidih, ĩ tʉ́i chãj cádahcatjidihbʉt ñi tʉ́i náhninaá. Pánih náhninit, Diosdih ĩ tʉ́i jenah joyátji pahjeh mʉntih, yeebbʉ́t biíc yoobó ñi tʉ́i jenah joyoó. 8Jesucristo páantjeh biíc yoobó jʉmni caá. Jon jã́tih ded pah ã jʉmatji pah bʉʉbʉt ã jʉmna caá. Tʉ́ttimahbʉt biíc yoobó ã jʉmbipna caá. 9Jesúíh namádih cádahnit, biáboó bejcat tʉ́ʉt niijná, dawá mácah ĩ bohéátdih ñi joicá bojoó. “Nindih ñi jeémé. Caandíh ñi jeémpca bojoó”, biquína ĩ niíj bohéna caá. Páant ĩ niíj bohéátdih jwĩ jepahachah yʉhna, Diosdih chah jwĩ tʉ́i jenah joyát pínahdih ã teo wáaccan niít. Obohjeéhtih, Diosboó jwiítdih oinit, ãpĩ́ teo wáacna caá, Jesúsdih chah jwĩ tʉ́i jenah joyát pínah niijná. Pánihna, ã teo wáacatjĩh caandíh tʉ́i jenah joinít ñi jʉmʉʉ́. 10Jesús cruzboó ã wʉn wʉ̃hatjidihjeh jwĩ tʉ́i jenah joyóchah, jwĩ yéejatdih Dios ã yohna caá, ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Obohjeéhtih, sacerdotewãboó nʉñʉ́pwãdih ĩ mao cáo wʉ̃hna yʉhna, cã́acwã ĩ yéejatdih ĩt jéih yoh beedácap wʉt jĩ. 11Queét sacerdotewã ĩ maáta jópchi jʉmat pah nʉñʉ́p meépdih Dios ã jʉmni tólihboó ĩpĩ́ ʉb waad béjep wʉt jĩ, cã́acwã ĩ yéej chãjatdih Dios ã yohat pínah niijná. Páant ĩ chãjat tʉ́ttimah, ĩ maoniji nʉñʉ́pdih cã́acwã ĩ jʉmʉp yehboó ĩpĩ́ cáo yoh beedánap wʉt jĩ. 12Jesúsbʉt tʉ́tchi yehboó cruzboó wʉn wʉ̃hnit, ã́ih meépdih ãt yohop wʉt jĩ, jwĩ yéejatdih ã yohochah, Dioíhwã jwĩ jʉmat pínah niijná. 13Tʉ́tchi yehboó tíic náah jʉmni ã wʉnatdih enna, judíowã ĩ maáta caandíh ĩt eníhcap wʉt jĩ. Pánihna, cruzboó ã wʉn wʉ̃hatjidih jwĩ tʉ́i jenah joí jĩíh. Páant jwĩ jʉmʉchah enna, cã́acwã jwiítdihbʉt ĩ eníhcan niít. 14Nin baácboó páantjeh jwĩ jʉmat pínah yoobát ã wihcan caá. Obohjeéhtih, jeáboó jwĩ yoób jʉmat pínah tʉ́tchidih pã́ina caá jwĩ chãjap. 15Pánihna, Jesús ã teo wáacatjĩh Diosdih jwĩ wẽi naáwáchah, caandíh mao cáo wʉ̃hat panihni ã jʉmna caá. Caandíh jwĩ tʉ́i weñat dée caá. 16Ñijeéh jʉmnitdih tʉ́i chãjnit, ñi teo wáacá. Páant ñi chãjat pínahdih ñi tʉ́i náhninaá. Pánih chãjna, Diosdih cáo wʉ̃hat panihnidih wʉ̃hnit, caandíh tʉ́i wẽina caá ñi chãjap. Páant ñi chãjachah ennit, Dios ã tʉ́i wẽibipna caá. 17Yeebdíh waóhnitdih tʉ́i jepahna, ĩ wʉtat pah wẽinit ñi chãjaá. Dios queétdih bohéát tʉ́ʉtnit, yeebdíh ã tʉ́i en dawát tʉ́ʉtʉp tagaá, caandíh ñi yap yohcat pínah niijná. Pánih wʉtnit ĩ jʉmʉchah, yeebdíh ded pah ĩ en dawátjidih Diosdih naáwát ã náahbipna caá. Pánihna, queétdih ñi tʉ́i jepahachah ennit, ĩ tʉ́i wẽibipna caá. Obohjeéhtih, ñi jepahcah ennit, bʉ́dí ĩta jĩ́gah tagaá. Pánih jepahcan, ñita tʉ́i jʉmcan tagaá. 18Jwiítdih ñi ʉʉ́bh cádahca bojoó, Diosdih páantjeh jwĩ tʉ́i jepahat pínah niijná. Yeó jáap jʉmat pah tʉ́i chãjíhna, “Yeejépdih chãjna caá wã chãjap”, jwĩ niíj jenah joicán caá. 19Weemdíhbʉt bʉ́dí ñi ʉʉ́bʉ́, ñi pebhna waícanjeh Dios weemdíh ã jwʉ́ʉb wahat pínah niijná. 20Jwĩ Maáh Jesús jwĩ yéejat jíib wʉn wʉ̃hnit, ã́ih meépdih ãt yohop wʉt jĩ. Páant ã chãjachah, “Ñi yéejatdih wã yohbipna caá, páantjeh wãjeéh ñi tʉ́i jʉmat pínah niijná”, Dios jwiítdih ãt niíj naáwáp wʉt jĩ. Páant niijní jwĩ Maáh Jesúsdih ãt jwʉ́ʉb booanap wʉt jĩ. Pánihna, Jesúsboó jwiítdih tʉ́i ʉbni, chah wẽpni, ovejawãdih en daoní panihni jʉmna, jwiít ã́ih ovejawã panihnitdih ã tʉ́i en daoná caá. 21Dios caandíh booaniji jʉmna, yeebdíh ã tʉ́i teo wáaca naáh, ã weñat pínahdihjeh ñi chãjat pínah niijná. Pánih teo wáacnit, jwiít nihatdih ã tʉ́i tʉ́ʉt nʉʉmʉ́ naáh, ã náahat pah jwĩ jʉmat pínah niijná. Jesucristodih yeó jáap jʉmat pah bʉ́dí jwĩ wẽi jĩíh. Páant tií ã jʉmʉ nah. 22Wã déewã panihnitá, yeebdíh nin wã daacátji bʉ́dí pohba nihcan caá. Pánihna, ninjĩh yeebdíh wã naóh bohéátdih íijcanjeh, ñi tʉ́i joyoó. Pánih bohéna, yeebdíh weñaat tʉ́ʉt niijná, páant wã daacáp be. 23Nindihbʉt yeebdíh wã jéihyana caá: Jwĩ ʉ́ʉd panihni Timoteo nemat mʉʉ́boó jʉmnijidih ĩt bacanap wʉt be. Waícanjeh ninjĩh ã jʉyʉ́chah, yeebdíh enedih bejna, caandíhbʉt wã nʉmah bejbipna caá. 24Ñi maáta, nihat bita caanjĩ́h jʉmnit Jesúíhwãbʉt ĩ tʉ́yʉ naáh. Nin Italia baácdih moón Jesúíhwã yeebdíh ĩ tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. 25Weembʉ́t yeéb nihatdih wã tʉ́yat tʉ́ʉtna caá. Dios yeebdíh bʉ́dí oinit, ã teo wáaca naáh. Páant bóojeh tigaá wã naáwát.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\