Hebreos 3

1Wã déewã, Jesúíhwã, Dios pebhboó bejnit pínah ã ñíonit ñi jʉmna caá. Pánih jʉmna, Jesucristo Dios ã naáwát tʉ́ʉtni ã jʉmatdih, sacerdotewã ĩ chah maáh ã jʉmatdihbʉt ñi tʉ́i náhninaá. Páant ã naáwát tʉ́ʉtni jʉmna, Dios jwiít cã́acwãdih ã tʉ́i ʉbat pínahdih ãt bohénap wʉt jĩ. Sacerdotewã ĩ chah maáh jʉmna, jwiítdih ãt wʉn wʉ̃hʉp wʉt jĩ, Diosjeéh jwĩ tʉ́i jʉmat pínah niijná. Páant ã jʉmat doonádih jwĩpĩ́ naóhna caá. 2Dios ã chãjat tʉ́ʉtat pahjeh Jesús ãt chãjap wʉt jĩ. Moisésjibʉt Dios caandíh ã wʉtat pahjeh, ã́ih cã́acwãdih ãt tʉ́i teo wáacap wʉt jĩ. 3Cã́acwã mʉʉdíh ĩ wẽi enat chah, caán chãjniboodíh ĩpĩ́ wẽi enna caá. Pánihat pah, Dioíh cã́acwãdih teo wáacni Moisésjidih ĩ weñat chah, queétdih chãjni Jesúsboodíh weñat caá náahap. 4Mʉʉ́ chãjni ã wihcah, mʉʉ́ ãta wihcan tagaá. Pánihat pah, jwiítdih chãjni wihcah, jwiítbʉt jwĩta wihcan tagaá. Obohjeéhtih, Diosboó nihatdih chãjni ã jʉmna caá. 5Moisés Diosdih teo wʉ̃hni jʉmna, ã wʉtat pah ã́ih cã́acwãdih ãt tʉ́i bohénap wʉt jĩ. Pánih bohéna, Dios tʉ́ttimah ã naáwát pínahdihbʉt ãt jéihyanap wʉt jĩ. 6Obohjeéhtih, Cristoboó Dios wʉ̃ʉ́h jʉmna, ã íip ã wʉtat pahjeh jwiítdih en daoní ã jʉmna caá. Pánihna, ʉ́ʉmcanjeh caandíh cádahcan, ã pebhna jwĩ bejat pínahdih wẽi pã́ina, ã́ihwã yoobát jwĩ jʉmna caá. 7Tʉ́ini Espíritu Dios naáwátdih naóh yapanidih nin pah ãt niíj daacát tʉ́ʉtʉp tajĩ: “ ‘Bʉʉ, Dios ã naáwáchah joiná, ñi nʉowã caandíh ĩ yap yohatji pah ñi yap yohca bojoó. 8- 9Ñi nʉowã tʉ́tchi wihcapboó jʉmna, weemdíh ĩ yap yohop jĩ. Pánih yap yohnit, “¿Yoobópdih Dios jwiítdih ã en daomí niít?” ĩ niijíp jĩ. Cuarenta jópchi caánboó jibnit, queétdih wã tʉ́i chãjatdih ĩ enep yʉh jĩ. Obohjeéhtih, pánih enna yʉhna, ĩ jepahcap jĩ. Páant ĩ yap yohatji pah yeebbʉ́t biíc yoobó ñi yap yohca bojoó. 10Weemdíh ĩ yap yohatji jíib queétdih bʉ́dí wã íijip jĩ. Pánih íijnit, “Queétdih yoobópdih wã tʉ́i waáwáchah yʉhna, weemdíh ĩpĩ́ jepahíhcan caá. 11Pánihna, queétdih wã chooát tʉ́ʉtat pínah pebhboó wã waadát tʉ́ʉtcan niít”, wã niijíp jĩ’, Dios ã niíj naóhna caá”, ãt niíj daacáp tajĩ. 12Wã déewã panihnitá, ¡ñi tʉ́i chãja chaáh! Yéej chãjatdih jwʉ́ʉb bidnit, Dios, páantjeh jʉmnidih tʉ́i jenah joyátdih ñita cádah tagaá. 13Nin baácboó jʉm jwʉhna, yéej chãjcat tʉ́ʉt niijná, yeó jáap jʉmat pah ñi tʉ́i míic teo wáacá. Míic teo wáaccan, yéej chãjna, “Páant wã chãjachah, ã tʉ́ina caá”, ñita niíj jenah joi tágaá. Pánih yeeatdih jepahna, Diosdih bʉ́dí ñita yap yoh tagaá. 14Pánihna, Cristodih jwĩ jwíih jepahat pah, caandíh jwĩ tʉ́i jenah joí cádahcan, ãjeéh jwĩ tʉ́i jʉmbipna caá. 15Ã naáwátdih naóh yapani nin pah ãt niíj daacáp tajĩ: “Bʉʉ, Dios ã naáwáchah joiná, ñi nʉowã caandíh ĩ yap yohatji pah ñi yap yohca bojoó”, ãt niíj daacáp tajĩ. 16¿Det tigaá Dios ã naáwáchah joiná yʉhna, yap yohnit ĩt jʉmji? Egipto baácdih jʉmnitji Moisés ã nʉmah bac jʉ̃óhnit ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. 17Pánihna, queét yap yohnitdih cuarenta jópchi Dios ã íijichah, tʉ́tchi wihcapboó ĩt wʉn beedép wʉt jĩ. 18“Wã chooát tʉ́ʉtat pínah pebhboó yeebdíh wã waadát tʉ́ʉtcan niít”, queétdih ãt niijíp wʉt jĩ. 19Diosdih ĩ tʉ́i jenah joicát jíib ĩ chooát déejiboó ĩ waadcátjidih jwĩ jéihna caá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\