Hebreos 2

1Pánihna, Dios wʉ̃ʉ́h chah wẽpni, jwiítdih naóhni ã jʉmʉchah jéihnit, caandíh cádahcat tʉ́ʉt niijná, jwĩ joiníjidih tʉ́i náhninit, jepahat caá náahap. 2Dios ã wʉtatdih ángelwã ĩ naóh yapanachah, cã́acwãboó ĩ yap yohat jíib Dios queétdih ãt peéh chãjap wʉt jĩ. Ĩ naóh yapani wʉtatdih cã́acwãdih jepahat ãtih náahap wʉt yʉh jĩ. 3Obohjeéhtih, jwĩ Maáhboó ángelwã chah wẽpni ã jʉmatdih jéihnit, jwiítdih ã tʉ́i ʉbat pínah doonádih jepahat caá chah náahap. Cã́acwãdih ã tʉ́i ʉbat pínah doonádih caanjéh ãt jwíih naáwáp wʉt jĩ. Páant ã naáwáchah joinítjiboó jwiítdih ĩ jwʉ́ʉb naóh yapanachah, yoobópdih ã jʉmatdih jwĩ tʉ́i jéihna caá. Pánihna, ã́ih tʉ́ini doonádih joyáh bojna, Dios jwiítdih bʉ́dí ã peéh chãjat pínahdih jwĩ jéih jweicán niít. 4Jesúíhwã caán doonádih bohénit, cã́acwã ĩ jéih chãjca naáhdih Dios ã wẽpatjĩh dawá láa ĩt chãj jʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant ĩ chãjat pínahdih Tʉ́ini Espírituboó ã náahat pahjeh queétdih wẽpat ãt wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Pánihna, ã wẽpatjĩh ĩ chãj jʉ́ʉtʉchah, ĩ bohéát yoobópdih ã jʉmatdih Dios queét joinítdih ãt jéihyanap wʉt jĩ. 5Péeni yeó jáapdih Dios ã jáap chãjni baácdih moondíh ángelwã maáta ĩ jʉmcan niít. 6Obohjeéhtih, jwiítboodíh maáta ã waadábipna caá. Dios naáwátdih biíc naóh yapaniji nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Cã́acwã oboh jʉmnit ĩ jʉmʉchah yʉhna, queétdih bʉ́dí oina, tʉ́i náhninit, mapĩ́ tʉ́i en daoná caá. 7Maátcanjeh ángelwã ĩ wẽpat nʉmp cã́acwãdih mat jʉm jwʉhat tʉ́ʉtʉp taga. Pánih jʉmat tʉ́ʉtna yʉhna, bʉʉ queétdih wẽpat wʉ̃hnit, maáta mat waadánap taga. 8Páant maáta ma waadánachah, nihat nin baácdih jʉmnit chah caá ĩ jʉmʉp”, ãt niíj daacáp tajĩ. Pánih maáta waadánit, nihatdih wʉtnit pínah jʉmna yʉhna, bʉʉ jwĩ wʉt jwʉhcan caá. 9Obohjeéhtih, Jesúsboó nin baácboó ã jʉmʉchah, ángelwã nʉmp jʉm jwʉhnit, nihat cã́acwãdih bʉ́dí oina, ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Bʉ́dí yeejép yapna, jwiítdih ã wʉn wʉ̃hʉchah ennit, ã wẽpatdih wʉ̃hna, Dios Jesúsdih maáh ãt waadánap wʉt jĩ. Pánihna, bʉʉ chah maáh, tʉ́ini yoobát ã jʉmatdihbʉt jwĩ jéihna caá. 10Dios ã náahat pah nihatdih chãjni ã jʉmna caá. Ã náahat pah mʉntih jwiít ã wehdih jeáboó ʉb bejat tʉ́ʉt niijná, ã wʉ̃ʉ́hdih ãt wʉn wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Jesús yeejép yapna, ã wʉn wʉ̃hatjĩh jwiít cã́acwãdih yoobópdih tʉ́i ʉbni caandíh Dios ãt chãjap wʉt jĩ. 11Det ĩ yéejatdih yohnit, queétdih tʉ́i ʉbnibʉt Dios weh ĩ jʉmna caá. Pánihna, Dios jwĩ íip ã jʉmʉchah, Jesús jwiít ã́ihwãdih “Queét wã ʉ́ʉdwã caá”, tíiccanjeh, ã niijná caá. 12Jesús ã íipdih nin pah ã niijátdih Dios naáwátdih naóh yapani ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Dios, ded pah ma jʉmatdih wã ʉ́ʉdwãdih wã naóhbipna caá. Nihat wĩ́ihwã ĩ míic wáac jʉyʉ́chah, meemdíh wẽi eonit, “Chah wẽpni ma jʉmna caá”, wã niijbípna caá’, ã niijíp jĩ”, ãt niíj daacáp tajĩ. 13Nin pahbʉt biíh ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Meém chah wẽpni jʉmna, weemdíh ma tʉ́i teo wáacbipna caá’, ã íipdih ã niijíp jĩ”, ãt niíj daacáp tajĩ. Nin ã niijátdihbʉt ãt niíj daacáp tajĩ: “ ‘Dios ã wehdih weemdíh ã wʉ̃hʉchah, queét biícdih ninjĩh wã jʉmna caá’, ã wʉ̃ʉ́h ã niijíp jĩ”, ãt niíj daacáp tajĩ. 14Pánihna, “Ã weh”, ã niijnít jwĩ jʉmʉchah, Cristo jwiít pah ãt cã́ac jʉmʉp wʉt jĩ. Pánih cã́ac jʉmnit, cruzboó wʉn wʉ̃hna, nemépwã ĩ maáh cã́acwãdih wʉnat tʉ́ʉtnidih ãt yap yohop wʉt jĩ. 15Jã́tih jwiítboó jwĩ wʉnat pínahdih ʉ́ʉmnit, chéonit panihnit jwĩ jʉmʉp jĩ. Pánihna, nemépwã ĩ maáhdih yap yohna, jwiít chéonit panihnitdih Cristo ãt watap taga. 16Ángelwãdih teo wáaccan, jwiít Abraham jʉimená, Dioíhwã pínahboodíh ãt teo wáacap wʉt jĩ. Caandíh jwĩ jéihna caá. 17Pánihna, jwiít ã ʉ́ʉdwã panihnitjeh cã́ac jʉmat caandíhbʉt ãt náahap wʉt jĩ. Páant ã cã́ac jʉmʉchah, jwĩ yéejatdih yohat tʉ́ʉt niijná, ã íip caandíh ãt wʉn wʉ̃hat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant ã wʉtatdih tʉ́i jepahna, jwiítdih jĩ́gah en teo wáacnit, sacerdotewã ĩ chãjat pah ãt chãjap wʉt jĩ. Pánih chãjna, sacerdotewã ĩ chah maáh ã jʉmna caá. 18Jwiít panihni ã jʉmʉchah, caandíh bʉ́dí yeejép ãt yapap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, nemépwã ĩ maáh ã yéej chãjat tʉ́ʉtʉchah yʉhna, caandíh ãt yap yohop wʉt jĩ. Pánih yap yohni jʉmna, jwiítdihbʉt nemépwã ĩ maáh ã yéejaíhichah, ã jéih teo wáacna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\